Magnetic Contactor & Starter
แมกเนติก
คอนแทกเตอร์แมกเนติกคอนแทคเตอร์(Magnetic Contactor)  เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการทำงานโดยใช้อำนาจแม่เหล็กในการเปิด ปิดหน้าสัมผัส ในการควบคุมวงจรมอเตอร์เราสามารถเรียกอีกชื่อว่า สวิตช์แม่เหล็ก( Magnetic Switch ) หรือคอนแทคเตอร์( Contactor )

หลักการทำงาน
เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังขดลวดสนามแม่เหล็กที่ขากลางของแกนเหล็กจะสร้างสนามแม่เหล็กที่แรงสนามแม่เหล็กจะสามารถชนะแรงสปริงได้ ดึงให้แกนเหล็กชุดที่เคลื่อนที่ เคลื่อนที่ลงมาในสภาวะเปิด(ON) คอนแทคทั้งสองชุดจะเปลี่ยนสภาวะการทำงานคือ คอนแทคปกติปิดจะเปิดวงจรจุดสัมผัสออก และคอนแทคปกติเปิดจะต่อวงจรของจุดสัมผัส เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปยังขดลวด สนามแม่เหล็กคอนแทคทั้งสองชุดก็จะกลับไปสู่สภาวะเดิม     


ข้อดีของการใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์ 
     1.ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุมสูง 
     2.ให้ความสะดวกในการควบคุม
     3.ประหยัดเมื่อเทียบกับการควบคุมด้วยมือ

ส่วนประกอบของแมคเนติกคอนแทกเตอร์ 
     แมคเนติกคอนแทกเตอร์มีโครงสร้างหลักที่สำคัญดังนี้
      1. แกนเหล็ก
      2. ขดลวด
      3. หน้าสัมผัส


แกนเหล็กอยู่กับที่(Fixed Core) จะมีลักษณะเป็นขาสองข้างของแกนเหล็กมีลวดทองแดงเส้นใหญ่ต่อลัดอยู่เป็นรูปวงแหวนฝังอยู่ที่ผิวหน้าของแกนเพื่อ     ลดการสั่นสะเทือนของแกนเหล็กอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือน จากไฟฟ้ากระแสสลับ เรียกวงแหวนนี้ว่า  เช็ดเด็ดริ่ง (Shaddedring)


แกนเหล็กเคลื่อนที่(Stationary Core) 

ทำด้วยแผ่นเหล็กบางอัดซ้อนกันเป็นแกน  จะมีชุดหน้าสัมผัสเคลื่อนที่(Moving Contact) ยึดติดอยู่


ขดลวด (Coil)  ขดลวดทำมาจากลวดทองแดงพันอยู่รอบบ๊อบบิ้น(Bobbin) สวมอยู่ตรงกลางของขาตัวอีที่อยู่กับที่ ขดลวดทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กมีขั้วต่อไฟเข้าหน้าสัมผัส (Contact) หน้าสัมผัสจะยึดติดอยู่กับแกนเหล็กเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
  - หน้าสัมผัสหลัก(Main Contact) ใช้ในวงจรกำลัง มีหน้าที่ตัดต่อระบบไฟฟ้าเข้าสู่โหลด                              
  - หน้าสัมผัสช่วย(Auxiliary Contact) ใช้กับวงจรควบคุม