Bevorderingen


(c) Stichting Wiebe HayesEerste bevordering door commandeur Pelsaert op de eilanden.
Wiebe is nu sergeant en verdient 18 gulden per maandPromotie van Wiebe tot vaendraeger(officier) na aankomst in de stad Batavia
Ende Wijbe Heijckes*) voor Soldaet uijtgecomen, dewelcke hem
als hooft heeft laten gebruycken te gratificeren met het ampt
ende qualiteijt van Vaendraeger onder een tractement van
40 guldens pr. maent, alle met toesegginge van meerdere
avancement naer gelegentheijt ende merite.

ARA, VOC, 1099, OBP, 1631 (Resolutien bij d’Heer Specx)
*) Hier vergist de klerk van de kersverse gouverneur generaal 
J. Specx zich in Wiebe's achternaam


NA VOC 855, 1 februari 1630

Stichting Wiebe Hayes heeft een hele mooie vondst gedaan in het Nationaal Archief.
Een lange bevorderingsbrief voor Wiebe en zijn mannen. 
Evenals bij de promotie van G.G. Specx vergist de klerk zich weer in Wiebes achternaam: Wijben Heyckes.
Alsoo in alle welgestelde republijcken ende Christelijcke
Regieringen van ouden tyden sonderlinge sorge gedragen ende
geobserveert geweest is de quade boose menschen over haere misdaden
te straffen ende de goede vrooome daer tegen te beloonen en te
vereren, Soo ist dat d Ed: Heer Generael, ende de Raden van India
geconsidereert hebbende proceduijren die by de overgebleven persoonen
vant gebleven Schip Batavia naer tverongelucken vantselve
Op de Abrolhos van Houtman ter hoochte van omtrent de 28.
graden Zuydelycke brete gehouden zijn als namentljck dat omtrent 
de 228. zielen soo mannen Vrouwen als kinderen vant voorschreven Schip 
gebercht ende op een Eijlant daer omtrent aen Lant gecomen sijn
onder andere eenen Jeronimus Corneliβ van Haerlem uytgevaren
Voor ondercoopman opt selve Schip, abandonnerende den Eedt
van getrouwicheijt daer mede hij aen de Hoog Mogende Heeren de Staten 
Generael, Zyne Princelijcke Exelentie ende de Edele Heeren Bewintheb-
beren van de Generale vereenichde Oostindische Comp.e verplicht
was, sich niet ontsien en heeft, hem door listige ende vervloeckte
practiquen, op te werpen te doen besweren ende erkennen voor
hooft ende Capitein Generael, van alsulcken persoonen als haer bij
hem opt Eijlandt genaempt Batavias Kerckhoff hebben ont-
houden, sulcx dat door syne ende syne mede complicen beleijt
Raedt ende daet, tot 124 Onschuldige Sielen, soo mannen
Vrouwen als kinderen syn vermoort, geworcht verdroncken ende op
verscheyden ongehoorde Barbarische maniere omgebracht, getrouwde
Vrouwen als Maechden geschent ende andere alsulcke Enormen
actien bedreven hebben als oyt onder de Nederlantsche Natie 
gehoort ofte gesien geweest is, In welcke moordadige actien 
noch haer voornemen was, soo lange te continueren, dat maer
40 persoonen Int leven souden behouden, ende 't verwachten de Jacht
(tot haer verlossinge) daer mede aff te loopen; des Compagnies geberchde
middelen ontstelen en voorts op den Rooff gevaren hebben, Ten
waere sij door Godes sonderlinge genade endestantafftige
getrouwicheijt van den Vroomen Wijben Heyckens uytgevaren
voor Soldaet met ditto Schip en Zyne by wesende getrouwe
Soldaten Bootsgesellen ende andere soo waeren gestut en tegen
gestaen, gelyck bij d'uytcomste van saecken, ende behouden
overcomste vant gesonden Jacht Sardam, tresterende t Volck
en geberchde Cappitael (Godt loff) gebleecken is, sulcx dat
gelyck door de Godloosheijt ende ontrouwicheijt vanden
vervloeckten Jeronimus Corneliβ, ende syne boose mede Com=
plicen
 complicen 124. Sielen als vooren onnoselijck zijn om tleven
gebracht, ende haere wel verdiende schandelijcke straffe des doots
als andersints ontfangen hebben, Insgelijcx oock door de Cloeck=
moedicheijt als getrouwicheyt vanden gemelten Wijben Heyckens
ende sijne bijwesende getrouwe Soldaten, Bootsgesellen ende
andere; ( gesamentlijck by haere namen tot haeren onsterfflycken
loff geregistreert) Oock alle de resterende Sielen tot 74.
gebercht, ende met tvoorschreven Jacht, neffens des Compagnies rycken
middelen, door Godes genade alhier behouden aengecomen sijn,
Welcke stantafftige vroomheyt, getrouwicheyt en goeden
gehouden ordre vanden gemelten Wijben Heyckens, den Edelen Heer
Generael, met advijs vande Raden van India, oock niet heeft
willen onerkent laeten maer naer tyt en gelegentheyt van saecken
behoorlyck beloonen ende vereeren, Welcken volgende den
gemelten Wijben Heijckens en alle zyne by gewesene, tzij hier
present ofte absent, Eerstelyck ten hoochsten werden bedanckt
voorde getrouwe goede diensten, die sij tot welstant vanden
Compagnie ende behoudenisse van veele Vrome geberchde persoonen
op de vooren gemelte Eylanden hebben bethoont, Vereerende den
gemelte Wijbe Heyckens; daer en boven, met tOffitie, ampt en
bedieninge van Vendrich ondert Garnisoen alhier neffens een
tractement Van veertich guldens ter maent boven verschenckage
van twee gelycke maenden Solts, Item alle de resterende
Soldaten, welcke voor Simpel Soldaet vuijtgevaren zijn
werden vereert mette qualiteyt van Adelborst a gulden 10 ter
maent, neffens een schenckagie van twee gelycke maenden
Solts, mitsgaders de Bootsgesellen ofte andere Varent volck
uijtgevaren onder de thien gulden, sullen voorts aen oock gestelt
werden te winnen thien gulen par maent, boven een Vereeringhe 
van twee maenden Solts als vooren, met voirder toesegginge
aen deen en dandere dat zij bycontinuatie, van haere voorighe
gepresteerde getrouwicheijt, noch bij voorvallende Occasien
tot hooger Offitien ende bedieningen, sullen geadvanceert ende
geprefereert werden naer dat zij bevonden werden te
meriteren.

Aldus gedaen int Casteel Batavia desen 1 ste
februarij a=no 1630

Naemen der Persoonen die hun met Wijben
heyckes hebben gevoucht ende opt Eijlant
als getrouwe hebben gehouden
MelchiorMelchior wederHeer Corporaell
Otto Smidt van Halmstadt Corporaell
Albert Janβ van Ast d.o
Hans Bommerich van Ceulen
Jacob Hamelandt van Ceulen
Balthasar Borite van antwerpen
Hans Janβ van Bremen
Jean Boniver de Sedanghe
Jean Cos de Salj
Dirck pieterβ van Cuypenhuijβ
Jean Hanger van Nimwegen
Jean Renouw de Morβ
Thomas de Vilaer
Eduwart Gooff

Jean Tyron
Cornelis Janβ van Amsterdam
Lucas Gerrits van Amsterdam
Theunis Janβ van Amsterdam
Adriaen Adriaenβ van Haerlem
Jan Claesβ van Amsterdam
Hans Michielβ van Straelsunt
Pieter Janβ van- Overtoom
frans Arentβ van Leeuwarden
Arent Arentβ van Amsterdam
Barent Adamβ van Swartesluis
Pieter Lambertβ van doccum
Cornelis Hellnig van nieuwport

Aucke Reynd.rs van Belcum
Hans Bastiaenβ van Amsterdam
Jan gerritβ belnerck van amsterdam
Hendrick Jacobβ van amsterdam
Wouter Janβ witmont cuyper
Dirck Sluyt van Guns
Jan hendricxβ uyt den haech
Aris Janβ van Hooren
pouwels Teuniβ van amsterdam
Teunis Claeβ van nieupoort
Jan Pieterβ van Iperen
Abram Stevenβ van amsterdam
Gilliam willemβ van amsterdam

[In marge]
aen gou…. Lucas
na amboina
p Medenblicq 
Achtbare wijse voorsienige seer discrete Heer

Den 27en December pas=to zijn van hier naer Costj gedepecheert de
fluyt Edam, neffens de fregatten Mocha & Suratte …

[De Medenblik vertrok op 15-2-1630 van Batavia naar Ambon]