REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0440u

Honoraris tècnics de rehabilitació integral (20 UI)

1,005.910,195.910,194.547,00427,9976,93
Treballs tècnics per a la rehabilitació integral d'un edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i plantejament dels treballs destinats a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: desplaçament en una àrea metropolitana a una distància màxima de 20 km.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0172uRedacció de projecte de rehabilitació d'edifici (20 UI)1,003.108,873.108,872.671,07269,98
RE0418uDirecció de les obres de rehabilitació integral (20 UI)1,00842,98842,98611,0551,99
RE0444uDirecció d'execució de rehabilitació integral (20 UI)1,00842,98842,98611,0551,99
RE0423uEstudi de Seguretat i Salut de rehabilitació integral (20 UI)1,00247,56247,56161,2111,36
RE0427uEstudi de Gestió de Residus rehabilitació integral (20 UI)1,00190,98190,9893,608,06
RE0436uCoordinació Seguretat i Salut rehabilitació integral (20 UI)1,00485,84485,84305,4226,55
RE0431uCoordinació Gestió de Residus rehabilitació integral (20 UI)1,00190,98190,9893,608,06
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales o assaigs de laboratori a executar, en cas de que siguen necessaris per a redactar aquest projecte. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independenment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 200 m² de superfície construïda o fracció. Es cosidera rehabilitació integral a les obres que tinguen per objecte tendents a aconseguir l'adequació estructural i funcinal de l'edifici.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/04/2014
Zona València
Observacions: Partides idèntiques en la formulació: RE0438, RE0439, RE0440, RE0441.
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?