Nieuws t/m 2014

12-2014

Kerstboom op het dorpsplein.

Ieder jaar zorgt "Dorpsraad Wedde" in samenwerking met gemeente Bellingwedde voor een kerstboom op het dorpsplein. De boom is dit jaar aangeboden door de fam. Schreuder aan de Weddermarke .

Op maandag 8 december is de boom geplaatst; vanaf dinsdag 9 december stond de boom te stralen op het dorpsplein. Het volgend jaar zal de boom helemaal kunnen schitteren, omdat het plein dan nieuw is ingericht.

Dit jaar hebben de groepen 1 en 2 van O.B.S de Vlonder uit Wedde en de peuters van peuterspeelzaal "De Krummelhorn", eveneens uit Wedde in opdracht van de dorpsraad kerstballen en klokken ingekleurd. Op vrijdagmorgen 12 december hebben - ondanks storm en regen - een groep peuters en bestuursleden van de dorpsraad de kerstboom hiermee versierd. Voor hun creatieve medewerking kregen alle kinderen een mandarijn en kerskransje aangeboden door de dorpsraad. Door de slechte weersomstandigheden ging de kerstmarkt helaas niet door.Resultaten Brainstormronde ontwikkeling Dorpsvisie.

Op 13 november j.l. heeft de ” denktank ontwikkeling dorpsvisie” de thema’s vastgesteld van de nog te schrijven Dorpsvisie Wedde. Het gaat om de volgende aandachtspunten: Recreatie en toerisme / Zorg / wonen, woonomgeving en veiligheid /cultuur, evenementen, sport / bedrijvigheid en werkgelegenheid/ onderwijs/ vervoer, verkeersveiligheid en bereikbaarheid / milieu/ gemeenschapszin en verenigingen / communicatie.

Binnenkort zullen sleutelfiguren / deskundigen benaderd worden om de thema’s nader uit te werken.

Aanmelding Kern met pit.

De dorpsraad heeft het zorgproject “Wedde dat ’t lukt” bij de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij aangemeld voor de wedstrijd. In januari 2015 wordt nader bekend gemaakt of het project enig kans maakt op deze onderscheiding.

Aanmelding NLdoet.

Ook dit jaar zal de dorpsraad weer een zwerfvuilactie organiseren. Voor de onkosten doet zij een beroep op de NLdoet subsidie van het Oranjefonds. De actie zal worden gehouden op 21 maart a.s.

Bloembakken.

De bloembakken worden in de winter weer door de gemeente weggehaald. Wij willen graag alle bewoners hartelijk bedanken voor de verzorging hiervan. Zo zie je: Als we samen iets aanpakken is er veel (en meer) mogelijk.

Wedde dat ’t lukt.

De dorpsraad participeert in het zorgproject Wedde dat ’t lukt. Er is veel overleg tussen o.a. gemeente, provincie, zorgverzekeraar Menzis, Welzijnsinstelling Het Oude Ambt, het ouderteam van de huisartsenpost, de dorpsraad. De provincie heeft € 20.000 beschikbaar gesteld, zodat het project van start kan gaan. Intussen is men bezig met het opstarten van de Stichting “Wedde dat ’t lukt “.

Uitnodiging. Uitnodiging Uitnodiging

De Dorpsraad nodigt hierbij – in samenwerking met de gemeente Bellingwedde – graag alle inwoners van Wedde / Wedderveer uit voor een

Inloopavond

op woensdag 21 januari a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in dorpshuis De Voortgang te Wedde.

Op deze avond zult u kennis kunnen nemen van de eerste schetsplannen van de herinrichting van (een deel van) ons dorp. Het gaat hierbij om de inrichting van de Hoofdweg (van de brug bij de entree van het dorp tot de fietsoversteek bij Hoofdweg 44 en 53), het terrein (plein) voor het dorpshuis en het plein (de brink) aan de Hoofdweg.

De herinrichtingsplannen maken deel uit van het zgn. hoefijzer2project, waarvoor een totale budget van € 1.030.000 beschikbaar is.

Het gaat hier om een eerste schets, dus de bevolking heeft nog alle mogelijkheden om haar wensen en suggesties op die avond in te brengen.

Voor informatie zijn aanwezig de projectcoördinator dhr. Jarne Heuff en bestuursleden van de Dorpsraad. Noteer de datum alvast in uw agenda!!!!!!!

11-2014

Wedde dat ’t lukt kan starten.

De provincie Groningen draagt € 20.000 bij aan de start van het project “Wedde dat ’t lukt”.

Het doel van dit project is dat inwoners van Wedde en Wedderveer zo lang mogelijk hulp aan huis kunnen blijven ontvangen. Door intensieve samenwerking tussen het huisartsenteam en de inwoners van Wedde en Wedderveer (samengebundeld via Dorpsraad Wedde) kunnen inwoners van 0 tot 100+ verzekerd blijven van zorg. Het gaat binnen “Wedde dat ’t lukt” om intensieve samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers en professionals. Informeel waar het kan en formeel als het moet. U zult binnenkort meer informatie hierover ontvangen.

v.l.n.r.

Aartje Franken (ouderconsulent),

Trijnie Spa (secr. Dorpsraad,)

Goretta Berg (praktijkondersteuner),

Lida Teuben (Dorpsraad) en

Hans Berg (huisarts)

10-2014

Dorpsschouw

Op donderdag 23 en vrijdag 24 oktober j.l. hield de dorpsraad Wedde weer haar jaarlijkse schouw. Hierbij wordt gelet op de volgende onderdelen:

1. Technische staat verharding

Met aandacht voor:

Rijbanen

Beplanting / heesters

Grasveld

Berm / kruidenrijk gras

2. Technische staat groen

Met aandacht voor:

Bomen

Fietspaden

Voetpaden

Parkeerstroken

3. Technische staat meubilair

Met aandacht voor:

Straatmeubilair (verkeersborden, fietsenstalling, verkeersregulerende hekjes, paaltjes, enz.)

Overige (openbare verlichting)

Parkmeubilair (banken, afvalbakken en de hekjes die geen verkeersregulerende werking hebben)

Speeltoestellen

4. Verzorging verzorging

Met aandacht voor:

Zwerfvuil (op verharding/in het groen en drijfvuil)

Onkruid in het groen

Afvalbakken (totaal aantal, vol, uitpuilend)

De onderdelen worden gewaardeerd met Zeer Hoog, Hoog, Basis, Laag en Zeer Laag. De gegevens worden digitaal ingevoerd op een IPAQ. Deze Personal Digital Assistent wordt op het gemeentehuis uitgelezen om te zien of het algehele onderhoud is verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd. Spoedig daarna ontvangt de dorpsraad een rapportage, die eventueel (als er aanleiding toe is) met ambtenaren en/of Collegeleden worden besproken. Bij de Dorpsschouw gaat om een algemene indruk van het onderhoud; als er zaken worden aangetroffen die zo spoedig mogelijk dienen te worden opgelost, wordt er een meldingsformulier ingevuld , desgewenst voorzienvan bijbehorende foto’s. Vooraf wordt de Dorpsraad vaak benaderd door dorpsbewoners die een melding willen doen. Deze melding wordt uiteraard met de schouw meegenomen.

Ontdekt u zelf een knelpunt?

Ontdekt u zelf een knelpunt; geef het dan even door aan de dorpsraad via dorpsraadwedde@gmail.com of tel. 541197) of u geeft het rechtstreeks door aan de gemeente (tel. 541580 / tijdens kantooruren of 0650517817 / buiten kantooruren)

Brainstormronde dorpsvisie.

De zgn. denktank, die is samengesteld i.v.m. de ontwikkeling van onze dorpsvisie kwam op donderdag 30 oktober j.l. bijeen om te brainstormen over de sterke en zwakke punten van ons dorp. Na deze zgn. sterkte-/zwakteanalyse zal door deze groep van 15 personen op 13 november een lijst met thema’s worden samengesteld die als leidraad zal dienen om de dorpsvisie nader in te vullen en waarop de toekomstige ontwikkelingen zullen worden gebaseerd.

Vervolgens zullen wij nog extra mensen (sleutelfiguren / deskundigen benaderden om de thema’s nader uit te werken.

09-2014

Dorpsvisie

Zoals al eerder gemeld in “nieuws van de dorpsraad”, gaat de dorpsraad zich bezighouden met het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Wedde. Daarvoor hebben we uw inbreng nodig; de dorpsvisie gaat over hoe de inwoners de toekomst van het dorp voor zich zien. Van u willen we weten wat u belangrijk vindt voor het dorp, wat u zou willen verbeteren, welke wensen u heeft. Om de dorpsvisie voor de toekomst uit te kunnen werken moet deze breed gedragen zijn; alle bewoners moeten in de gelegenheid zijn om hun mening te geven.

Daarom zoeken wij nog mensen die zich betrokken voelen bij het dorp en willen deelnemen aan het ontwikkelen van de dorpsvisie. U kunt zich hiervoor opgeven via het e-mailadres: dorpsraadwedde@gmail.com

Laat uw stem horen en doe met ons mee!

Handboek

De dorpsraad gaat het ‘handboek voor nieuwe bewoners’ herzien. In dit boekje wordt de doelstelling van de dorpsraad: “op te komen voor de belangen van de leefbaarheid van het dorp in de ruimste zin van het woord”, beschreven en op welke manier er aan deze doelstelling wordt gewerkt.

Contributie

Vanaf oktober zullen we weer langskomen voor het innen van de contributie van de dorpsraad. De contributie is tijdens de afgelopen ledenvergadering met instemming van de aanwezige leden verhoogd naar € 5,- per jaar.

06-2014

Algemene ledenvergadering.

Op 14 mei j.l. hield de dorpsraad haar algemene ledenvergadering in de Dorpshuis De Voortgang te Wedde.

In zijn openingswoord kon “gelegenheidsvoorzitter” Harm Stubbe 87 mensen welkom heten. Naast leden was de zaal gevuld met aspirant-leden en andere belangstellenden.

Dr. Hans Berg gaf een heldere Power Point presentatie van het project “Wedde dat ’t lukt; een project waarmee wordt getracht om de zorg voor de ouder wordende medemens anders te organiseren, waarin naast de medische zorg ook de huishoudelijke zorg met bijv. vrijwilligers (Noaberhulp) centraal staat.. Er is nog een lange weg te gaan (o.a. overleg met gemeente, zorgverzekeraars, enz.) maar het enthousiasme van Berg c.s., dorpsraad en anderen moet wel een eerste aanzet zijn tot een succesvol project.

Na de pauze kwam het zakelijk gedeelte aan de orde. Veel verslagen en overzichten waren de leden toegestuurd, dus veel vragen werden er niet gesteld. Tijdens de ingekomen stukken kreeg Reina Boels – Feikens het woord over de mogelijkheden voor het opzetten van een dorpscoöperatie t.a.v. energievoorziening en gaf Linda de Bruin informatie over het opzetten van en ruilwinkel.

Notulen en jaarverslagen werden onveranderd goedgekeurd, het financieel overzicht gaf de afgelopen 3 jaar tekorten te zien, dus werd er besloten om de contributie te verhogen tot € 5 per jaar. Jurrie Dekker en Frits Wunker zullen ook het volgende jaar de kas controleren; Goretta Berg werd aan de commissie toegevoegd. Er werd definitief afscheid genomen van Ewelien Wage.

Ook werd er – zij het informeel i.v.m. afwezigheid – afscheid genomen van de voormalige voorzitter Martin Meendering. Trijnie Spa – Jansingh werd voor een komende periode herbenoemd en Lida Teuben kwam het bestuur versterken.

Tijdens de rondvraag werden een aantal zaken aan de orde gesteld; in de eerstvolgende bestuursvergadering worden die besproken en eventueel naar de gemeente toe als actiepunt opgevoerd.

Na de tweede pauze gaf Harm Stubbe namens de dorpsraad een Power Point presentie over de ontwikkeling van de dorpsvisie met als ondertitel: “Wedde…. Een dorp, dat klaar is voor de toekomst”. Hieronder vindt vindt u een verslag van die presentatie.

Ontwikkeling dorpsvisie Wedde: “Wedde ….. een dorp dat klaar is voor de toekomst”.

Op de algemene ledenvergadering van woensdag 14 mei j.l. gaf de dorpsraad Wedde informatie over het ontwikkelen van de Dorpsvisie Wedde. Waarom neemt de Dorpsraad dit initiatief?

Wel:

Alle gemeenten krijgen van de rijksoverheid steeds meer taken overgedragen zonder daarbij de noodzakelijke financiële dekking. Alle leefbaarheidsverenigingen en dorpsraden binnen de gemeente Bellingwedde zijn al geruime tijd in gesprek over het opstellen van een dorpsvisie.

Hierbij zal per dorp onderzocht worden, wat de belangrijkste thema’s zijn om het dorp leefbaar te houden. Daarbij zullen de inwoners van Wedde en Wedderveer in belangrijke mate betrokken worden (zie ook de zgn. participatiegedachte). In de toekomst zal dus – hoe je het ook wendt of keert – meer van de inwoners gevraagd worden om het dorp leefbaar te houden. De gemeente zal voor dit proces aan de dorpsraden extra gelden beschikbaar stellen.

De rol van de dorpsraden zal dus in de toekomst sterk veranderen; naast de adviserende rol in het algemeen en soms ook een faciliterende (zie gelden beschikbaar stellen voor het vullen van de bloembakken om het dorp “op te leuken”) zal haar rol variëren van meedenken / adviseren tot eigen verantwoordelijkheid dragen, beslissend, participerend tot faciliterend.

Hoe organiseren wij dit proces?

Naast de voorbereidingsfase en de eerste informatieronde, waarin we nu verkeren is de volgende fase de brainstormronde, waarin door bewoners thema’s kunnen worden voorgedragen die van doorslaggevend belang zijn voor de leefbaarheid in de toekomst.

Tijdens de vergadering hebben zich al 6 personen gemeld, die een bijdrage willen leveren aan deze brainstormronde.

Oproep:

Wij zoeken nog meer mensen, die zich betrokken voelen bij het dorp en willen deelnemen aan deze brainstormronde. U kunt zich hiervoor opgeven via het emailadres: dorpsraadwedde@gmail.com of via de secretaresse Trijnie Spa, tel. 0597-541197).

Graag vermelden: uw naam, adres, telefoonummer en eventueel uw emailadres.

Alle mensen, die zich reeds hebben opgegeven of zich nog opgeven krijgen binnenkort bericht over het verdere verloop van het proces (bijv. wanneer starten we met de brainstormronde?)

Nadat de thema’s zijn bekendgemaakt start de volgende fase: de inventarisatiefase. Hiervoor zoeken we met name mensen, die op de aandachtsgebieden deskundig zijn, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, toerisme en recreatie, enz. De werkgroep leden voeren daartoe de zgn. keukentafelgesprekken (gesprekken met deskundigen in kleine kring). Dit zal voor verdiepen zorgen m.b.t. de thema’s; er worden dan actiepunten vanuit de thema’s geformuleerd met de daarbij behorende prioritering.

In deze fase zal ook een concept-dorpsvisie worden opgesteld, die vervolgens nog in de inspraak gaat (discussie met dorpsbewoners + eventueel wijzigingen aanbrengen). Na de eindredactie komt de volgende fase, die van de presentatie aan de dorpsbewoners en anderen (o.a. de gemeente).

Tenslotte komt daarna de uitvoeringsfase, waarin de gemeente afstemming zoekt van haar plannen op die van de dorpsvisie. Er zal dus van vrijblijvendheid geen sprake zijn: ook al is de dorpsvisie geen doel op zich zelf; het zal een leidraad zijn om de gemeentelijke plannen m.b.t. de leefbaarheid van Wedde ook voor de toekomst veilig te stellen.

Door deze visie willen we samen voorbereid zijn op de toekomst van Wedde, hebben we elkaar daarvoor nodig, want zonder betrokken mensen is er in de toekomst geen sprake meer van een leefbaar dorp.

Wij hopen, dat u – als dorpsbewoners – de uitdaging even enthousiast aanneemt als wij, de dorpsraad Wedde. Het spreekt vanzelf, dat wij u regelmatig op de hoogte zullen houden van de ontwikkeling. Zie daarvoor ook onze website:www.dorpsraadwedde.nl

Dorpsraad Wedde 25 jaar.

Op 27 april 2014 bestond de dorpsraad Wedde 25 jaar. We hebben dat op zaterdag 26 april gevierd. ’s Middags hebben we met de bewoners rond het plein de glasbak en kledingbak feestelijk uitgeleide gedaan. Deze bakken waren de bewoners al jaren een doorn in het oog en daarom heeft de gemeente ze, op verzoek van bewoners en dorpsraad, verplaatst naar een plek waar ze hopelijk minder overlast zullen geven. De glas- en kledingbak staan nu op de hoek Markeweg, Markedwarsweg.

’s Avonds hadden we een reünie van oud-bestuursleden in het dorpshuis. De aanwezige oprichters van de dorpsraad werden voor hun werk bedankt middels een fles wijn/bos bloemen. Daarnaast werd het nieuwe logo van de dorpsraad gepresenteerd. In de zaal was een expositie van krantenknipsels van de afgelopen 25 jaar waarop te zien was dat er de afgelopen 25 jaar heel wat gebeurd is in Wedde. Het was een gezellige avond waarop heel wat herinneringen werden opgehaald en verhalen werden verteld.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 14 mei 2014

Er op klikken en de uitnodiging wordt vergroot weergegeven.

Helemaal onderaan deze pagina vindt u nog een drietal documenten voor bovengenoemde vergadering.

04-2014

Op 6 maart jl. had de dorpsraad een vergadering met burgemeester en wethouders. Zo’n vergadering vindt jaarlijks plaats en hierin wisselen we van gedachten over de plannen en wensen van dorpsraad en dorpsbewoners enerzijds en de plannen en wensen van gemeente anderzijds. Het was een positieve vergadering waarin onder ander werd gesproken over de ontwikkelingen rond de camping Wedderbergen, intergemeentelijke samenwerking, het onderhoud van bestrating en openbaar groen, inrichting dorpsplein,, het vervallen pand aan de Hoofdweg, de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in de gemeente en het jeugdhonk.

Er is aandacht voor de verkeerssituatie bij de camping Wedderbergen; alle partijen hebben er belang bij dat de verkeersstromen rond de camping overzichtelijk en veilig verlopen. Er zijn plannen om het bruggetje bij de Wedderbergen te vernieuwen.

Gemeente Bellingwedde gaat een samenwerkingsverband aan met gemeente Vlagtwedde.

Er wordt dit jaar in elk geval aandacht besteed aan het onderhoud van bestrating; fiets- en voetpaden worden, waar nodig, hersteld en opnieuw bestraat en waar nodig worden reparaties aan het wegdek uitgevoerd.

Er zijn plannen om het dorpsplein op te knappen, de financiën zijn hiervoor echter nog niet rond. In het najaar komt hierover waarschijnlijk meer duidelijkheid.

Het vervallen pand aan de Hoofdweg is de gemeente, net als dorpsraad en dorpsbewoners, een doorn in het oog. Helaas kan de gemeente op dit moment nog geen actie ondernemen rond dit pand, maar er wordt naar mogelijkheden gezocht om een definitieve oplossing te vinden voor het pand.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de dorpsraad op 14 mei zal dr. Berg een presentatie houden over ‘Wedde dat ’t lukt’, waarin plannen en voorstellen over de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg gedaan zullen worden. De gemeente en dr. Berg volgen hierin dezelfde koers.

Het jeugdhonk is elke woensdagavond weer open en er is dan een jongerenwerker aanwezig.

Op de algemene ledenvergadering die jaarlijks door de dorpsraad wordt georganiseerd is er altijd gelegenheid om vragen te stellen. Daar waar het vragen betreft over onderhoud openbare zaken, naleven van regelgeving e.d. worden deze doorgespeeld naar de gemeente. Antwoord op deze vragen kunt u vinden op de website van de gemeente Bellingwedde, onder de knop "Over Bellingwedde", doorlinken naar "de dorpen" en vervolgen voor Wedde kiezen.

Onderaan de tekst over Wedde staat de actielijst (januari 2014). Door hier op te klikken wordt de lijst geopend.

03-2014

Zwerfvuilactie 22 maart 2014 groot succes!

Op 22 maart heeft de dorpsraad in het kader van NL- Doet de jaarlijkse zwerfvuilactie gehouden. Dankzij 21 enthousiaste vrijwilligers was deze actie weer een groot succes. We werden gastvrij ontvangen in het dorpshuis met koffie en koek en rond 9.30 gingen we van start.

Heel Wedde en omstreken zijn in de loop van de ochtend ontdaan van zwerfvuil. Rond 12.30 verzamelden we ons bij eetcafé de Leeuw, waar we voorzien werden van heerlijke snert met roggebrood en spek en dat viel er na een ochtend hard werken goed in.

We hebben weer verschillende vuilniszakken vol zwerfvuil opgehaald, maar het viel op dat er duidelijk minder zwerfvuil was dan vorig jaar. Complimenten voor iedereen die geen zwerfvuil heeft veroorzaakt of die tijdens het wandelen al zwerfvuil verzamelt! Als we zo doorgaan is en blijft Wedde binnenkort zwerfvuilvrij!

Een prachtig streven, maar we denken dat dit volgend jaar nog niet gerealiseerd zal zijn en daarom zullen we volgend jaar opnieuw deze actie organiseren. Ook dan is iedereen weer van harte welkom om mee te komen doen; het is een ontzettend gezellige en nuttige actie waarbij je en passant je dorpsgenoten (nog) beter leert kennen.

Zwerfvuilactie op zaterdag 22 maart 2014

Let op! De aanvangstijd is gewijzigd in 9.00 uur.

Op 22 maart, in het weekend van Nederland Doet, zal de dorpsraad weer een zwerfvuilactie houden. Met zijn allen willen we er voor zorgen dat de straten en bermen rond Wedde vrij zijn van rommel en dat Wedde er schoon en gastvrij uitziet.

Echter, we kunnen dit niet alleen! Daarom roepen we jong en oud op om samen met ons het zwerfvuil in en rond Wedde op te ruimen.

We zullen starten om 9.00 bij dorpshuis de Voortgang en na afloop zal er een snertmaaltijd verzorgd worden in eetcafé de Leeuw.

Om mee te helpen kunt u zich opgeven op het mailadres van de Dorpsraad: dorpsraadwedde@gmail.com

Ook zal er bij de Troefmarkt een lijst liggen waarop u zich aan kunt melden om te helpen bij de zwerfvuilactie.

01-2014

Politie deelt witte voetjes uit.

Op maandag 27 januari j.l. maakten gemeente samen met Acantus (woningstichting), politie, Bewonersorganisatie Bellingwedde en de Dorpsraad een preventieronde door het dorp Wedde.

Bedoeling van deze ronde in het kader van het Donkere Dagen Offensief (politie) is om mensen bewust te maken van de mogelijke kansen op een inbraak in of rond de woningen. Bij het korten van de dagen (wintertijd) blijkt – statisch gezien – het aantal inbraken / insluipingen toe te nemen.

Ook de burgemeester en een aantal ambtenaren (o.a. ambtenaar handhaving) liepen deze ronde mee.

In Wedde werden ongeveer 40 woningen (en erven) gecontroleerd; bij 26 woningen (= ruim 60%) was er min of meer iets aan de hand. Dit varieerde van: niet afgesloten achterdeuren, achtergelaten sleutels in achterdeuren en schuurtjes, niet afgesloten auto’s, tot opzichtig achtergelaten autopapieren (op aanrecht), fietsen die niet op slot stonden, openstaande bovenramen grenzend aan een plat dak, niet-afgesloten garages voorzien van waardevolle spullen, enz.

Bewoners die aanwezig waren kregen van de politie preventieadviezen en uitleg over het doel van de actie. De niet-aanwezige bewoners ontvingen via postbus of onder de deur doorgeschoven en flyer in de vorm van een wit voetje met de tekst: “Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn…….

Als u uw huis verlaat of even niet kunt opletten: sluit ramen en deuren!!!”

Op www.politie.nl vindt u meer informatie over deze actie en leest u tips om woninginbraak te voorkomen.

De dorpsraad bestaat dit jaar 25 jaar!

25 Jaar geleden, op 27 april 1989 is de Dorpsraad opgericht. Dat willen we dit jaar op 26 april vieren! We willen onder andere een reünie organiseren voor oud-bestuursleden. De meeste oud-bestuursleden zijn bekend, maar er kunnen enkele namen ontbreken. Daarom roepen we oud-bestuursleden op zich te melden bij de Dorpsraad, zodat we niemand vergeten uit te nodigen.

Dus bent u ooit bestuurslid van de dorpsraad geweest, meldt u zich dan op het mailadres van de dorpsraad:dorpsraadwedde@gmail.com

De dorpsraad vraagt hulp!

Fonds

Via de dorpsraad is er een fonds beschikbaar gekomen dat éénmalig iets voor de aankleding van het dorp wil doen. De bestuursleden van de dorpsraad hebben hier wel ideeën over, zoals een klok met een informatiebord op het dorpsplein of een “social sofa” op het dorpsplein, maar we willen ook de inwoners van Wedde vragen om ideeën. Vandaar deze oproep: heeft u een briljant idee voor de aankleding van het dorp, meldt dit dan op de mail van de dorpsraad: dorpsraadwedde@gmail.com

Ouderenwerker

Op de laatste vergadering van de dorpsraad heeft Aartje Franken, ouderenwerker in de praktijk van dr. Berg een presentatie gehouden over zorg voor ouderen in het dorp. Zij heeft in Wedde onderzoek gedaan naar wat ouderen nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zij zal deze presentatie nogmaals houden op de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden in mei van dit jaar. Deze presentatie is een goede aanleiding om met elkaar verder te praten over wat we voor elkaar kunnen betekenen in het dorp, zodat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in het dorp.

B & W

Op 6 maart zal de Dorpsraad kennis maken met het nieuwe college van B & W van de gemeente Bellingwedde.

Fietsersbond Groningen

Bij de dorpsraad kwam een oproep binnen van de Fietsersbond Groningen waarin gevraagd wordt om te helpen “fietsknelpunten” op te sporen. U kunt knelpunten rechtstreeks melden bij het meldpunt van de Fietsersbond en er wordt gevraagd naar vrijwilligers die meefietsen en al fietsende de knelpunten in kaart brengen. Heeft u belangstelling om te helpen, stuur dan een mail naar de Fietsersbond. Zie het bericht hieronder:

Beste vereniging, buurt, wijk- of dorpsbelang,

Graag breng ik u het project Inventarisatie fietsknelpunten Groningen onder de aandacht. In opdracht van de provincie Groningen gaat de Fietsersbond aan de slag met deze inventarisatie. Na het project worden alle knelpunten aangeboden aan de gemeenten. Minister Schultz van Haegen wil in 2014 het fietsen veiliger maken en heeft de gemeenten gevraagd hieraan mee te werken.

Samen met vrijwilligers maken wij in heel Groningen foto’s m.b.v. GPS camera's van:

1) Alle fietspaaltjes;

2) Hobbels en bobbels in de weg of op het fietspad;

3) Onnodige obstakels;

4) Te smalle fietspaden;

Voor dit project wil ik uw plaatselijke - of dorpsbelang twee vragen stellen: 1. Is er een lokale gids beschikbaar?Met vrijwilligers gaan wij fietsen door de hele provincie. Per gebied zijn wij op zoek naar locale gidsen die bekend zijn in hun stad of dorp en de omgeving en de weg kunnen wijzen. Met deze werkwijze hebben we meer garantie dat we geen delen overslaan. Deze locale gidsen fietsen dus mee als de vrijwilligers in uw werkgebied aan het fotograferen zijn. Locale gidsen kunnen zich aanmelden bij de coördinator van de inventarisatie Richard Vallinga,fietsersbondgroningen@gmail.com of 0566 622737.Vrijwilligers om te fietsen en zelf te fotograferen zijn natuurlijk ook welkom!

2. Melden van fietsknelpunten via het meldpunt

Voor dit project is er ook een mogelijkheid om belangrijke knelpunten rechtstreeks te melden via het meldpunt van de Fietsersbond: meldpunt.fietsersbond.nl. Deze knelpunten komen dan bij ons terecht. Dit kan ook d.m.v. een de app meldpunt fietsersbond voor een android of iPhone mobiele telefoon.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het project, bel of mail dan naar:

Richard Vallinga

fietsersbondgroningen@gmail.com

0566 - 622737

Alvast bedankt voor uw reactie en misschien tot ziens op de fiets bij u in de omgeving!

10-2013

Vrijdag 11 oktober zal de dorpsraad de jaarlijkse schouw uitvoeren. Hierbij wordt gekeken hoe de straten, stoepen, straatmeubilair en openbaar groen eruit zien. Middels een computersysteem worden de verschillende onderdelen gescoord. Specifieke knelpunten worden apart beschreven. De gemeente ontvangt hiervan een verslag en gaat, zover dit in hun mogelijkheden en budget aan de slag met de knelpunten.

In november en december zal de dorpsraad weer langskomen voor de jaarlijkse contributie. Deze zal, net als vorig jaar, slechts € 3,50,- bedragen.

07-2013

De dorpsraad is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, bij voorkeur uit Wedderveer. Op dit moment is er namelijk geen vertegenwoordiging uit Wedderveer meer in de dorpsraad Wedde en dat is erg jammer! We horen namelijk ook graag een stem uit Wedderveer in de dorpsraad.

Voor contact met de dorpsraad kunt u mailen met dorpsraadwedde@gmail.com

Als u uitgebreider met de dorpsraad van gedachten wilt wisselen, kunt u zich ook altijd uit laten nodigen voor een vergadering. Laat dit dan weten via bovenstaand mailadres. U bent van harte welkom.

Wij wijzen u hierbij op de actiepuntenlijst van de gemeente betreffende Wedde naar aanleiding van de schouw en enkele gesprekken die met de gemeente hebben plaatsgevonden. De wijze van afhandeling staat er eveneens op vermeld. Deze actiepuntenlijst is te vinden via een link op de website van de Vereniging Dorpsraad te Wedde, www.dorpsraadwedde.nl

Wandelfestival Tocht om de Noord op 28 en 29 september

Het wandelfestival Tocht om de Noord, dé mooiste ontdekkingstocht van Nederland, gaat dit jaar verticaal door de provincie Groningen: van Drenthe tot aan ’t Wad, of wel van Sellingen tot Delfzijl. Elk jaar wordt er een ander zintuig onder de loep genomen. De tocht staat dit jaar in het teken van het zintuig ‘voelen’ onder het motto: "Ontdek de sporen uit het verleden!"

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar de site

www.tochtomdenoord.nl.

Route door Wedde

Op zaterdag 28 september zal de route van de tocht om de Noord door Wedde lopen. Er worden vanuit de richting Sellingen zo’n 2500 wandelaars verwacht en nog ongeveer 1000 wandelaars zullen in Wedde starten voor het laatste deel van de tocht.

De wandelaars naderen Wedde vanaf Wessinghuizen; door het veld langs de Westerwoldse Aa komen ze over het bruggetje achter de Burcht Wedde binnen. In de Burcht zal een stempelpost zijn. Vervolgens gaat de route vanaf de Burcht rechtsaf over de Hoofdweg, linksaf de Kerkstraat in, dóór het dorpshuis en vervolgens rechtsaf richting de kerk. De wandelaars lopen door de kerk, vervolgens over de Middenweg richting het Bospad. De route door Wedde is kort, maar zal bol staan van de feestelijke en culturele activiteiten. Verschillende (muziek)verenigingen hebben toegezegd een bijdrage te leveren, dus het belooft een bijzonder feestelijke dag te worden in Wedde op 28 september.

Nu alvast roepen we alle bewoners langs de route op om op die dag de route te versieren en zo mogelijk de radio, evt. met versterking buiten te zetten, met de zender op radio Noord. Radio Noord zal de hele dag verslag doen van de tocht om de Noord en het is voor de wandelaars bijzonder leuk om dit in de dorpen enigszins te kunnen volgen.

05-2013

Met de vakanties voor de deur komen we toch nog graag terug op de algemene ledenvergadering van 15 mei. Naast twintig leden was ook wethouder Marja Bos aanwezig namens de gemeente.

Naar aanleiding van de notulen van 2012 is gevraagd hoe actiepunten van 2012 door de dorpsraad zijn opgepakt. Terugkoppeling wordt gemist. In het vervolg zal dit met de indieners worden besproken tijdens een reguliere vergadering. Actiepunten zullen in de dorpskrant worden vermeld.

Na acht jaar heeft Olga Schaver afscheid genomen van het dorpsraadbestuur. Zij werd bedankt met een passend kado. Na de vergadering meldde Rinck Zevenberg zich als nieuwe bestuurslid. We zijn op zoek naar nóg een nieuw bestuurslid, bij voorkeur uit Wedderveer. Kom op mensen uit Wedderveer, laat je stem horen in de dorpsraad!

De volgende onderwerpen kwamen nog aan de orde:

- Verbouwing dorpshuis: u heeft het in de krant kunnen lezen. Naar verwachting zal medio 2014 het dorpshuis zijn facelift hebben gehad.

- Struundorp Wedde. Wat is de stand van zaken? Antwoord: Edo Jans is hier druk mee bezig. Er is al een deel van de benodigde subsidie toegezegd.

- Er zijn problemen met vrachtwagens op de Middenweg. De bocht is niet ruim genoeg.

Suggestie: plaats een bord met maximale afmetingen bij de ingang van de Middenweg.

Mw. Bos zal dit met de andere wethouder bespreken.

Aansluitend aan de vergadering gaf Meijco van Velzen een onderhoudende presentatie met prachtige actiefoto’s van sport en natuur. Een mooie afsluiter.

Wij wijzen u hierbij op de actiepuntenlijst van de gemeente betreffende Wedde naar aanleiding van de schouw en enkele gesprekken die met de gemeente hebben plaatsgevonden. De wijze van afhandeling staat er eveneens op vermeld.

U vindt deze actiepuntenlijst via deze link

Uw eventuele reactie hierop kunt u zenden naar de gemeente en/of uw dorpsraad dorpsraadwedde@gmail.com)

04-2013

Wedde weer schoon

Wedde kan zichzelf een compliment geven, dat zo veel Wedders zich aanmeldden voor de zwerfvuilactie van 13 april: 29 enthousiaste jongeren en volwassenen.

Ook deze keer weer een hoop rotzooi dat met veel handen werd verzameld en afgeleverd bij de werf in Vriescheloo. De jeugd krijgt vaak de schuld van het zwerfvuil en die heeft daarin ook zeker een groot aandeel, zoals onder het viaduct en op het schoolplein. Maar autobanden en zelfs slachtafval wijzen toch naar volwassenen.

Hopelijk zijn de schone straten een stimulans om niet direct weer lege (vooral plastic) flessen, chipszakken en volle vuilniszakken langs de weg te gooien. Laten we het vooral schoon houden.

De drie wethouders waren aanwezig om mee te helpen. Dat werd zonder meer gewaardeerd.

Diana Kiewiet zorgde voor een heerlijke snertmaaltijd. Voor de jeugd was er patat en een blik met snoep. Al met al een zeer zinvolle en gezellige morgen. Zie foto’s

De zwerfvuilactie was vanwege de kou verplaatst van 16 maart naar 13 april. Toch hadden twee dappere Wedders in maart de kou getrotseerd en verzamelden de rommel in de kern van Wedde: hulde!!

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op woensdag 15 mei in de Voortgang. De leden krijgen de agenda thuisbezorgd. Meijco van Velzen heeft toegezegd na de pauze een fotopresentatie over ‘Mooi Wedde’ te verzorgen.

Mocht u overwegen lid te worden van Dorpsraad Wedde: u bent die avond van harte welkom!

03-2013

Zwerfvuil actie uitgesteld

Vooral vanwege verwacht slecht weer, maar ook i.v.m. weinig aanmeldingen is besloten de zwerfvuilactie te verplaatsen naar zaterdag 13 april, start om 09.00 uur bij De Voortgang. Doe mee voor een schoon Wedde en meld je aan via je vereniging, via dorpsraadwedde@gmail.com of kom spontaan. Na afloop snert! Er staan twee leuke evenementen op de kalender voor Wedde:Troonswisseling 30 april

Allereerst ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april. Het Oranjecomité is al druk bezig. Ongetwijfeld zullen er met name voor de basisschoolkinderen festiviteiten worden georganiseerd.

Tocht om de Noord

Het tweede evenement is een wandelevenement: de Tocht om de Noord, die op 28 en 29 september wordt gelopen. Dit jaar gaat deze van “Drenthe tot aan ’t Wad”, ofwel van Ter Apel naar Delfzijl in twee etappes, totaal 80 kilometer. De tocht staat in het teken van het zintuig ‘voelen’ onder het motto: "Ontdek de sporen uit het verleden!" Rode draad is hierbij de tramspoorlijn van de OG, in de volksmond: Ol Graitje. Maximaal 4500 deelnemers mogen deelnemen.

In de dorpen op de route wordt jaarlijks van alles georganiseerd om de wandelaars in een ongedwongen sfeer te wijzen op al het moois van de streek. Wedde ligt ook op de route en zal zich vast en zeker graag van zijn beste kant laten zien.

Over het hoe, wat en door wie hoort u in de komende tijd. Voor een indruk van dit sportieve evenement zie: www.tochtomdenoord.nl

Wedde weer schoon

Wedde kan zichzelf een compliment geven, dat zo veel Wedders zich aanmeldden voor de zwerfvuilactie van 13 april: 29 enthousiaste jongeren en volwassenen.

Ook deze keer weer een hoop rotzooi dat met veel handen werd verzameld en afgeleverd bij de werf in Vriescheloo. De jeugd krijgt vaak de schuld van het zwerfvuil en die heeft daarin ook zeker een groot aandeel, zoals onder het viaduct en op het schoolplein. Maar autobanden en zelfs slachtafval wijzen toch naar volwassenen.

Hopelijk zijn de schone straten een stimulans om niet direct weer lege (vooral plastic) flessen, chipszakken en volle vuilniszakken langs de weg te gooien. Laten we het vooral schoon houden.

De drie wethouders waren aanwezig om mee te helpen. Dat werd zonder meer gewaardeerd.

Diana Kiewiet zorgde voor een heerlijke snertmaaltijd. Voor de jeugd was er patat en een blik met snoep. Al met al een zeer zinvolle en gezellige morgen. Zie foto’s

De zwerfvuilactie was vanwege de kou verplaatst van 16 maart naar 13 april. Toch hadden twee dappere Wedders in maart de kou getrotseerd en verzamelden de rommel in de kern van Wedde: hulde!!

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op woensdag 15 mei in de Voortgang. De leden krijgen de agenda thuisbezorgd. Meijco van Velzen heeft toegezegd na de pauze een fotopresentatie over ‘Mooi Wedde’ te verzorgen.

Mocht u overwegen lid te worden van Dorpsraad Wedde: u bent die avond van harte welkom!

02-2013

Zwerfvuilactie op zaterdag 16 maart

De dorpsraad wil, dat ons dorp er ook dit jaar voor de zomer weer spic en span uitziet. Wedde is gastvriendelijk en daar horen schone straten – vrij van zwerfvuil – bij. Daarom worden de handen evenals vorig jaar uit de mouwen gestoken om de rommel langs de buitenwegen en in sloten op te ruimen. Op zaterdag 16 maart – in het weekend van Nederland Doet – organiseert Dorpsraad Wedde een grote opruimactie! Het gemeentebestuur, de school en de verenigingen zijn benaderd om zich eveneens voor deze actie in te zetten. De wethouders mw Bos en mw Van der Tuin hebben zich al aangemeld. Iedereen ergert zich aan de weggegooide bekers, flesjes, papier en plastic in het buitengebied. Komt u en kom jij ook meehelpen? De start is om 9.00 uur bij De Voortgang. Na afloop is er een snertmaaltijd. We maken er een gezellige actie van. Voor materiaal en handschoenen wordt gezorgd.

Spontaan komen mag, opgave kan ook - om zeker te zijn dat er voldoende snert is – vooraf via e-mail: dorpsraad@dorpsraadwedde.nl

01-2013

Sportdorp Wedde officieel van start

Na een periode van een half jaar van voorbereiding kon de Stuurgroep Sportdorp Wedde de officiële opening van “Sportdorp Wedde” op zaterdag 5 januari 2013 (wat een goed begin van het nieuwe jaar) laten plaats vinden.

De burgemeester van onze gemeente dhr. Triemstra kon in een directe uitzending van Radio Noord en Radio Westerwolde de opening verrichten, terwijl door de beide oudste en jongste leden van de 5 aangesloten verenigingen de voorlopige onderborden “Sportdorp Wedde” , die binnenkort worden aangebracht bij de plaatsnaamborden, aanboden.

Ook de prijzen van de ingevulde formulieren voor de behoeftepeiling (de zgn. 0-meting) werden uitgereikt, te weten: een nieuwe (dames)fiets, een jaarlang gratis abonnement bij een plaatselijke sportvereniging en een dinerbon voor een heerlijk avondje dineren in restaurant De Burcht.

Toen kon het openingsfeest rond en in het dorpshuis De Voortgang beginnen. Buiten werd een levend tafelvoetbalspel gespeeld, was er een schietclinic (met lasergeweren) en een boerendartspel (met hooivorken). Verder was er buiten voor de jeugd een kleuterluchtkussen, werd er brooddeeg gebakken en konden er ballonnen worden opgelaten. Het gehaal werd muzikaal ondersteund door D.J. Ronnie.

In het dorpshuis konden er door jeugd en volwassen de SUMOpakken aangetrokken worden en werd er af en toe een fanatieke strijd op de mat gelegd. Weer anderen, met name de dames maar ook zeker enkele heren, namen deel aan een workshop paaldansen, terwijl er in een iets kleineer zaal naar hartelust werd gesjoeld.

Iedereen was na afloop erg enthousiast en mede door de komst van radio Noord, radio Westerwolde en het Dagblad van het Noorden is Wedde deze zaterdagochtend weer even goed op de kaart gezet.

Wat binnenkort volgt zijn de resultaten van de behoeftepeiling; die vormen hopelijk de aanleiding om nog meer Weddenaren (meer) te laten sporten.

Voor de foto’s van dit evenement, zie:

https://picasaweb.google.com/realsite.nl/SportdorpWedde?authuser=0&feat=directlink#5830438329437136626

http://www.prachtigbellingwedde.nl/nieuws/18410/Burgemeester-Triemstra-opent-Sportdorp-Wedde.html

http://meijco.blogspot.nl/2013/01/sportdorp-wedde.html

http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/21376/sportdorp-wedde-officieel-van-start-fotos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sportdorp-wedde-officieel-van-start-fotos

foto: Marten Fokkens

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2013 wenst u Dorpsraad Wedde.

Dat de jaarlijkse schouw zichtbaar resultaat heeft, is te zien op de Markeweg en de Markedwarsweg. De opstaande randen in het trottoir zijn verdwenen, evenals de klinkers, die tot over het voetpad lagen.

Wedde is benoemd tot Sportdorp Wedde, waarmee extra aandacht voor bewegen op alle leeftijden in de aandacht staat. Middels een enquête worden de sportwensen van u op een rijtje gezet. In 2013 zal het programma zijn verdere verloop hebben. Sporten helpt ongetwijfeld om de in de decembermaand bijgesmulde kilo’s er weer af te werken. Enige stimulans daarbij is welkom. U hoort en ziet er meer van in het nieuwe jaar.

Zoals ieder jaar staat de kerstboom te pronken midden in het dorp. Kleine(nou ja…)moeite, veel plezier.

Aan de jeugd slechts één verzoek: houd het alsjeblieft netjes tijdens de jaarwisseling! Wedde komt liever met positief nieuws in de krant en op tv.

Ook in 2013 wil de dorpsraad zich inzetten voor ons mooie dorp. Zeker als de krimp voelbaar wordt, is dat een extra stimulans tot actie. Daarin worden we graag bijgestaan door de leden. Nieuwe leden zijn bijzonder welkom, u kunt zich daarvoor aanmelden bij de bestuursleden persoonlijk of via de website:www.dorpsraadwedde.nl .

Op onze site vindt u alle nodige informatie.

Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar!.

10-2012

Op 10 oktober heeft de jaarlijkse schouw plaatsgevonden. Deze keer voor het eerst op digitale wijze. Knelpunten moesten nog wel zoals gebruikelijk op papier worden aangeleverd bij de gemeente.

Kunnen die niet op korte termijn in overleg met de gemeente opgelost worden, dan komen ze in het jaarlijks overleg met burgemeester en wethouders aan de orde.

Voor de bewoners in Wedderveer werd op 27 september een bijeenkomst belegd op de fluisterboot om te horen hoe zij hun leefomgeving ervaren en wat de dorpsraad er aan kan doen om de leefbaarheid zo nodig te verbeteren. Dertien Wedderveersters waren aanwezig, een goed opkomst In grote lijnen woont men er met veel plezier. De aanwezigen vroegen wel of de dorpsraad iets kan doen aan de geluidsoverlast tijdens de vakantieweken. Er was begrip voor het feit, dat de Wedderbergen een recreatiegebied is, maar waarom is de muziek zo hard en nog tot in de vroege uren?

Ook het trapje en het hek aan de Wedderbergenweg bij de camping is bij velen een bron van ergernis? En hoe is de staat van onderhoud en veiligheid van de houten brug bij de camping. (Hier wordt sinds kort aan gewerkt, red).

De dorpsraad heeft aangegeven, dat zij de genoemde knelpunten met het college van B&W van de gemeente bespreekt en zal vragen om tijdige publicatie van vergunningen en handhaving van de voorwaarden die daarin gesteld zijn. En dat geldt niet alleen voor Wedderveer. Ook wordt de geschiedenis van hek en trapje uitgezocht.

Op 15 oktober heeft een door de gemeente georganiseerd e-debat plaatsgevonden. Onderwerp: de samenwerking met de gemeente en de dienstverlening van de gemeente. Alles in het kader van verdere samenwerking met de gemeente Vlagtwedde. Mogelijk kunnen wij u volgende maand iets over de resultaten melden.

Binnenkort komen we bij u langs voor de contributie-inning voor 2012. Deze contributie bedraagt sinds dit jaar € 3,50 per gezin. Mocht u lid willen worden van de Vereniging Dorpsraad Wedde, dat kan via onze website www.dorpsraadwedde.nl of per e-mail dorpsraad@dorpsraadwedde.nl

Voor onderwerpen die de leefbaarheid van Wedde/Wedderveer betreffen kunt u zich altijd tot de bestuursleden van de dorpsraad wenden. Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom.

09-2012

Aan boord van “de Welvoart”, verslag van de bijeenkomst in Wedderveer op 27 september

Harm Stubbe (vz)geeft een uitgebreide inleiding over geschiedenis, doel, samenwerking en toekomstperspectief van de dorpsraad.

Hoofdthema: leefbaarheid in de breedst mogelijke zin in samenwerking met burgers en gemeentebestuur. Speerpunten: krimp, en huidige en toekomstige bezuinigingen.

Inbreng aanwezigen:

De meeste aanwezigen: de laatste jaren steeds meer geluidoverlast tijdens de vakantieweken vanuit de Wedderbergen, soms twee of drie keer per week. Begrip voor het feit, dat het een recreatiegebied is, maar waarom stelt de gemeente geen grenzen aan geluidsterkte en tijdstip van beëindigen lawaai? Publicatie van gemeente van activiteiten veel te laat.

Actie: Dorpsraad zal gemeente vragen in volgende overleg om vergunning vroegtijdig te publiceren en in de vergunning grenzen aan te geven.

Wat gebeurt er met het hek en trapje aan de Wedderbergenweg?

Aanwezigen zijn het er mee eens, dat dit een ongewenst situatie is.

Reactie dorpsraad: er zijn vragen gesteld aan betrokkenen. Partijen wijzen naar elkaar. Juiste toedracht onbekend. Gemeente wil niets doen. Archief over grondeigendom en rechten is schemerig, daar wordt misbruik van gemaakt. Voor de dorpsraad blijven hek en trap een punt van aandacht.

De communicatie tussen gemeente/villapark Wedderbergen/camping Wedderbergen en burgers is slecht. Villapark en camping Wedderbergen gaan gewoon hun gang. Werkgelegenheid is het steeds gebruikte argument.

Hoe staat het met de veiligheid van de houten brug over de A bij de Wedderbergen? De burg rammelt zodanig dat de buurman regelmatig met een boormachine de planken vastzet.

Actie: zal in het overleg met de gemeente worden opgenomen

Vraag: Ondervindt men overlast van het verkeer? Hiervan is geen sprake.

Enkele leden zijn door de brandweer bezocht. Mededeling brandweer: bij brand is er op korte afstand geen bluswater. Dit geldt voor de Tritonlaan, maar o.a. ook voor de Weddermarke. Een betaalbare oplossing lijkt niet voorhanden. Wat zijn de verplichtingen van de gemeente?

Hoe gaat de verzekering hier mee om?

Actie: Ook dit punt zal geagendeerd worden voor het volgende overleg met de gemeente.

Tijdens enig napraten in een goede sfeer konden vijf nieuwe leden worden genoteerd.

Aan alle bewoners van Wedderveer

U bent van harte welkom op donderdag 27 september om 20.00 uur op de fluisterboot ‘Welvoart’ in het haventje van Wedderveer.

Mocht u denken dat we gaan varen, helaas de ‘Welvoart’ is die avond alleen vergaderlocatie.

Wist u dat Wedde en Wedderveer samen behoren tot het ‘kerkdorp Wedde’? Dat is historisch zo gegroeid. Het bospad tussen Wedde en Wedderveer was de voetweg naar de kerk in Wedde.

Waarom deze uitnodiging? De Dorpsraad Wedde, waar ook Wedderveer onder valt, wil zich graag presenteren aan u als bewoner van Wedderveer. Velen van u zijn al lid van de Dorpsraad. Omdat er de laatste jaren redelijk veel nieuwe bewoners zijn komen wonen, achten wij de tijd rijp om alle bewoners van Wedderveer uit te nodigen voor een kennismakingsbijeenkomst. Wij willen u daarin graag informeren over doelstelling, taken en resultaten van de Dorpsraad.

Voorop staat de bevordering van de leefbaarheid in Wedde/Wedderveer. Met u willen wij deze avond van gedachten wisselen hoe wij ons kunnen inzetten voor behoud van en zo mogelijk verbetering van uw leefomgeving.

Graag tot 27 september! Uiteraard staan koffie en thee klaar.

Bestuur Dorpsraad Wedde/Wedderveer

telnr. 56 31 84

Secr. Lageweg 63, 9698 BR Wedde

07-2012

Verzoek uit de Dorpsraad

Deze keer geen mededelingen uit de dorpsraad maar een dringend verzoek.

Het zijn eigenlijk meerdere verzoeken, die tijdens de algemene ledenvergadering door uw dorpsgenoten naar voren zijn gebracht. Uw dorpsraad en de gemeente onderschrijven deze van harte.

Graag uw medewerking bij het volgende:

- Parkeer uw auto niet op het voetpad. Op het trottoir zijn het hinderlijke obstakels en het zorgt voor onveilige situaties.

- Openbaar gras is niet aangelegd om er met de auto overheen te rijden. Daar kan het niet tegen, maar dat weet u ongetwijfeld. Een auto hoort op de weg te rijden. Bij het buurthuis wordt het gras nogal eens kapot gereden. Niet doen aub.

- Vriendelijk verzoek om niet te hard door het dorp en over de drempels te rijden met uw personenauto, vrachtwagen en landbouwwerktuigen. Het levert gevaarlijke situaties op. Voor omwonenden zijn de trillingen bovendien zeer hinderlijk.

- Het staat ook op de glasbak, maar we geven het nog een keer door: glasbakken alleen gebruiken tussen 07.00 en 19.00 uur.

Lawaaioverlast is het gevolg als er ’s nachts glas in de glasbak wordt gedeponeerd.

Het is heel eenvoudig om aan bovenstaande te voldoen en om daarmee uw en de leefomgeving van uw dorpsgenoten nog aantrekkelijker te maken.

Als u met vakantie gaat: heel veel plezier en voor iedereen: mooi zomerweer gewenst!

05-2012

't Hokje

Tijdens de vergadering van 16 april jl. hebben we uitgebreid gesproken over de jeugd van 12 tot 16 jaar, die de weg naar ’t Hokje nog niet heeft gevonden. Deze groep vertoeft bij voorkeur ’s avond op het schoolplein en dat is daarvoor niet bedoeld. Jeugdwerk, Hokje-bestuur, wethouder, buurtagenten en uw dorpsraad namen deel aan het gesprek.

Afgesproken is, dat iedere derde vrijdag van de maand ’t Hokje van 19.00 tot 21.00 uur speciaal voor deze groep jongeren wordt opengesteld. De dorpsraad roept de jongelui op om toch vooral die avonden te bezoeken. ’t Hokje is er juist ook voor hen.

Het overleg over de jeugd was een goede gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe buurtagenten Esther van de Bunt en Geert Alberts.

04-2012

Speeltuin heeft z’n naam terug.

Op zaterdag 24 maart jl. was een delegatie van de Dorpsraad bij de speeltuin aanwezig om het naambord “Spanjoardstoene” weer aan de speeltuin terug te geven.

Geert Dekker en Meeme Sterenborg schroefden onder het toeziend oog van Anna Boels het bord op de muur van het speeltuingebouwtje.

De dorpsraad had dit het liefst tijdens een feestelijke heropening willen doen, maar dit laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. Inmiddels heeft heel Wedde ( met name de jonge bewoners) al weer bezit genomen van de fraai ingerichte speeltuin.

foto's Harm Stubbe

Samen voor een schoon Wedde

Wat je zoal niet samen in een paar uurtjes kunt bereiken. Op zaterdag 17 maart togen bijna 30 vrijwilligers langs Wedder wegen om de straten en bermen van rotzooi te ontdoen. Het weer was prachtig en de stemming prima.

Plastic kunnen we en willen we niet missen, maar het zou wel een hoop afval schelen. Want wat lag er veel! In totaal werd 1300 kg verzameld. De gemeente had vuilgrijpers ter beschikking gesteld en zorgde voor verwerking van het afval. De organisatie lag in handen van uw dorpsraad.

Ook het gemeentebestuur, in de personen van burgemeester Erik Triemstra en wethouder Marja Bos, hielp mee. Frieda de Ruiter kreeg een leuk boeket bloemen voor haar initiatief. De opruimmorgen werd besloten met een snertmaaltijd bij Café Tantie Fischer.

Bekeken wordt of zo’n zwerfvuilactie een jaarlijkse gebeurtenis kan worden. Het zou veel mooier zijn als die niet nodig is. Maar ja, dan zullen we ook de lekkere snert moeten missen.

03-2012

Tijdens het jaarlijks overleg met de gemeente waren het voltallig college en de contactpersoon van de gemeente aanwezig. Dit betekent voor de dorpsraad dat dit orgaan als serieuze gesprekspartner wordt beschouwd.

Al vanaf het begin werd duidelijk gemaakt dat de financiële ruimt van de gemeente heel beperkt is. Voor nieuwe plannen is geen of heel weinig budget beschikbaar.

Er werd uitgebreid gesproken over de centrumplannen. Wat is de stand van zaken, gaan alle plannen door en wanneer wordt er begonnen? Helaas zijn de centrumplannen nog ongewis, er zijn nog te veel onzekerheden.

Vanuit de dorpsraad is nogmaals aangedrongen op betere verlichting op de kruising Markeweg/oprit fietspad. Deze verbetering zit niet in het verlichtingsplan, toch zal de dorpsraad er op blijven aandringen.

In maart heeft er een gesprek plaatsgevonden met het “jeugdwerk” over het jeugdhonk. Het lijkt er op, dat de jeugd van 13 tot 16 jaar zich daar niet thuisvoelt. Met gevolg dat ze op het schoolplein hangen.

Volgende maand leest u over het hoe en waarom van deze groep.

Er wordt in grote lijnen positief gereageerd op de vernieuwde dorpskrant. Voor een enkeling is het even wennen, maar dat komt vast allemaal goed.

Nog dit voor de leden: op 15 mei vindt de algemene ledenvergadering plaats

02-2012

De dorpsraad wil, dat ons dorp Wedde en Wedderveer er voor de zomer weer spic en span uitzien. Daarom worden de handen uit de mouwen gestoken om de rommel in het dorp en langs de buitenwegen en in de sloten op te ruimen. Op zaterdag 17 maart – in het weekend van Nederland Doet – organiseert de dorpsraad een grote opruimactie! De school en de verenigingen zijn benaderd om zich eveneens voor deze actie in te zetten. Alle hulp is welkom!

Iedereen ergert zich aan de weggegooide bekers, flesjes, papier en plastic in Wedde en het buitengebied. Kom jij/komt u ook meehelpen?

Meld je aan om mee te helpen voor 10 maart op telefoonnummer 541044 of per mail dorpsraad@dorpsraadwedde.nl

De start is om 9.30 uur op de parkeerplaats bij het buurthuis in Wedde.

Namens de dorpsraad bieden wij alle helpers een snert maaltijd aan.

We maken er een gezellige actie van.

Diavoorstelling Wedde:

01-2012

Door de wateroverlast stonden we al snel in alle nuchterheid met beide voeten

in 2012. Het water is inmiddels weer gezakt. Het leek toch wel prachtig: Wedde aan zee. Wandelend, fietsend en met de auto reed men rond het watergebied. Er zijn ongelooflijk veel foto’s gemaakt. Een aantal er van zien we ongetwijfeld terug in De Voortgang.

Het Oud en Nieuw-feest in het dorpshuis was zeer geslaagd. Deze viering lijkt een goede traditie te worden.

Een minder fraai gezicht is het pand aan de Hoofdweg, dat in brand heeft gestaan tijdens oud en nieuw. Uw dorpsraad had richting gemeente zijn bezorgdheid uitgesproken over mogelijk brandgevaar. De gemeente gaf aan, dat na overleg de huidige eigenaar maatregelen zou nemen om brandstichting tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Waarom deze niet zijn genomen is onduidelijk.

Het zou prachtig zijn als we deze winter kunnen schaatsen rond de Burcht. Een laagje ijs is toch mooier dan al dat water. Intussen worden de dagen al weer langer. Het voorjaar komt er aan. Tijd voor de grote schoonmaak!

 • 12-2011

 • Om te beginnen wenst de dorpsraad alle inwoners van Wedde en Wedderveer fijne feestdagen toe. Op het dorpsplein staat weer een kerstboom in volle glorie. Dit jaar voor het eerst met ledverlichting. Het is een goed gebruik om een beetje licht te brengen in deze donkere periode.

 • Onlangs zijn alle leden bezocht voor de jaarlijkse contributie. Meerdere inwoners hebben zich als nieuw lid aangemeld, daar zijn we uiteraard blij mee. We kunnen gerust zeggen, dat onze dorpsgenoten zich zeer betrokken voelen bij de leefbaarheid van Wedde/Wedderveer.

 • Er is door uw dorpsraad aan de gemeente gevraagd om de witte strepen op de weg in Wedderveer weer aan te brengen.Het wegdek is daar nu te donker voor bestuurders die het wegverloop niet (goed) weten.

 • In de dorpskrant leest u hoe de stand van zaken is betreffende de doorstart van het dorpskrantje. De familie Simmerling danken wij hierbij voor hun jarenlange inzet.

 • De samenstellers van de nieuwe versie: heel veel succes gewenst!

 • Oudejaaravond is er feest in het dorpshuis De Voortgang om de jaarwisseling te vieren. Kom allemaal om het oude jaar uit te luiden en het nieuwe jaar met veel plezier te beginnen.

 • Fijne feestdagen en een voorspoedig 2012 gewenst!

 • 11-2011

 • In samenwerking met de familie Simmerling wordt er aan gewerkt om het dorpskrantje voor Wedde te behouden. Zoals de zaken er nu voorstaan, lijkt

 • dat te lukken. Toch kan er nog wel enige versterking bij. Wees niet al te bescheiden en meld je aan als mede-samensteller bij Geert Dekker, telnr. 54 15 41. Volgende maand berichten wij u nader over wie, hoe, en wat rond het dorpskrantje.

 • In oktober heeft de jaarlijkse schouw plaatsgevonden. In grote lijnen constateerden we vooruitgang in het gemeentelijk onderhoud van wegen en groen. Uiteraard zijn er wel opmerkingen, die we hebben doorgegeven aan de gemeente. De bermen worden momenteel versterkt met grasbetonblokken ter bescherming van de wegkanten en verbetering van de wegligging voor het verkeer.

 • De wandelpaden rond ons dorp zijn niet allemaal goed onderhouden en daardoor minder goed toegankelijk. Wil Wedde “struundorp” worden dan is het goed begaanbaar zijn van de paden een vereiste. De dorpsraad zoekt uit van wie de wandelpaden zijn om met de eigenaar voornoemd probleem te bespreken.

 • Het gras en onkruid gaat nu plat liggen, sloten geschoond en daarmee komt het zwerfvuil goed in het zicht. Dat roept om actie en dat gaat dan ook gebeuren.

 • Begin 2012 organiseert de dorpsraad een afvalverzameldag. Ook hierover volgende maand meer.

 • Rond de Burcht wordt hard gewerkt aan tuin, grachten en bestrating. Het belooft prachtig te worden als machines en hekken het terrein hebben verlaten. Nog even wachten…..

 • 10-2011

 • Dorpskrantje: in oktober heeft het eerste overleg plaatsgevonden over de mogelijke voortzetting van het dorpskrantje. Volgende maand hopen wij u daarover nadere informatie te kunnen geven.

 • Tijdens de ondernemersbeurs in de Lichtweek heeft de dorpsraad zich gepresenteerd. Vele bezoekers gingen met de dorpsraad in discussie over het wel en wee in ons dorp. Uiteraard zijn er wensen en aanmerkingen, maar vrijwel iedereen vindt dat we in een fijn dorp leven in een prachtig wandel-, fiets- en vaargebied. Tien nieuwe leden konden we noteren tijdens de beurs.

 • Met grote interesse wordt gewacht op de planontwikkeling voor het centrum. Hoe wordt het idee van “het struundorp” uitgewerkt.

 • In deze maand oktober vindt wederom de jaarlijkse schouw plaats, waarbij met name de minpunten worden genoteerd en doorgesluisd naar de gemeente. De gemeente doet haar best om de verbeterpunten in haar programma op te nemen. De uitvoering laat helaas vaak lang op zich wachten. Wij van de dorpsraad denken: “de aanhouder wint”

 • Heel actueel zijn de kortingen in de gezondheidszorg en met de name bij de huisartsen door minister Schipper. Waar mogelijk zal de dorpsraad onze huisartsen steunen in hun acties om de medische voorzieningen in ons dorp te behouden.

 • Ook in oktober is gestart met de contributie-inning. Heeft u opmerkingen, c.q. aanbevelingen aan de dorpsraad, dan is dit een goed moment om die door te geven.

 • 09-2011

 • De dorpsraad vraagt uw aandacht voor de Dorpskrant van Wedde

 • Geachte abonnee, geachte adverteerder,

 • Jarenlang, heb ik met volle inzet en enthousiasme het dorps krantje uit gebracht. Om precies te zijn, als 2011 ten einde is, 18 jaar lang. Maar ik niet alleen, al weer wat jaartjes geleden mijn vader, maar ook het hele gezin heeft mij op allerlei gebieden ondersteund. Het werven van adverteerders, het innen van abonnee gelden, het maandelijks rondbrengen van het krantje buiten het dorp, etc. etc. Maar! De laatste jaren kost het mij en mijn gezin steeds meer moeite om elke maand maar weer klaar te staan, de nodige energie op te brengen, om weer een krantje uit te brengen. Eigenlijk is er een soort aversie ontstaan, het is een "must" geworden, een last die steeds zwaarder op onze schouders begint te drukken. Uren hebben we er met elkaar over gepraat, wat te doen? Nog een aantal jaren met tegenzin doorgaan, of er een punt achter zetten. Voor het laatste hebben we gekozen. Het is welletjes geweest. 1 Januari 2012 stoppen we er mee. Eind april heb ik contact gezocht met de dorpsraad, of er een mogelijkheid was om het krantje daar onder te brengen. Het zou jammer zijn dat na bijna vierenvijftig jaar, het krantje ter ziele zal gaan. Na een aantal gesprekken met de voorzitter en in een later stadium met Geert Dekker, is er het volgende uit gekomen. De dorpsraad kan het dorps krantje niet onder hun hoede nemen, maar zijn wel bereid om intensief te begeleiden naar een nieuwe opzet van het krantje, om zo het voort bestaan te bewerkstelligen.

 • Tja, de jaren gaan tellen, ook voor ons. Als het te zwaar wordt, het enthousiasme verdwijnt, is de tijd aangekomen om er mee te stoppen.

 • m.vr.gr.

 • Fam. R.H. Simmerling

 • De dorpsraad Wedde vraagt aansluitend uw aandacht voor het volgende:

 • Het besluit van de familie Simmerling om te stoppen met het dorpskrantje is bijzonder spijtig. Toch heeft de dorpsraad er alle begrip voor. Hulde aan de familie Simmerling voor hun jarenlange inzet.

 • Het zou echter een groot verlies voor Wedde betekenen als onze dorpskrant ter ziele gaat. De familie Simmerling en de dorpsraad Wedde willen niets liever dan dat de dorpskrant wordt voortgezet.

 • Hierbij doet de dorpsraad Wedde een oproep aan die betrokken Wedders die willen meewerken aan een doorstart van ons aller dorpskrant. Hebt u interesse, ideeën of vaardigheden die kunnen bijdragen aan voorzetting van dit veelgelezen medium, neem dan contact op met Geert Dekker, tel. 541541 of per e-mail geert.dekker@ziggo.nl

 • Zo gauw een groep van voldoende grootte is samengesteld horen de deelnemers waar en wanneer het eerste overleg plaatsvindt. In eerste instantie wordt de levensvatbaarheid en de mogelijke organisatie-opzet besproken. De dorpsraad bemiddelt, maar zal geen deel uitmaken van de uiteindelijke dorpskrant-werkgroep.

 • Dorpsraad Wedde hoopt van ganser harte dat u uw medewerking wilt geven om het dorpskrantje voor Wedde te behouden. En vergeet niet: een vernieuwde opzet biedt ook kansen voor nieuwe ideeën

 • Dorpsraad Wedde,

 • Secretaris voorzitter

 • Trijnie Spa Martin Meendering

 • 06-2011

 • In de laatste algemene ledenvergadering is uitgebreid gesproken over het zwerfvuil.

 • We houden onze eigen stoep graag schoon. Daarom ruimen we binnen de kernen het afval vaak wel op. Het probleem ligt dan ook langs de buitenwegen en in de vrije natuur.

 • Wandelaars en fietsers storen zich in grote mate aan alle rotzooi die langs de buitenwegen en in de natuur ligt. Niemand heeft het er neergegooid en toch ligt het er. Is het niet raar, dat we volle flessen, sigarettenpakjes, chipszakken en milkshakebekers wel meenemen en als ze leeg zijn, dat blijkbaar niet meer kunnen?

 • Frieda de Ruiter heeft tijdens de ledenvergadering een warm pleidooi gehouden voor het houden van een opruimactie in de winterperiode als het gras laag is.

 • Uw Dorpsraad sluit zich daar graag bij aan. Dit najaar worden de verenigingen en de jeugd benaderd om deel te nemen aan een gezamenlijke schoonmaakactie. Het ligt in de bedoeling daar een gezellige dag van te maken.

 • 05-2011

 • De betrokkenheid van de Wedders bij de leefbaarheid van hun dorp is groot. Dat bleek wel uit de grote belangstelling tijdens de algemene ledenvergadering op 11 mei. Zo’n vijftig! personen waren aanwezig.

 • Het formele gedeelte: verslagen, begroting etc. werden vlot afgehandeld. De contributie blijft gelijk op € 2,50 per jaar.

 • Het aantrekken van nieuwe bestuursleden is een probleem. Gelukkig is Geert Dekker bereid weer tot het bestuur toe te treden. Jantje Koeweiden wil dit overwegen na enkele vergaderingen bijgewoond te hebben, een welkom initiatief.

 • De jeugd en jonge volwassenen zijn helaas (nog) niet vertegenwoordigd in het bestuur.

 • Vele onderwerpen kwamen vervolgens aan de orde:

  • Frieda de Ruiter vroeg aandacht voor het zwerfvuil, vooral in de buitengebieden.

  • Vanuit de dorpsraad zal – mede op voorstel van de aanwezige leden – een project worden geïnitieerd om in najaar/winter het zwerfvuil op te ruimen. Zowel volwassenen als jeugd worden benaderd. De gemeente zal een klein bedrag bijdragen hiervoor. U hoort er nog van.

  • Vervolgens gaf Harm Stubbe een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen binnen het basisonderwijs in onze gemeente. De dorpsraden/leefbaarheidsgroepen van Veelerveen, Vriescheloo en Wedde werken nauw samen met de schoolbesturen om tot een gezamenlijk plan te komen. Wedde heeft nu nog geen problemen wat betreft het leerlingenaantal. Gelet op de verwachte bevolkingsontwikkeling(lees krimp) en verwachte vraag naar buitenschoolse opvang is een goed toekomstgericht beleid noodzakelijk. Mw. Borgeld geeft namens het college van B&W een toelichting.

  • Onderhoud wegen en groen: wethouder ’t Mannetje moet helaas constateren, dat het onderhoud van vooral de wegen te wensen overlaat. Dit is het gevolg van een beperkt budget. De afgelopen twee strenge winters hebben veel schade aangericht. Waar mogelijk worden subsidiestromen aangeboord om geld ter beschikking te krijgen. Momenteel wordt ook het noodzakelijk onderhoud aan de bruggen geïnventariseerd.

  • Huizenbouw: er zijn contingenten voor huizenbouw. Er is helaas weinig doorstroming, o.a. door gebrek aan ouderen- , c.q. levensloopbestendige woningen.

  • Rabolocatie: de heer ’t Mannetje deelt mee, dat er een koper voor is. Er is ISV3-subsidie (tbv stedelijke vernieuwing) aangevraagd.

  • Wedderbergen: vele leden spraken hun ontstemming uit over de door de heer Fluttert aangelegde omheining met prikkeldraad. Volgens de heer ’t Mannetje zou het toegestaan zijn. Hem is verzocht de APV hierop na te slaan. Dit is toegezegd.

  • Nog enkele onderwerpen uit wvttk en rondvraag:

  • Lageweg: deze is nog steeds van de provincie. Conditie laat te wensen over.

  • IJsbaan: de dorpsraad komt hier later op terug

  • Wandelpad Weddermeeden bij gemeentehuis te smal. Waterschap kijkt of er mogelijkheid tot overstap kan komen.

  • Plas Wedderbergen mag niet meer gesurfd worden van Rendering. Volgens ’t Mannetje is de plas van de gemeente. Uitgezocht wordt wie de eigenaar is. Beschoeiing is in zeer slechte staat. Wie is verantwoordelijk voor onderhoud?

  • Speeltuin: complimenten, ziet er heel mooi uit.

  • Parkeerproblemen bij Café De Leeuw in het weekend, verkeer rijdt tegen éénrichtingsduiding in naar de Hoenderkamp.

  • Ook veel zwerfvuil bij De Leeuw.

  • Zoek een andere plek voor het VVV-kantoor, bijvoorbeeld Troefmarkt. Huidige is nooit open.

  • Brug bij gemeentehuis: gevaarlijke situatie ten gevolge van vlonder onder de brug. Waar spelende kinderen gebruik van maken. Ze kunnen plotseling de weg op rennen.

  • Op zaterdag 18 juni is De Burcht te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur voor Weddenaren.

  • Vele onderwerpen zijn besproken. De dorpsraad zal zich er voor inzetten om alle vragen te beantwoorden en om bij te dragen aan een oplossing van knelpunten, alles voor behoud en verbetering van de leefbaarheid van ons dorp Wedde met daarbij behorende Wedderveer.

  • 04-2011

  • 01-2011

  • Het voltallige college was aanwezig op 19 januari jl. bij het jaarlijks overleg met burgemeester en wethouders. Daaruit blijkt, dat het gemeentebestuur de bevindingen van uw dorpsraad serieus neemt.

  • Er werd uitgebreid gesproken over de wegen in onze gemeente. De vorst en daarna de opdooi hebben veel schade veroorzaakt. Er is momenteel geen geld voor groot onderhoud. Of het lukt om de wegen tot aan het groot onderhoud met koud asfalt goed begaanbaar te houden? We zullen het zien.

  • De verwachte “krimp” van het bewonersaantal was eveneens een belangrijk punt van de agenda. Het is duidelijk, dat alle partijen, zowel gemeentebestuur als ook ondernemers, Stichting Welzijn, scholen en dorpsraden hun uiterste best moeten doen om er voor te zorgen, dat de dorpen in onze regio voldoende werkgelegenheid en goede leefbaarheid bieden voor de huidige en toekomstige generaties, oud en jong.

  • Mocht u interesse hebben om een nieuw huis te bouwen in onze mooie gemeente. Dat kan weer. Er zijn 87 contingenten beschikbaar voor nieuwbouw. Wat een prachtige en krachtige impuls voor de leefbaarheid (en het bedrijfsleven) zou het zijn als deze contingenten allemaal gebruikt worden.

  • Samen met de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal zal het aantrekken van toeristen in de komende jaren een belangrijk thema zijn.

  • Met de dorpsraad van Veelerveen en dorpsvertegenwoordiging van Vriescheloo is gesproken over samenwerking om gezamenlijk op de aanstaande krimp te anticiperen. Daarnaast heeft Stichting Welzijn de dorpsraden uitgenodigd voor een bijeenkomst over krimp. Het verslag hiervan leest u in de volgende dorpskrant.

  • U ziet het: het bruist in de dorpsraden. Het zou prachtig zijn als de jongere generatie de dorpsraad willen komen versterken. Het gaat immers om jullie toekomst en de toekomst van jullie kinderen in een leefbaar Wedde en Wedderveer.

  • Wie wil daar nou niet een bijdrage aan leveren?

  • Interesse?

  • Neem contact op met Harm Stubbe, telnr. 56 19.95 of

  • Olga Schaver, 56 31 84. voor informatie.

  • 12-2010

   • Snelheidsmeting

   • Op verzoek van aanwonenden heeft de Dorpsraad van 30 oktober t/m 7 november 2010 snelheidsmetingen laten verrichten aan de Markeweg binnen de 30 kilometerzone. Het meetkastje was geplaatst ter hoogte van het adres Markeweg 6. De metingen werden verricht na de reconstructie van de Markeweg. De volgende resultaten werden hierbij genoteerd:

   • In deze 9 dagen passeerden (in 2 richtingen) ruim 4500 voertuigen of wel een gemiddelde van ruim 500 per dag. 51 Procent van de auto’s die vanaf de lange Wedderbergenweg het dorp inreden reed te hard (d.w.z. harder dan 35 km per uur) , terwijl in de andere richting (het dorp uit) 29 procent te hard reed. 1100 van de 4500 automobilisten reden tussen de 35 en 40 km/uur, 1000 reden tussen de 40 en 45 km, 500 reden tussen de 45 en 50, elf automobilisten reden rond de 60 km, twee reden 65 km. terwijl als hoogste snelheid (1 automobilist) 70 km per uur reed. Opvallend was, dat de meeste hardrijders werden gesignaleerd tussen 8 uur ’s morgens en 8 uur ’s avonds, terwijl er in de zgn. “stille uren” weinig overtredingen werden gemeten.

   • De dorpsraad wil iedereen nogmaals op het hart drukken om m.b.t. de veiligheid van met name aanwonenden de gaspedaal wat minder in te drukken.

   • Schouw

   • Op 12 en 14 oktober 2010 hebben leden van de dorpsraad weer de jaarlijkse schouw uitgevoerd van wegen, groen, meubilair en bijv. zwerfvuil.

   • Enige tijd geleden heeft de Dorspraad Wedde (als een van de weinige dorpsraden en leefbaarheidsgroepen) een convenant met de gemeente afgesloten om er naar te streven, dat de kwaliteit van wegen, groen en “meubilair” verbeterd wordt.

   • Tijdens de schouw zijn alle straten ( + groen / meubilair) binnen de kern van Wedde en Wedderveer alsmede alle wegen in het “buitengebied” geschouwd.

   • Het resultaat van deze schouw hadden wij graag op woensdag 24 november 2010 tijdens het jaarlijkse overleg met het College van B & W willen presenteren. Dit is van gemeentewege niet gelukt, dus is dit doorgeschoven naar januari 2011. Inmiddels zijn uiteraard een aantal “knelpunten” al weer achterhaald, doordat situaties inmiddels zijn opgelost of juist zijn verslechterd.

   • Zijn er nog aandachtspunten m.b.t. onveilige situaties of is er sprake van slecht onderhoud m.b.t. groen en meubilair laat het de bestuursleden dan even weten.

   • Krimp

   • Op dit moment krijgt het veel aandacht: de te verwachten krimp van het aantal bewoners ten gevolge van vergrijzing en ontgroening(=vertrekkende jeugd). Het kan ernstige gevolgen hebben voor de voorzieningen in de dorpen. Dit geldt met name voor de scholen.

   • Tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Groninger Dorpen voor de regionale dorpsraden werd verduidelijkt, dat de dorpen vooral hun sterke en bijzondere punten moeten benadrukken. Zorg er als dorp voor, dat je op vele fronten aantrekkelijk bent voor potentiële nieuwe inwoners.

   • Uw dorpsraad zal zich er graag voor inzetten, dat het fijn wonen is en blijft in Wedde en Wedderveer. Het onderwerp “krimp”zal ongetwijfeld nog lang op de agenda staan.

   • Bestuurleden

   • Voor een sterke inzet van de dorpsraad o.a. bij mogelijke krimp, zijn daadkrachtige en positief ingestelde bestuursleden noodzakelijk. Momenteel zijn er drie vacatures. Als bestuurslid kun je een extra bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. Het kost niet veel tijd en geeft wel voldoening. Mocht je vragen hebben of wil je je aanmelden als bestuurslid dan kan dat via de andere bestuursleden

   • Het bestuur van de dorpsraad Wedde wenst u allen Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2011.

 • 11-2010

 • Gelet op de ernstige ongevallen in onze regio de laatste weken brengen wij het volgende extra onder uw aandacht.

 • Verkeersmeting Wedde

 • Regelmatig vraagt de Dorpsraad Wedde de gemeente om snelheidsmetingen te verrichten in verband de mogelijke verbeteringen van de verkeersveiligheid.

 • Zo zijn er in 2009 twee metingen verricht:

 • a. in oktober aan de Hoornderweg (toen nog een 80 km weg).

 • Resultaten: 11% reed harder dan 85 km per uur. Hoogstgemeten snelheid: 140 km per uur

 • b. in maart aan de Oerdeweg (toen nog een 80 km weg).

 • Resultaten: 26 % reed harder dan 85 km per uur. Hoogstgemeten snelheid: 145 km per uur

 • c. in maart ook aan de Hoofdweg ( een 50 km traject, gemeten nabij slager Moes).

 • Resultaten: 47 % reed harder dan 55 km per uur. Hoogstgemeten snelheid: 110 km per uur

 • In 2010 zijn tot nu toe 2 metingen gedaan:

 • a. in september aan de Weverslaan, ter hoogte van de driesprong bij de Driepoldersweg (toen nog een 80 km weg).

 • Resultaten: 27 % reeds harder dan 85 km per uur. Hoogstgemeten snelheid: 150 km per uur.

 • b. in april aan de Oostersingel (een 30 km weg).

 • Resultaten: 77 % reed harder dan 35 km per uur. Hoogstgemeten snelheid: 70 km per uur

 • Conclusies: Er wordt op sommige wegen onverantwoord hard gereden; bij een politiecontrole hadden sommige automobilisten ter plekke hun rijbewijs kunnen inleveren. Het blijkt dat het merendeels automobilisten betreft die uit (de buurt van) Wedde komen. Met name ook de snelheidsovertredingen op de Oostersingel baart ons zorgen. De Dorpsraad blijft een “vinger aan de pols houden” en is benieuwd hoe het rijgedrag op de nieuwe 60 km trajecten (= buitengebied) zal zijn. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de Dorpsraad. Wij houden u op de hoogte.

 • Nieuwe bestuursleden

 • Het loopt nog niet storm om het bestuur van de Dorpsraad te komen versterken. Het kost echt niet veel tijd en geeft wel veel voldoening. Daarom doen wij hierbij nogmaals een beroep op u om u aan te melden als bestuurslid. Dat kan via één van de bestuursleden of met een e-mailbericht.

 • Website

 • Tenslotte: er wordt momenteel druk gesleuteld aan onze website www.dorpsraadweddde.nl. Suggesties van uw kant zijn zeer welkom via dorpsraad@dorpsraadwedde.nl

 • 10-2010

 • Het stond al lang op de agenda, maar nu is dan toch de Markeweg gerepareerd.

 • Vanuit de Dorpsraad hebben we meermaals gevraagd aan de gemeente om de verlichting ter plaatse uit te breiden. Ook wilden we graag, dat de veiligheid voor

 • de voetgangers werd verbeterd door het leggen van een voetpad. Deze wensen werden vaak door Weddenaren uitgesproken. Helaas is aan deze twee punten geen gehoor gegeven. Maar herstel van het wegdek is al een hele verbetering.

 • Hebt u het al gezien? Over de Westerwolde Aa wordt vanaf de Hoornderweg een hoogholtje aangelegd naar de Weddermeeden en het Bospad. Hiermee wordt een prachtige wandelroute gecreëerd. Dit vindt allemaal plaats in het kader van de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur Westerwolde. Uw dorpsraad was betrokken bij het vooroverleg. Voor 1 december moet de brug klaar zijn.

 • Eind oktober wordt weer de schouw in Wedde en Wedderveer gehouden. We willen met name kijken naar de verbeterpunten van de vorige schouw; of die al zijn uitgevoerd.

 • Sinds enkele weken heeft onze website een nieuwe lay-out, opgemaakt door Marten Fokkens, die via het Internet zorgt, dat ons dorp en onze gemeente meer bekendheid krijgen. Kijkt u ook eens op www.dorpsraadwedde.nl en geef uw commentaar of tips.

 • Op 7 oktober jl. is een afvaardiging van de dorpsraad mee geweest naar Terherne. Daar werd het Kameleondorp bekeken, dat als een voorbeeld geldt voor het Swiebertje-dorp.

 • In deze tijd van bezuinigingen is het belangrijk, dat we ons als gemeenschap nóg sterker maken voor de leefbaarheid van ons dorp. Uw dorpsraadbestuur wil zich daar volledig en met enthousiasme voor inzetten. Maar we zijn helaas niet compleet.

 • Hierbij doen wij een dringend beroep op u om het bestuur van de dorpsraad te komen versterken. Met meer mensen kunnen we meer bereiken.

 • Voor informatie en (nog liever) aanmelding kunt u zich wenden tot:

 • Martin Meendering, tel.nr: 541044

 • Meeme Sterenborg, tel.nr. 561275

 • En dan nog dit: binnenkort komen we weer bij u langs voor het innen van de contributie. Dat is een prima gelegenheid om uw wensen, aanmerkingen en tips aan ons door te geven.

 • 06-2010

 • JAARVERSLAG VAN DE DORPSRAAD WEDDE OVER DE PERIODE

 • MEI 2009 T/M APRIL 2010

 • (onder voorbehoud goedkeuring algemene ledenvergadering in 2011)

 • Dit verslag is nog door de scheidend secretaris Otto Feikens gemaakt, die om gezondheidsredenen zijn taak als bestuurslid en secretaris gedwongen moest neerleggen. Het secretariaat is inmiddels overgenomen door het bestuurslid Trijnie Spa.

 • Samen met dit gedwongen afscheid van Otto Feikens treden reglementair af: Anna Boels en Alie Stukje. Laatstgenoemde heeft het penningmeesterschap binnen de Dorpsraad vervuld. We zullen dus een nieuwe penningmeester moeten vinden.

 • Mede door het feit, dat we nog geen nieuwe bestuursleden hebben kunnen strikken om in het bestuur te komen plaatsnemen, hebben Anna Boels en Meeme Sterenborg het besluit genomen om nog een jaar aan te blijven als bestuurslid van de Dorpsraad.

 • Meeme Sterenborg zit tevens voor de duur van een jaar nog als vertegenwoordiger van de Dorpsraad in de Stichting “De Burcht”.

 • Het bestuur van de Dorpsraad kent nu de volgende bezetting:

 • Martin Meendering - voorzitter

 • Trijnie Spa - secretaris

 • Vacature - penningmeester

 • Meeme Sterenborg - vice-voorzitter

 • Olga Schaver - lid

 • Harm Stubbe - lid

 • Vacature - lid

 • Vacature - lid

 • Dit houdt dus in, dat er drie vacatures zijn. Er zijn al wel enkele potentiële kandidaten benaderd, maar sommige hebben het nog in beraad.

 • Het grote nieuws van dit afgelopen jaar is natuurlijk, dat er eindelijk een begin is gemaakt met het verbouwen van de Burcht te Wedde. Eerst is de binnenkant grondig onder handen genomen en sinds kort is men ook al met het buitenwerk begonnen. Maar er zal heel wat moeten gebeuren om dit gebouw om te toveren tot een soortement van vakantie-onderkomen voor minder bedeelde jongeren. Binnen afzienbare tijd zal er een informatiecentrum geopend worden. De Dorpsraad zal voor de opening van dit centrum ook worden uitgenodigd. De doelstelling om de Burcht medio april 2010 voor het publiek open te stellen zal niet worden gehaald. De nieuwe doelstelling is nu medio april 2011.

 • De realisering van het Jeugdhonk is nagenoeg afgerond. Op de aangewezen plaats, vlakbij de ingang naar het Sportpark “Jonne Hindriks”, zijn de werkzaamheden inmiddels al ver gevorderd. Binnen afzienbare tijd zal de opening van dit Jeugdhonk eindelijk een feit zijn. De jeugd heeft dan na lange tijd haar eigen onderkomen. Er is echter nog een hindernis te nemen: de schoonheidscommissie eist, dat er een puntdak op komt.

 • Voor hoelang dit onderkomen open blijft, hangt volledig van de jeugd zelf af. Er zijn harde afspraken gemaakt tussen de jeugd en de Gemeente. Eén van die afspraken is, dat er geen alcohol mag worden geschonken!

 • -De Dorpsraad heeft voor de tweede keer gewerkt met de nieuwe manier van het beoordelen van de knelpunten in het onderhoud van de leefomgeving van de bewoners, de zg. schouw.

 • Een duidelijk standpunt over deze nieuwe manier van beoordelen kan op dit moment nog niet worden gegeven.

 • Ondertussen hebben wij alweer afscheid genomen van de nieuwe wethouder mevr. Riky v.d. Aker, die de plaats van Rinus Migchels had ingenomen. Zij is maar korte tijd in dienst geweest van de Gemeente Bellingwedde, maar omdat zij niet onwelwillend tegenover een overstap naar de nieuw gevormde gemeente Oldambt stond, is zij daarheen vertrokken. Ook is Melle Wachtmeester gestopt als wethouder. Hij is helemaal van het politieke vlak verdwenen. Zijn opvolgster is Dina Borgeld (PvdA), die de taken van de ´oude´ wethouder heeft overgenomen.

 • In het jaarlijks overleg met het College van B en W van de Gemeente Bellingwedde zijn weer een aantal belangrijke zaken aan de orde geweest.

 • Enkele van die zaken zijn:

 • - schouw nieuwe stijl

 • - afvalcontainers

 • - Jeugdhonk

 • - De Burcht

 • - Maatregelen t.a.v. het te hardrijden op de Hoofdweg

 • Het Dorpsraadbestuur heeft de gang van zaken rond de speeltuin met het

 • speeltuinbestuur besproken tijdens een vergadering; volgens dhr. Stienus Melis van dit bestuur loopt alles op rolletjes en hoeft het Dorpsraadbestuur zich geen zorgen te maken over de afloop van deze kwestie. Hij weet zelfs te melden, dat begin juli 2010 alle toestellen zoals die op de tekening staan afgebeeld, ook daadwerkelijk aanwezig zullen zijn! Er zal door een aantal nog te werven vrijwilligers wel enig grondwerk moeten worden verricht. We zullen de gang van zaken m.b.t. de speeltuin nauwlettend in de gaten houden.

 • Enige tijd geleden heeft de burgemeester een verkeerstelling aangekondigd voor de Hoofdweg vanaf de Troefmarkt tot de kruising Hoofdweg – Lageweg en uit laten voeren door de Gemeente. De resultaten van deze verkeerstelling zijn nog nooit openbaar gemaakt. Daarom zijn twee Dorpsraadsbestuursleden voor opheldering van deze zaak naar het spreekuur van de burgemeester geweest. Deze kwestie staat onder punt 11 op de agenda voor deze vergadering.