REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0474u

Redacció de projecte i direcció en eliminació de barreres (3 ascensors)

1,008.662,848.662,846.362,84283,1273,45
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar amb 3 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0450uRedacció de projecte d'instal·lació d'ascensor (3 ascensors)1,004.696,734.696,733.688,87163,73
RE0454uDirecció facultativa en projecte d'instal·lació d'ascensor (3 ascensors)1,001.210,021.210,02864,0738,74
RE0458uEstudi de Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (3 ascensors)1,00704,14704,14484,2521,07
RE0462uEstudi de Gestió de Residus en instal·lació d'ascensor (3 ascensors)1,00532,22532,22320,5114,95
RE0466uCoordinació Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (3 ascensors)1,00969,43969,43679,5129,60
RE0470uCoordinació Gestió Residus en instal·lació d'ascensor (3 ascensors)1,00550,30550,30325,6315,03
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, si és el cas.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0472, RE0473, RE0474, RE0475.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu