REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0475u

Redacció de projecte i direcció en eliminació de barreres (4 ascensors)

1,003.874,013.874,012.955,46130,0476,29
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar amb 4 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0451uRedacció de projecte d'eliminació de barreres (4 ascensors)1,001.211,201.211,201.034,3849,45
RE0455uDirecció facultativa en eliminació de barreres (4 ascensors)1,00973,20973,20738,2632,13
RE0459uEstudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (4 ascensors)1,00441,89441,89332,5613,20
RE0463uEstudi de Gestió de Residus en eliminació de barreres (4 ascensors)1,00250,00250,00149,816,38
RE0467uCoordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (4 ascensors)1,00731,35731,35547,4822,52
RE0471uCoordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (4 ascensors)1,00266,37266,37152,976,36
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, si és el cas.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0472, RE0473, RE0474, RE0475.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu