Nieuws 2017

12-2017

Het valt ons op dat verschillende voetpaden wat moeilijk begaanbaar zijn door de voertuigen die deels op de voetpaden staan.

Als dorpsraad roepen we u daarom op om uw auto op uw eigen erf te zetten, of, als dat niet mogelijk is, op een daarvoor bestemde parkeerplaats. Voor mensen die afhankelijk zijn van rollator, rolstoel of scootmobiel, is een auto, half op het voetpad geparkeerd, een vrijwel onneembare hindernis. Dat geldt ook voor mensen die met een kinderwagen lopen. U wilt uw minder valide buurman of –vrouw, of gezin met kleine kinderen toch ook niet in de weg staan?

Als de straatverlichting het niet doet, kunt u hiervoor bellen naar de gemeente. Op elke straatlantaarn staat een nummer: als u dit nummer doorgeeft aan de gemeente, kan zij snel actie ondernemen en de verlichting herstellen.

Tel. gemeente Bellingwedde: 0597-537100

Afgelopen zomer is de dorpskern vernieuwd. Van te voren waren er veel klachten over trillingen in de huizen aan de Hoofdweg. Met name de huizen waarbij de bestrating tot aan de gevel komt, hadden daar last van. Bij de nieuwe bestrating is speciaal aandacht geweest voor de ondergrond, om de overlast gevende trillingen zoveel mogelijk te beperken. Mocht u toch nog last hebben van trillingen, meld dit dan bij de gemeente.

Tot slot willen we u als dorpsraad goede kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen!

05-2017

Afronding herinrichting dorpsplein.

Samen met u willen we op 20 mei het vernieuwde dorpsplein feestelijk openen! Het kunstwerk voor het dorpsplein is dan klaar en zal worden onthuld, de bloembakken zijn gevuld en de bankjes zijn klaar voor gebruik. U bent van harte welkom op 20 mei om 13.30 uur op het dorpsplein bij de Voortgang.

Contributie-inning.

Tijdens de ALV van 6 april 2017 hebben we als dorpsraad voorgesteld om de contributie voortaan te innen voor de zomer. De contributie blijft gehandhaafd op € 5,00 per jaar. De aanwezigen hebben met beide voorstellen ingestemd, dus u kunt in de komende maanden iemand van het bestuur aan de deur verwachten voor de contributie-inning.

Denk aan uw rijsnelheid in en buiten Wedde!

Naar aanleiding van een ingezonden stuk op de ALV willen we u vragen om op uw rijsnelheid in en om Wedde te letten. Er zijn veel klachten over de hard rijden op de Hoofdweg en de Lageweg. De Hoofdweg is voor een deel 30 kilometerzone en hier wordt vaak harder gereden. Dit is niet alleen gevaarlijk voor fietsers, wandelaars en kinderen die onverwacht de weg op kunnen rennen, maar geeft ook veel overlast voor omwonenden door de trillingen die veroorzaakt worden door hard rijdend verkeer.

Ook de Lageweg lijkt soms als racebaan gebruikt te worden, de maximumsnelheid is daar 50, maar regelmatig wordt daar veel harder gereden. Heel gevaarlijk door de vele op- en afritten van aanwonenden: een aanrijding is zo veroorzaakt!

Laten we met zijn allen zorgen dat Wedde een prettige en veilige plaats blijft om te wonen en zich te verplaatsen!

Houdt u aan de aangegeven snelheid: veilig en prettig voor iedereen!

Naar aanleiding van een andere ingezonden brief willen we u er op attent maken dat er langs het dorpshuis een extra brede strook tussen dorpshuis en parkeerplaatsen is ingericht, speciaal bedoeld voor mensen die zich met behulp van rolstoel, rollator of wandelwagen verplaatsen. U wordt van harte uitgenodigd daarvan gebruik te maken.

Daarnaast willen we uw aandacht vragen voor het laatste, verharde gedeelte van de Middenweg: dit gedeelte is alleen toegankelijk voor bewoners en landbouwverkeer en is geen sluiproute om Wedde via de Middenweg en de Swienekoge te verlaten.

Hoenderkamp

Het wegdek van de Hoenderkamp is aan vervanging toe, dit zal in de loop van 2017 aangepakt worden, zo heeft de gemeente ons laten weten.

04-2017

Zwerfvuilactie

Op 25 maart is de jaarlijkse zwerfvuilactie gehouden. Deze actie doen wij normaal gesproken in het weekend van NL-doet maar in dat weekend konden we niet terecht bij het dorpshuis. NL-doet sponsort de dorpsraad elk jaar voor de zwerfvuilactie.

Er hadden zich 30 vrijwilligers aangemeld die met veel enthousiasme aan de slag gingen. Het was prachtig weer en het viel op dat er weer minder zwerfvuil was dat afgelopen jaren, vooral in en vlak rond de dorpskern. In de buitengebieden lag wel wat meer rommel. Blijkbaar wordt er minder rommel weggegooid onderweg, maar er zijn ook verschillende inwoners van Wedde die op hun dagelijkse wandelingen al zwerfvuil verzamelen. We willen iedereen die meegedaan heeft aan de actie hartelijk bedanken, maar ook iedereen die op zijn/haar dagelijkse wandelingen rondzwervend vuil meeneemt.

ALV

Op 6 april was de algemene ledenvergadering van de dorpsraad. Burgemeester Janneke Snijder heeft iets verteld over de samenvoeging van gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde. Dit proces is in volle gang. Er zijn verschillende werkgroepen die gaan kijken hoe alles verdeeld gaat worden, welke functies er zullen zijn in de nieuwe gemeente en wie die functies zal invullen. Er is nog niet duidelijk waar, welke onderdelen van het bestuur gehuisvest worden, maar wel duidelijk is dat beide gemeentehuizen in Sellingen en Bellingwedde blijven bestaan. In beide gemeentehuizen blijft een loket voor burgerzaken, zodat burgers terecht kunnen op dezelfde plaats als ze gewend waren. De huidige gemeentewerven blijven ook in de nieuw te vormen gemeente op dezelfde plaats.

De gemeente zoekt nog vrijwilligers voor het burgerpanel dat meepraat over de nieuw te vormen gemeente en die haar vragen, zorgen en opmerkingen vanuit de bevolking voor het voetlicht brengt in dit panel. Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij de gemeente als lid van het burgerpanel.

Vanuit het bestuur is er een voorstel gedaan om meer geld uit te geven aan vrijwilligersactiviteiten. Dit is door de vergadering goedgekeurd. Als bestuur hebben wij hiervoor een richtlijn opgesteld waarbij jaarlijks bepaald zal worden hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld voor vrijwilligersactiviteiten. Hieronder leest u een samenvatting van de richtlijn:

Richtlijn giften van de dorpsraad

Maximaal bedrag per jaar dat de dorpsraad uitgeeft aan vrijwilligersactiviteiten wordt jaarlijks bepaald in de begroting en staat voor 2017 op € 2000,-

(Mede) financieren van een activiteit die (totaal max. 1200,-):

- Georganiseerd wordt door dorpsbewoners, ten goede komt aan de leefbaarheid van het dorp en/of het dorp positief op de kaart zet.

Bedrag per activiteit: met een max € 200,-

Te denken valt aan activiteiten van, door en voor bewoners als o.a. een het opzetten van een soos/ het opzetten van een ‘bibliotheek’ gevuld met boeken van dorpsbewoners, organiseren van een markt.

(Mede) financieren van een aantal vaste activiteiten (totaal max. 600,-)

- sinterklaasfeest €100,-

- bloembakken

Heeft u, als inwoner van Wedde, een idee voor een project dat ten goede komt aan de leefbaarheid, dan bent u van harte welkom om uw plan voor te leggen aan de dorpsraad. Wij kunnen met u meedenken en, als u voldoet aan de voorwaarden, u financieel steunen.

Vanuit de vergadering kwam al een eerste voorzet van Diana Gruben: namelijk het verduurzamen van het dorp Wedde. In verschillende dorpen worden daarvoor al initiatieven ontwikkeld en dat zou ook in Wedde kunnen. Mocht u daarvoor voelen en wilt u daar graag een rol in spelen, meldt u dan aan bij Diana Gruben of de dorpsraad en bedenk een plan.

Tijdens de vergadering vertelde Harm Stubbe over de plannen om de activiteiten rond de Burcht uit de breiden:

Historie en bewegen ontmoeten elkaar bij de Burcht Wedde.

De dorpsraad Wedde, de Burcht Wedde, gemeente Bellingwedde en Huis voor de Sport Groningen zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om een nog betere verbinding / samenwerking tot stand te brengen tussen de Burcht en het dorp (+omgeving).

Hiervoor is een project gestart met als titel “Bewegen in de Openbare Ruimte”.

De nadruk ligt hierbij op het bewegen rond het burchtterrein voor m.n. de jeugd (doelgroep), maar ook andere groepen komen in beeld (bewegen is goed voor iedereen). Er wordt aangesloten bij de Sport- en beweegvisie van de (toekomstige) gemeente Westerwolde.

Om een plan van uitvoering te maken zijn er gesprekken gaande / of worden opgestart

met de school (koningsspelen) , Huis voor de Sport (woensdagmiddagactiviteiten) verenigingen, wandelgroepen, enz.

Er wordt naar gestreefd om meer gebruik te maken van het burchtterrein, de grachten (zwemmen, schaatsen, vissen), het bastion (incl. glijbaan), enz.

Wedderbergen

Vanuit de rondvraag kwam de opmerking dat er uitbreidingswerkzaamheden bij de camping Wedderbergen aan de gang zijn, grenzend aan de Westerwoldse Aa. De vergunningen hiervoor zijn afgegeven, maar deze blijken in te gaan tegen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan Wedderbergen geeft aan dat de camping uit mag breiden in de richting van Wedde, langs de Wedderbergenweg, maar niet langs de Westerwoldse Aa, vanwege de natuurwaarde van de Aa en omliggende oevers. Toch lijkt dit nu gaan te gebeuren. Er is al een bezwaar ingediend door een inwoner van Wedde, ook het IVN zal een bezwaar indienen. Vanuit de vergadering is een oproep gedaan om bezwaar in te dienen tegen de voorgenomen uitbreidingsplannen van de camping. Dit kan nog tot 13 april.

Afronding herinrichting dorpsplein Wedde

Eerder meldden we u dat het dorpsplein in Wedde op 29 april feestelijk geopend zou worden. Omdat niet alles voor deze datum gereed zou zijn is de feestelijke opening uitgesteld naar 20 mei. Samen met u willen we op 20 mei het vernieuwde dorpsplein feestelijk openen! Het kunstwerk voor het dorpsplein is dan klaar en zal worden onthuld, de bloembakken zijn dan gevuld en de bankjes zijn klaar voor gebruik. U bent van harte welkom op 20 mei om 14.00 op het dorpsplein voor het dorpshuis.

Witte voetjes actie

Op 29 mei wordt er weer een witte voetjes actie gehouden. Bij deze actie wordt in het dorp gekeken of er deuren en ramen van huis en schuur openstaan, waar dit het geval is wordt een wit (papieren) voetje neergelegd, met de opdruk: deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn.

29-03-2017

Afronding herinrichting dorpsplein Wedde.

Eerder meldden we u dat het dorpsplein in Wedde op 29 april feestelijk geopend zou worden. Omdat niet alles voor deze datum gereed zou zijn is de feestelijke opening uitgesteld naar 20 mei. Samen met u willen we op 20 mei het vernieuwde dorpsplein feestelijk openen! Het kunstwerk voor het dorpsplein is dan klaar en zal worden onthuld, de bloembakken zijn gevuld en de bankjes zijn klaar voor gebruik. U bent van harte welkom op 20 mei om 13.30 uur op het dorpsplein bij de Voortgang.

03-2017

Inning contributie.

Op de ALV zullen we een voorstel doen om de contributie van de dorpsraad voortaan te innen in het voorjaar in plaats van aan het eind van het jaar.

Als dit goedgekeurd wordt zullen we in de maanden april-mei bij u aan de deur komen voor de contributie-inning.

Dorpsvisie

Als dorpsraad hebben we besloten om als eerste met het thema Recreatie, Cultuur en Evenementen aan de slag te gaan.

We hebben inmiddels een eerste gesprek met de gemeente gehad over hoe we met dit thema aan de slag zullen gaan en hebben afgesproken dat we ons vooral zullen richten op de informatievoorziening met betrekking tot recreatie, cultuur en evenementen in en om Wedde. Wordt vervolgd.

02-2017

Opening vernieuwde dorpskern

Op 21 januari is onder ruime belangstelling de vernieuwde dorpskern feestelijk geopend. Inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente Bellingwedde, Vlagtwedde, de provincie, het aannemersbedrijf en het ontwerpbedrijf, blikten met wethouder Lea van der Tuin terug op het project, onder het genot van een kopje koffie met gebak.

Vervolgens werd het kunstwerk ter hoogte van het gemeentehuis, gemaakt door Willy Oosterveld, onthuld. Het kunstwerk vertegenwoordigt Wedde en de gemeente Bellingwedde, ingebed in de landelijke omgeving. De slak staat voor Cittaslow, een keurmerk voor gemeenten die het goed doen op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit.

Het dorpsplein zal de komende maanden nog verder ‘aangekleed’ worden: de perken worden nog ingezaaid of beplant, de bloembakken zullen worden gevuld en er is nog een kunstwerk in de maak voor op het dorpsplein. De kronkelende betonbank zal deels voorzien worden van houten vlondertjes en voor het dorpshuis zullen nog twee bankjes geplaatst worden.

Namens de dorpsraad willen we iedereen bedanken voor het geduld dat u opgebracht heeft voordat het plein en de bestrating aangepakt werden. Ook heeft u veel geduld op moeten brengen tijdens de werkzaamheden waar vrijwel iedereen in het dorp in mindere of meerdere mate last van heeft gehad.

Voordat het plan definitief was heeft u, als inwoner, inspraak gehad in de plannen tijdens een paar inloopavonden. U heeft daar goed gebruik van gemaakt en door uw kritische vragen en opmerkingen is er nog eens goed naar de plannen gekeken en zijn deze hier en daar aangepast. Ook daarvoor willen we u bedanken.

We hopen dat het voor iedereen de moeite waard was en dat we nu vele jaren kunnen genieten van de vernieuwde dorpskern.

We hebben gemerkt dat men nog even moet wennen aan de vernieuwingen in het dorp: de glasbakken zijn ondergronds gegaan en bevinden zich voor het dorpshuis. Niet iedereen kon deze meteen vinden: we troffen nog een aantal dozen met flessen aan op de ‘oude plek’ aan de Markeweg.

Ook de parkeerplaatsen zijn veranderd: er zijn geen parkeerplaatsen meer recht voor het dorpshuis, deze bevinden zich nu aan de zijkant van het plein. We willen iedereen vriendelijk vragen gebruik te maken van deze nieuwe parkeerplaatsen en niet meer te parkeren voor het dorpshuis.

Zwerfvuilactie

Ook dit jaar houdt de dorpsraad weer haar jaarlijkse zwerfvuilactie. Deze zal gehouden worden op 25 maart. U wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze actie via het mailadres van de dorpsraad: dorpsraadwedde@gmail.com.

De zwerfvuilactie start om 9.00 met koffie en thee in dorpshuis de Voortgang. Rond het middaguur zullen we daar genieten van een gezamenlijke lunch. We hopen op een grote opkomst zodat we Wedde en omgeving weer helemaal netjes kunnen maken!

Algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op 6 april 2017 om 20.00 uur in dorpshuis de Voortgang. Alle dorpsraadleden ontvangen hiervan nog een papieren uitnodiging. Op deze avond komen alle algemene zaken van de dorpsraad aan de orde en zal burgemeester Janneke Snijder ons vertellen over de voortgang van de gemeentelijke herindeling.

Ook is er de jaarlijkse bestuursverkiezing waarvoor we nieuwe leden zoeken. Wilt u iets betekenen voor het dorp, denk dan eens aan het bestuur van de dorpsraad en meld u aan als toekomstig bestuurslid!