REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0473u

Redacció de projecte i direcció en eliminació de barreres (2 ascensors)

1,008.055,498.055,495.861,89261,5572,77
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar amb 2 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0449uRedacció de projecte d'instal·lació d'ascensor (2 ascensors)1,004.380,354.380,353.443,11153,25
RE0453uDirecció facultativa en projecte d'instal·lació d'ascensor (2 ascensors)1,001.104,551.104,55780,7735,00
RE0457uEstudi de Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (2 ascensors)1,00652,10652,10434,6719,00
RE0461uEstudi de Gestió de Residus en instal·lació d'ascensor (2 ascensors)1,00506,18506,18295,7013,80
RE0465uCoordinació Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (2 ascensors)1,00885,83885,83604,2726,50
RE0469uCoordinació Gestió Residus en instal·lació d'ascensor (2 ascensors)1,00526,48526,48303,3714,00
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, si és el cas.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0472, RE0473, RE0474, RE0475.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu