Nieuws 2016

12-2016

Nieuws van de dorpsraad december.

Kerstboom 2016

Op onze oproep voor kerstbomen in de vorige dorpskrant, kwamen vele aanbiedingen. Dank daarvoor! Helaas is één kerstboom op het dorpsplein voldoende, dus hebben we ook verschillende mensen moeten teleurstellen: hun boom zal dit jaar niet als kerstboom dienen.

Daarnaast is het zo dat niet alle bomen geschikt zijn. Sommige zijn te groot, niet goed bereikbaar met zwaar materieel, hebben een dubbele stam, etcetera.

Mogelijk komt uw boom, mits bereikbaar, niet te groot, niet te klein en de juiste vorm, volgend jaar in aanmerking om als kerstboom te dienen.

Dinsdag 6 december a.s plaatst ''Dorpsraad Wedde'' in samenwerking met de gemeente de kerstboom op het vernieuwde dorpsplein. De den is aangeboden door fam P. v/d Geest wonend aan de Lageweg. Namens dorpsraad Wedde bedankt.

Overleg college

Op 21 november heeft de dorpsraad overleg gehad met het college van B&W.

Verschillende onderwerpen hebben de revue gepasseerd. Hierbij een samenvatting:

Het opnieuw inrichten van de dorpskern is bijna gereed. De dorpsraad gaat in samenwerking met de gemeente 2 kunstwerken, 2 info-panelen, bloembakken en een bankje voor het dorpshuis plaatsen. Wanneer alles klaar is zal er een feestelijke opening zijn op 21 januari om 14.00, waarbij het eerste kunstwerk onthuld wordt. Het tweede kunstwerk zal meer tijd in beslag nemen, en is dan nog niet klaar.

Met het college is ook besproken dat bewoners rond de dorpskern niet altijd even goed op de hoogte werden gesteld van de voortgang van de werkzaamheden, waarbij hun erf tijdelijk minder goed bereikbaar was. Dit is niet de bedoeling geweest, het college neemt dit mee in de evaluatie en trekt hieruit lering voor volgende bouwprojecten.

De verlichting op het dorpsplein is erg karig. De verantwoordelijk wethouder zal kijken of dit verbeterd kan worden, zodat een ieder ook in het donker, veilig het dorpshuis kan bereiken.

Er zijn nog geen fietsenrekken op het dorpsplein nabij de bushalte. Inmiddels is dit gerealiseerd. We zijn erg blij met de snelle actie!

De Middenweg en Hoenderkamp zijn niet opgenomen in de strooiroute bij gladheid. Er is 1 container beschikbaar voor strooizout, waaruit bewoners van Middenweg en Hoenderkamp zelf strooizout voor hun straat zouden kunnen halen. Er moet nog gekeken worden wat de beste plek is voor deze container, zodat een ieder gemakkelijk zout kan halen op het moment dat dit nodig is. Ook over het beheer moet worden nagedacht. We houden u op de hoogte.

Er zijn verzoeken om het eenrichtingsverkeer van de Albert-Wubs weg op te heffen. De Eltjo Mulderweg zou dan minder frequent gebruikt gaan worden. Het college onderzoekt wat mogelijk is.

De voetpaden aan de Oostersingel zijn door de boomwortels erg ongelijkmatig. Het opnieuw bestraten van de voetpaden heeft maar korte tijd effect omdat de boomwortels de tegels telkens weer opduwen. Er is een proef geweest met halfverharding op een deel van de Oostersingel, maar daarover waren veel klachten van aanwonenden.

Nu is het plan om de bomen aan 1 kant van de Oostersingel (even nummers) weg te halen en daar een nieuw voetpad te leggen. Aan de oneven zijde blijven de bomen staan en wordt het voetpad opgeheven. Zodra meer bekend is over de uitwerking en het tijdspad van dit plan worden aanwonenden en dorpsraad hiervan in kennis gesteld.

Af en toe bereiken de dorpsraad klachten over loslopende honden. Voor alle honden geldt binnen de bebouwde kom een aanlijngebod en voor sommige honden en bepaalde buitengebieden geldt ook een aanlijngebod. Worden deze geboden overtreden en veroorzaken deze honden overlast, meldt dit dan bij de gemeente. De BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) kan dan handhaven op de verschillende geldende regels.

Gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde zijn druk bezig met de gemeentelijke herindeling. Het herindelingsvoorstel is naar de minister en tweede kamer gegaan. Eind februari 2017 moet duidelijk zijn of het herindelingsvoorstel goedgekeurd wordt. Inmiddels is er een team geformeerd vanuit beide gemeentes die werken aan een nieuwe ambtelijke organisatie.

Ingezonden brief van de Vereniging Van Groninger Monument Eigenaren

Beste Dorpsraad Wedde,

Zoals jullie weten beeft en verzakt de grond nog wel eens in het Grunneger Laand, met schade aan gebouwen tot gevolg. De meest markante gebouwen, de gemeentelijke en rijksmonumenten worden daardoor bedreigd. Op initiatief van de monumentenwacht/libau hebben enkele Groninger monument-eigenaars de koppen bijeen gestoken om te kijken of er draagvlak is voor samenwerking en een antwoord te bieden op de mijnwinningsproblematiek (aardbevingen, bodemdaling, enzovoorts).

De nieuw op te richten "Vereniging Van Groninger Monument-Eigenaren" is het uitvloeisel van deze bijeenkomst. De vereniging zoekt leden, om samen een antwoord te bieden aan de schades aan ons Groninger erfgoed als gevolg van de aardgaswinning in de provincie. Omdat er aparte wet- en regelgeving bestaat voor monumenten, is een eigen vereniging namelijk wenselijk.

Eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en panden in beschermde stads- of dorpsgezichten kunnen zich daarom aanmelden als potentieel lid. Mensen die hun steun willen uitspreken voor monumentaal erfgoed zijn ook van harte welkom!

Aanmelden als lid kan op www.groningermonument.nl. Steun uitspreken kan door een vriendschapsverzoek aan Groninger Monument te sturen.

Het wordt ontzettend op prijs gesteld om naamsbekendheid binnen Wedde e.o. te genereren, want het is lastig om alle monument-eigenaren te bereiken. (Vandaar dit bericht) We hopen dat jullie daaraan een steentje willen bijdragen, en daarmee het historisch erfgoed in deze streek veilig te stellen.

Alvast bedankt!

De VVGME.

De dorpsraad wenst iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!

10-2016

Nieuws van dorpsraad Wedde, november.

Kerstboom

De dorpsraad is op zoek naar een kerstboom voor op het dorpsplein. De boom moet goed te transporteren zijn, er moet een auto met kraan bij kunnen.

Heeft u een flinke boom die geschikt is als kerstboom en die u graag kwijt wilt? Laat het de dorpsraad weten via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com.

De dorpsraad komt dan, samen met medewerkers van de gemeente, de boom bij u omzagen en weghalen. U moet wel zelf voor een kapvergunning zorgen.

Bloembakken.

Zoals u weet staan er sinds een aantal jaren bloembakken in Wedde om het dorp wat op te fleuren. Deze bloembakken worden voor de winter weggehaald, maar in het voorjaar komen ze weer terug en worden ze door de dorpsraad gevuld met bloemen en planten. Heeft u ideeën of tips over welke soorten bloemen/planten u graag zou willen zien in de bloembakken, laat dit dan via de mail weten aan de dorpsraad: dorpsraadwedde@gmail.com.

Wie weet wordt uw idee komend jaar uitgevoerd en zijn de bloembakken in 2017 mooier dan ooit!

07-2016

Dorpsvisie gereed

Tijdens de algemene ledenvergadering van de dorpsraad Wedde op 25 mei j.l. werd de dorpsvisie Wedde aangeboden aan de wethouder van de gemeente Bellingwedde, dhr. Bart Huizing. In de dorpsvisie geeft de dorpsraad - na uitgebreid overleg met de bewoners aan- , wat in de toekomst voor het dorp bewaard moet blijven en welke knelpunten opgelost dienen te worden. Naast de gemeentelijke ondersteuning zal hierbij ook een beroep worden gedaan op de eigen inwoners, organisaties, belanghebbenden.

Het rapport vindt u op de pagina Dorpsvisie als PDF bestand.

07- 2016

Overleg college.

Twee keer per jaar heeft de dorpsraad overleg met het college van B&W. Op 26 mei is er zo’n overleg geweest en daarin zijn de volgende zaken besproken:

Herinrichting Hoofdweg/Schoolstraat/dorpspleinen.

De herinrichting is inmiddels in volle gang. Het streven is de Hoofdweg in elk geval voor de lichtweek klaar te hebben.De containers voor glas en textiel zullen ondergronds gaan, de plaats voor de containers is nog niet bekend.

Het wegdek van de Hoenderkamp is ook in slechte staat, deze wordt niet met de herinrichting van 2016 aangepakt, maar is in 2017 aan de beurt. Het pand op de hoek Hoofdweg/Kerkstraat heeft de aandacht van de gemeente, de eigenaar is gesommeerd het pand op te knappen en daar wordt aan gewerkt.

De oude Rabobank zal in juli dit jaar voorzien worden van een nieuwe verflaag, zodat deze er ook weer netjes bij staat.

De gemeente denkt na over een oplossing van de voetpaden van de Oostersingel. Deze hebben door de boomwortels veel last van scheefstaande stoeptegels, waardoor de paden slechter begaanbaar worden. Er is een proef met halfverharding gedaan op een deel van de Oostersingel maar hierover zijn de bewoners niet erg tevreden. Het pad is wel mooi egaal en daardoor goed begaanbaar, maar de kleine steentjes geven veel overlast.

Het fietspad vanaf de Lageweg richting Veele is in slechte staat, deze wordt binnenkort opgeknapt.

Het bosje achter de Oostersingel wordt uitgedund en voorzien van wandelpaden. Deze werkzaamheden hebben even stil gelegen omdat een ander project voorrang had, maar zullen binnenkort voortgezet worden.

Op 1 januari 2018 zullen de gemeentes Bellingwedde en Vlagtwedde samengaan. Er wordt naar gestreefd om de lijnen met de inwoners kort te houden. Het overleg met de verschillende dorpsraden zal op dezelfde manier blijven bestaan.

Suikeresdoorn.

De oude suikeresdoorn ( Acer Sacharinum) die in het centrum van ons dorp staat blijft vooralsnog staan. De boom heeft aantastingen van de tonderzwam en is in het verleden al een keer geknot. Na het broedseizoen zal opnieuw een snoei plaats vinden, de boom zal worden gekandelaberd. De dorpsraad heeft dit in samenspraak met gemeente en bewoners afgesproken.

Vergaderdata dorpsraad.

De dorpsraad zal dit jaar vergaderen op de volgende data:

11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december. Als u iets met de dorpsraad zou willen bespreken kunt u zich uit laten nodigen voor een vergadering. Stuur dan een mail naar dorpsraadwedde@gmail.com.

06-2016

Op 25 mei jl. was de algemene ledenvergadering van de dorpsraad. Deze vergadering was goed bezocht, er waren ruim 30 leden aanwezig. Naast het zakelijke gedeelte, kwamen de dorpsvisie en het project ‘Wedde dat ’t lukt’ aan bod.

Na ruim twee jaar voorbereiding mochten we de nieuwe dorpsvisie presenteren en het eerste exemplaar uitreiken aan wethouder Bart Huizing. De dorpsvisie zal binnenkort digitaal op de website van de dorpsraad verschijnen. Mocht u prijs stellen op een papieren exemplaar, stuur dan een mail naar: dorpsraadwedde@gmail.com

Een dag later was er overleg met het college. De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde: reconstructie Hoofdweg en pleinen, ondergronds plaatsen van de glas- en textielcontainers, opknappen oude Rabobank, voetpaden Oostersingel, pand Westerman, etcetera. In een volgend ‘nieuws van de dorpsraad’ zal een samenvatting van dit overleg geplaatst worden.

Het zal u niet ontgaan zijn: de reconstructie van de Hoofdweg en pleinen is begonnen. De Hoofdweg zal voor langere tijd gestremd zijn en we vragen daarom iedereen die een alternatieve route moet nemen, rustig te rijden en rekening te houden met toegenomen verkeer, ook en vooral op de kleinere wegen.

Alle omwonenden zijn middels een brief geïnformeerd over de reconstructie. Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u deze stellen bij het gemeentehuis.

05-2016

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de vereniging ‘’Dorpsraad Wedde’’

Datum : Woensdag 25 mei 2016

Plaats : Dorpshuis ‘’ De Voortgang ’’te Wedde.

Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening:

2. Korte presentatie nieuwe dorpsvisie + uitreiking 1ste exemplaar nieuwe dorpsvisie.

3. Ingekomen stukken en mededelingen:

4. Notulen jaarvergadering 19 mei 2015:

5. Jaarverslag secretaris mei 2015 t/m april 2016:

6. Jaarverslag Penningmeester:

7. Verslag kascommissie:

8. Benoeming nieuwe kascommissie:

9. Vaststellen contributie:

10. Bestuursverkiezing:

Harm Stubbe is na 6 jaar aftredend, stelt zich weer herkiesbaar.

Rinck Zevenberg is na 3 jaar aftredend en herkiesbaar.

Kandidaten/tegenkandidaten kunnen zich melden tot een uur voor aanvang van deze vergadering bij de secretaris Trijnie Spa-Jansingh.

Nieuwe bestuursleden zijn zeer welkom, ook jongeren. Je mag altijd een paar vergaderingen bijwonen om te kijken of het iets voor je is.

11. Wat verder ter tafel komt:

PAUZE.

Met foto presentatie activiteiten dorpsraad o.a. zwerfvuil 2016 en gouden pit Utrecht.

12.Powerpoint presentatie dorpsvisie ( Jantje Koeweiden).

Wedde dat ’t lukt ( Harm Stubbe).

13. Rondvraag:

14. Sluiting:

WIJ HOPEN OP UW KOMST.

De secretaris Trijnie Spa- Jansingh.

Notulen van de algemene ledenvergadering van vereniging ᾽᾽ Dorpsraad Wedde᾽᾽welke is gehouden

op dinsdag 19 mei 2015 in dorpshuis ᾽᾽De Voortgang᾽᾽aanvang 20.00 uur.

Notuliste: Trijnie Spa-Jansingh.

Uitgewerkt door: Trijnie Spa-Jansingh.

Aanwezig: Bestuursleden van ᾽᾽Dorpsraad Wedde᾽᾽ Jantje Koeweiden,Trijnie Spa,Lida Teuben,Reina Boels,Harm Stubbe, Geert Dekker,Klaas Klaassens en Rinck Zevenberg.

Verder aanwezig: 29 personen waaronder 26 leden van de dorpsraad, wethouder dhr B.Huizing,

dhr W.Meendering raadslid C.D.A. en dhr R.Cannegieter dorpencoӧrdinator gemeente Bellingwedde.

1. Opening: De voorzitter heet allen welkom en laat weten het fijn te vinden dat er weer een grote

aantal leden op de vergadering aanwezig zijn. Ook worden de heren Huizing, Meendering en

Cannegieter welkom geheten zij zijn aanwezig namens de gemeente.

2.Ingekomen stukken en mededelingen: Er zijn geen ingekomen stukken. Jantje deelt mee dat er

2 koppen koffie/thee en 1 drankje voor rekening zijn van de dorpsraad.

3.Notulen van de jaarvergadering 14 mei 2014: Er waren geen op of aanmerkingen zodat ze

onveranderd goedgekeurd en getekend werden.

4. Jaarverslag secretaris mei 2014 t/m april 2015: Er waren geen op of aanmerkingen.

5.Jaarverslag penningmeester over 2014: Jantje geeft via de beamer uitleg van het financieel

jaarverslag. We hebben meer geld in kas dan voorgaande jaar maar dat heeft een reden,

er staat nog contributie van 2013 bij geschreven en subsidie van de gemeente 2x dat wordt

volgend jaar 1x. Verder was alles duidelijk er waren dan ook geen vragen.

6. Verslag kascommissie: Fritz Wὒnker en Jurjen Dekker hebben bij Jantje thuis de kas gecontroleerd.

Alles was goed in orde en ze stellen dan ook voor om de penningmeester en het bestuur dẻcharge

te verlenen .Hetgeen door alle aanwezigen met applaus wordt onderstreept.

7. Benoeming nieuw lid kascommissie: Jurjen Dekker wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet

voor de kascommissie. Meijco van Velsen is benoemd tot nieuwe lid. De kascommissie bestaat nu

uit, Fritz Wὒnker, Goretta Berg en Meijco van Velsen reserve lid.

8. Vaststellen contributie: Deze blijft € 5,-.

9. Bestuursverkiezing: Jantje Koeweiden en Klaas Klaassens waren aftredend en herkiesbaar ze

blijven nog drie jaar deel uitmaken van het bestuur en kregen hiervoor applaus van de leden.

Geert Dekker was aftredend en niet herkiesbaar maar heeft besloten om nog een jaar door te

gaan ook hij kreeg hiervoor applaus. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden.

10 en 11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag:

1. Mevr de Haas vraagt of het mogelijk is dat met vernieuwde herinrichting van de Hoofdweg

de parkeer plaats bij hun voor het huis weg kan. We nodigen haar uit om 27 mei a.s. naar het

dorpshuis te komen op een voorlichtingsbijeenkomst dorpsvernieuwingsproject herinrichting

Hoofdweg, zodat ze zelf met de betreffende personen kan overleggen.

2. Mevr Houwen, Het trapveldje voor het dorpshuis komt die nog weer terug met de herinrichting.

We weten nog niet hoe de plannen eruit gaan zien ook dat komt 27 mei aan orde.

3. Dhr Boels maakt zich zorgen over voetpad Oostersingel, deze komt door de boomwortels helemaal

omhoog wat weer een gevaarlijke situatie is.

Dhr Cannegieter gaat hierop in.

Er vind op dit ogenblik een proef plaats met een stuk voetpad aan de Oostersingel met

halfverharding. Als de bevindingen goed zijn is de gemeente van plan om dit op meerdere

voetpaden aan te brengen, er wordt nog contact op genomen met de aanwonenden van dit

proefproject voor een evaluatie.

4. Mevr Wage denkt dat een dorpsvernieuwing weinig zin heeft als een rotte kies de blikvanger is,

pand Westerman is hier niets aan te doen.

Dhr Huizing zegt hierover dat de gemeente bezig is met een nieuwe rotte kies beleid in samen-

werking met de welstandcommissie. (We wachten af).

5. Dhr Smith maakt zich zorgen over de trillingen die worden veroorzaakt door het landbouwverkeer

dat maar steeds groter en zwaarder word. Hij heeft al scheuren in de muren van zijn woning en

vraagt zich af of er al berichten zijn van trillingsmetingen van de Hoofdweg. Ook dit nemen we

mee naar de voorlichtingsavond van 27 mei.

6. Mevr Zwarts, de voetpad en bestrating aan de Hoenderkamp ligt er heel slecht bij, ook een stuk

voetpad aan het begin van de Lageweg komt door de boomwortels omhoog. Met een rollator

kinderwagen of rolstoel is het geen doen om de voetpad te betreden.

Dhr Cannegieter neemt het mee naar de gemeente en geeft tzt de bevindingen door aan de

dorpsraad.

12. PAUZE

13.Na de pauze presentatie in woord en beeld van een 3 tal grote projecten van de dorpsraad.

1. Harm vertelt over stand van zaken project Wedde dat ᾽t lukt, een project om formele en

informele zorg te waarborgen. Vanaf januari 2015 is het officieel een stichting. Er zijn subsidie

gelden binnen gehaald van de provincie die zien dit als een pilot project . Ook zijn er gelden van

de gemeente en Menzis binnen gekomen, ze eisen alle 3 een inspanningsverplichting om het

project te doen slagen. Het project is ook voorgedragen voor een leefbaarheidswedstrijd

Kern met pit in januari 2016 zal blijken of Wedde zich kern met pit mag noemen.

