REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0534u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (20 UI)

1,006.649,846.649,84990,0054,0014,89
Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 20 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 10 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici: - 6 unitats d'extracció i assaig de testimoni de formigó en pilar o biga (PT+CM). 1 unitat per zona. - 24 unitats per a la determinació de velocitat de propagació d'ultrasons en pilars i bigues. 4 unitats per zona. - 1 estudi per a la correlació entre testimonis de formigó i ultrasons. - 24 unitats per a la determinació de secció de bigueta, el seu estat de conservació i característiques del formigó (CM). 4 unitats per zona. - 72 unitats per a la determinació de secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV). 12 unitats per zona. - 72 unitats per a la determinació de secció i armadures en pilar o biga (CV+CD). 12 unitats per zona. - 2 unitats per a la determinació de la geometria d'un forjat. 1 unitat per cada 3 zones. - 2 unitats per a la determinació de la geometria d'una sabata de fonaments. 1 unitat per cada 3 zones. - 2 unitats per a la determinació de geometria i composició de façana d'edifici. 1 unitat per cada 3 zones. - 2 unitats per a la determinació de geometria i composició de coberta d'edifici. 1 unitat per cada 3 zones. - 6 unitats d'extracció i assaig de micro provetes en formigó de biguetes (PT). 1 unitat per zona. - 2 unitats per a la determinació de resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge. 1 unitat per cada 3 zones. - 2 unitats per a la determinació de resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge. 1 unitat per cada 3 zones. - 1 unitats per a la redacció d'informe i recopilació de cales i resultats. 1 unitat per cada 20 zones. Inclou: preparació i ajudes d'obra i reposició dels elements eliminats. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 3,5 m ni reposició de revestiments.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0519uExtracció i assaig de testimoni de formigó en pilar o biga (PT+CM)3,00128,75386,25
RE0520uDeterminació velocitat propagació ultrasons en pilars i bigues12,008,2498,88
RE0521uEstudi de correlació entre testimonis de formigó i ultrasons1,00123,60123,60
RE0522uDeterminació secció de bigueta i característiques del formigó (CM)12,0094,861.138,32
RE0523uDeterminació secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV)36,0029,041.045,44990,0054,00
RE0524uDeterminació de secció i armadures en pilar o biga (CV+CD)36,0041,201.483,20
RE0525uDeterminació de la geometria d'un forjat1,00154,50154,50
RE0526uDeterminació de la geometria d'una sabata de fonaments1,00360,50360,50
RE0527uDeterminació de geometria i composició de façana d'edifici1,00133,90133,90
RE0528uDeterminació de geometria i composició de coberta d'edifici1,00154,50154,50
RE0529uExtracció i assaig de micro provetes en formigó de biguetes (PT)3,00113,30339,90
RE0530uDeterminació de resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge1,00123,60123,60
RE0531uDeterminació de resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge1,00180,25180,25
RE0532uInforme i recopilació de cales i resultats1,00927,00927,00
Observacions:
La quantificació d'unitats a executar considerada està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independenment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Maigualida Soler Falcó
Validat amb data 24/11/2016
Observacions: