REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0441u

Honoraris tècnics de rehabilitació integral (50 UI)

1,007.672,687.672,686.036,39564,9978,67
Treballs tècnics per a la rehabilitació integral d'un edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i plantejament dels treballs destinats a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: desplaçament en una àrea metropolitana a una distància màxima de 20 km.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0168uRedacció de projecte de rehabilitació d'edifici (50 UI)1,004.135,414.135,413.545,25356,45
RE0419uDirecció de les obres de rehabilitació integral (50 UI)1,001.112,221.112,22832,8970,19
RE0445uDirecció d'execució de rehabilitació integral (50 UI)1,001.112,221.112,22832,8970,19
RE0424uEstudi de Seguretat i Salut de rehabilitació integral (50 UI)1,00287,63287,63204,6514,00
RE0428uEstudi de Gestió de Residus rehabilitació integral (50 UI)1,00213,30213,30114,859,90
RE0437uCoordinació Seguretat i Salut rehabilitació integral (50 UI)1,00598,60598,60391,0134,36
RE0432uCoordinació Gestió de Residus rehabilitació integral (50 UI)1,00213,30213,30114,859,90
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales o assaigs de laboratori a executar, en cas de que siguen necessaris per a redactar aquest projecte. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independenment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció. Es cosidera rehabilitació integral a les obres que tinguen per objecte tendents a aconseguir l'adequació estructural i funcinal de l'edifici.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Partides idèntiques en la formulació: RE0438, RE0439, RE0440, RE0441.
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?