--------------------------------------------------

2. Leefbaarheidsproject dorpsvisie: Ook hier verteld Harm hoe ver we zijn, de thema᾽s zijn bekend

we hebben één avond gehad waarvoor alle inwoners van Wedde en Wedderveer waren

uitgenodigd. Omdat er nog inwoners waren die ook graag mee wilden praten komt er in

september nog een inspraak avond. We streven ernaar dat op het einde van dit jaar of begin

volgend jaar de nieuwe dorpsvisie klaar is.

-----------------------------------------------------

3. Dorpsvernieuwingsproject herinrichting Hoofdweg en beide pleinen (hoefijzerproject 2).

We hebben in samenwerking met de gemeente op 21 januari een inloopavond gehad waar de

omwonenden hun ideeӫn kenbaar konden maken. We hebben alles doorgegeven aan de

gemeente die hiermee aan de slag zijn gegaan. Op 27 mei is er weer een bijeenkomst.

14. Sluiting : De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid wenst allen wel thuis en sluit

de vergadering om 21.55 uur.

Jaarverslag dorpsraad 2016.

Mei 2015.

11 mei vergadering dorpsraad Wedde.

19 mei algemene leden vergadering, zie notulen A.L.V. 19 mei 2016.

Uitnodiging 21 mei afronding project Ter Wupping-Wessinghuizen een aantal bestuursleden hebben de route per fiets afgelegd.

27 mei informatieavond herinrichting Hoofdweg /dorpsplein in samenwerking met de gemeente en dorpsraad. De opkomst was zeer positief, er zijn allerlei ideeӫn naar voren gekomen waar we mee aan de slag kunnen.

Juni 2015.

8 juni vergadering dorpsraad Wedde.

Op de vergadering van 8 juni kwam dorpsbewoner dhr v/d Berg langs met een verzoek of er een mogelijkheid was voor een inloop huis /soos voor alle dorpsbewoners jong en oud. Om hier allerlei activiteiten te organiseren. Er was geen geld / pand beschikbaar. We hebben hier onze twijfels over of dit wel haalbaar is, in het verleden heeft steunstee ook al zoiets geprobeerd en de ouderen soos op woensdagmiddag bestaat ook al niet meer.

Op 23 juni 2015 gecombineerde bijeenkomst Visie leefbaarheid gemeente Bellingwedde en tevens

een toelichting over het keurmerk Cittaslow. De Meent Bellingwolde.

Namens dorpsraad aanwezig: ( Trijnie, Reina, Klaas en Harm).

Er werd met alle dorpsraden en belangen verenigingen van gedachten gewisseld over het ontwikkelen van een dorpsvisie. Harm gaf een presentatie over hoe ,,Dorpsraad Wedde,, dit heeft opgepakt ,wij waren de eerste dorpsraad die al zover was. Daarna gaf burgemeester Janneke Snijder

een toelichting over het keurmerk Cittaslow. De gemeente Westerwolde in oprichting maakt sinds 19 juni 2014 deel uit van de wereldwijde Cittaslow gemeenschap. Cittaslow is een internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving,landschap,gastvrijheid,streekproducten,cultuurhistorie en behoud van indentiteit tot de top behoren. In heel Nederland zijn er tot nu toe 6 gemeentes die de keurmerk Cittaslow dragen waaronder Bellingwedde en Vlagtwedde.

25 juni Opening foto expositie ,,Kunst van fijnschaligheid,, over Westerwolde. namens dorpsraad aanwezig Klaas Klaassens Foto’s stonden de hele zomer op het Karel Schenkpad tentoongesteld.

Verkeerstelling Lageweg , Markeweg. De resultaten hebt u terug kunnen lezen in het dorpskrant van september 2015.

In Juli vergaderen we niet ivm vakantie.

Augustus 2015.

31 augustus vergadering dorpsraad Wedde.

Raadpleging bewoners Oostersingel 1a t/m 31 m.b.t. het proefproject aanleg van een alternatief voetpad met half verharding. Op verzoek van de gemeente zijn Jantje Koeweiden en Harm Stubbe

namens dorpsraad op 14/15 augustus in gesprek geweest met de bewoners van bovenstaande huisnummers. Dit om de bevindingen van de half verharding aan te horen. Van de 17 adressen werden 14 bezocht. Bewoners van 2 panden waren niet benaderbaar er kan dus vastgesteld worden

dat er een reactie van 82% is. Waarbij 2 adressen waren die totaal geen klachten hadden.

In het algemeen waren de bewoners niet tevreden over de nieuwe situatie. De bevindingen hebben we doorgegeven aan de verantwoordelijke wethouder.

We zijn nog volop bezig met de dorpsvisie, en gaan de volgende maand huis aan huis een flyer

rondbrengen.

September 2015.

14 september overleg dorpsraad / college Bellingwedde.

Enkele bespreekpunten ingebracht Dorpsraad:

1.Snoeiplan gemeente: bij inventarisatie van de gemeente is gekozen om het snoeien van bomen en

struiken eens in de 10 jaar te doen.

2. Pand Westerman: Het is moeilijk om de heer Westerman te dwingen iets aan de pand te doen.

Er komt waarschijnlijk een excessen nota voor welstand.( Inmiddels is het pand al iets opgeknapt).

3. Pand ‘’Beter in Bewegen’’ wordt er ook niet fraaier op.(Er is beloofd dat het in voorjaar/zomer van

2016 een nieuwe kleur krijgt dat bij de dorpskern past, de dorpsraad houd de gemeente aan deze

afspraak).

4. Bestaat er een mogelijkheid om de fietspaden in de herfst i.v.m. vallende bladeren wat vaker te

vegen. Dit om gevaarlijk situaties te voorkomen.( Er wordt gekeken of de aantal jaarlijkse

veegbeurten anders ingepland kunnen worden).

Bespreekpunten ingebracht door college:

1.Dienstverlening naar de burger, gemeentehuis blijft op donderdagavond langer open daar staat

tegenover dat het op vrijdag middag eerder dicht gaat. Openingstijden hebben in de streekblad

gestaan.

2. Intergemeentelijk samenwerking Bellingwedde/ Vlagtwedde: Er wordt steeds meer samengewerkt

door beide gemeentes, de resultaten zijn goed. Beide gemeentes werken aan een organisatie dat

moet leiden tot aan samen voeging tot een gemeente Westerwolde voor 1 januari 2018.

3. Er bestaat een mogelijkheid om huisnummers die oplichten te kopen.

( Inmiddels staan hier en daar van die huisnummers).

16 september hebben de inwoners van Wedde/Weddeveer een flyer in de bus gehad om

mee te praten over het ontwikkelen van de dorpsvisie op 22 september.(Helaas hebben er maar

weinig inwoners aan deze oproep gehoor gegeven).

25 september kwam er een verzoek van Willemijn Ahlers aan de dorpsraad. De bewoners van de

Esweg wilden graag een zoals Willemijn omschreef ‘’leugenbankje’’ voor de sociale cohesie. Het

hoeft maar een eenvoudig bankje zijn. Hun eigen contact met de gemeente had niets opgeleverd.

Door bemiddeling van een bestuurslid van de dorpsraad stond het bankje 2 oktober op zijn plek.

(Er zullen al wel heel wat leugens verteld zijn daar op het bankje aan de Esweg).

Oktober 2015.

12 oktober vergadering dorpsraad Wedde.

Op onze vergadering van 12 oktober waren mw Astrid Lὕὕrssen, dhr Remco Verstok en de dhr Nico

Valke aanwezig namens de W.M.O. raad. Ze willen graag uiteen zetten wat hun werk zoal inhoud.

Dorpsvisie; Er komt maar zo weinig reactie op uitnodiging toerisme binnen, dat we besluiten om

ondernemers per brief een vragenlijst toe te sturen die ze binnen een bepaalde tijd ingevuld retour

kunnen sturen.

Dorpsraad Wedde heeft in 2015 het project Wedde dat ’t lukt aangemeld voor een nominatie

Kern met Pit. Er komt nog een keer een jury langs en nadert zijn eindfase.

November 2015

9 november vergadering dorpsraad Wedde.

Groninger dorpen organiseert op 12 november een avond over duurzame energie.

