REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0454u

Direcció facultativa en projecte d'instal·lació d'ascensor (3 ascensors)

1,001.210,021.210,02864,0738,7471,41
Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 3 ascensors. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,04
%02%Costos indirectes0,0312,02
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0186uVisita a obra del director d'obra, inclús desplaçament4,4168,88304,05242,7811,04
RE0187uVisita a obra del director d'execució, inclús desplaçament4,4168,88304,05242,7811,04
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,7118,0867,0263,843,71
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,7169,30118,30112,675,12
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / més informació2,4122,0053,1153,112,41
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,7125,0067,6867,682,71
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació2,7130,0081,2181,212,71
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,09100,00108,54
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 18/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0452, RE0453, RE454, RE0455.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu