REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0475u

Redacció de projecte i direcció en eliminació de barreres (4 ascensors)

1,009.136,799.136,796.747,19299,6773,85
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar amb 4 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0451uRedacció de projecte d'instal·lació d'ascensor (4 ascensors)1,004.939,504.939,503.877,46171,73
RE0455uDirecció facultativa en projecte d'instal·lació d'ascensor (4 ascensors)1,001.298,801.298,80927,9941,60
RE0459uEstudi de Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (4 ascensors)1,00744,11744,11522,2922,67
RE0463uEstudi de Gestió de Residus en instal·lació d'ascensor (4 ascensors)1,00552,22552,22339,5415,85
RE0467uCoordinació Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (4 ascensors)1,001.033,571.033,57737,2131,99
RE0471uCoordinació Gestió Residus en instal·lació d'ascensor (4 ascensors)1,00568,59568,59342,7015,83
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, si és el cas.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0472, RE0473, RE0474, RE0475.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu