REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0465u

Coordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

1,00615,60615,60445,0018,5072,29
Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,40
%02%Costos indirectes0,037,80
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0188uVisita a obra del coordinador de seguretat i salut5,0068,88344,40275,0012,50
MOU0068hTècnic especialista superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,0030,0060,0060,002,00
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,0025,0050,0050,002,00
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,0030,0060,0060,002,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 18/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0464, RE0465, RE0466, RE0467.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu