REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0443u

Direcció d'execució de rehabilitació integral (10 UI)

1,00705,48705,48496,9342,6370,44
Direcció d'execució de les obres que es desenvolupen en projecte d'execució de rehabilitació integral per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,34
%02%Costos indirectes0,039,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0187uVisita d'obra del director d'execució (distància < 20 km)10,5036,66384,93279,9327,93
MOU0063hTècnic3,5010,0035,0035,003,50
MOU0066hCoordinador Tècnic5,6012,5070,0070,005,60
MOU0081hDirector Tècnic5,6020,00112,00112,005,60
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0050,0050,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0040,0040,00
Observacions:
Treballs recollits en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificiación.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Partides idèntiques en la formulació: RE0442, RE0443, RE0444, RE0445.
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?