Trijnie, Geert en Klaas waren daar namens dorpsraad bij aanwezig.

3 November jaarlijkse schouw, alle bevindingen zijn aan de gemeente doorgegeven.

We gaan in de maanden oktober / november contributie innen zodat het 1 december binnen is.

December 2015.

14 december vergadering dorpsraad Wedde.

7 december, Danny de kerstboom aangeboden door fam Jager aan de Lageweg is door onze eigen Rinck omver gehaald. En dezelfde dag nog door de gemeente op het plein geplaatst.

Bestuursleden van dorpsraad hebben de verlichting gedaan. De leerlingen van groep 3 en 4 hebben de kerstdecoraties ingekleurd en zelf opgehangen in de kerstboom. Dit ging natuurlijk wel onder begeleiding, ze kregen als dank voor hun werk een mandarijn en kerstkrans sierlijk ingepakt door een paar bestuursleden. Ook hebben ze een uitvergrote groepsfoto gemaakt voor de versierde Danny van de dorpsraad gekregen. We zijn nog steeds bezig met de dorpsvisie streefdatum is eind december of begin 2016. Jantje en Harm hebben de eind redactie op zich genomen.

22 december hebben we ons jaarlijkse kerstborrel gehouden in het dorpshuis. Rinck heeft die avond verzorgt met een presentatie over zijn reis in 2005 door China. T.V. programma ‘’De Peking Express’’

Hele vreemde verhalen kwamen voorbij.

Januari 2016.

11 januari vergadering dorpsraad Wedde.

23 januari provinciale bekendmaking van Kern met Pit waar dorpsraad Wedde het project ,,Wedde dat ’t lukt,, in 2015 voor heeft genomineerd. Wedde is beloond voor nominatie en won € 1000,- en een schild Kern met Pit deze hangt naast de ingang van dorpshuis ,,De Voortgang,, ook heeft het project de 1ste plaats van de provincie Groningen gehaald € 1500,- en een schild Kern met Pit deze hangt bij praktijk dokter Berg aan de muur. We gaan nu door voor de landelijke gouden Pit op 19 maart a.s. in Utrecht.

29 januari gaat de dorpsraad op uitnodiging van Jarne Heuff naar het gemeentehuis om nog 1 keer samen de tekening door te nemen van herinrichting Hoofdweg en pleinen voor aanbesteding plaats

vindt.

Februari 2016.

8 februari vergadering dorpsraad Wedde.

Onze Web beheerder Marten Fokkens vond het tijd worden om met de dorpsraad op facebook

te gaan. Volgens Marten heb je veel meer bereik, vanaf nu staan we op facebook en hij heeft gelijk er wordt veel meer gekeken en gereageerd. We zijn ook nog steeds te vinden op de site van dorpsraad Wedde.

Maart 2016.

12 maart hadden we onze jaarlijkse zwerfvuilactie, ook dit jaar kregen we een donatie van het oranje fonds. Met 37 vrijwilligers waarvan 35 enthousiast dorp en buitengebied schoon maakten, de overige 2 hebben samen met Diana hun best gedaan in de keuken. Zodat ieder na afloop een welverdiende kop snert of bord patat kreeg. Het was een geslaagde ochtend hoewel er nog een groep van 6 vrijwilligers tot 14.30 bezig is geweest op de Borgesusweg en Oerdeweg. Dorp en buitengebied was dan ook weer helemaal ontdaan van zwerfvuil.

14 maart vergadering dorpsraad Wedde.

19 maart vertrok er een bus met 28 personen van uit Wedde naar Utrecht waar in de

Auditorium van de Rabobank de uitreiking van de gouden Pit met Kern plaats vond.

Wedde dat ’t lukt moest zich als laatste presenteren, en kreeg van de vak jury de meeste

punten toegekend 9.3 / 8.5 / 8.7 / 9.2 rond 16.30 uur wisten we het zeker de gouden pit

een prijs van € 3000,- gaat mee naar Wedde. Namens dorpsraad waren Trijnie, Klaas en

Harm hierbij aanwezig.

April 2016

11 april vergadering dorpsraad Wedde.

De secretaris Trijnie Spa-Jansingh.

04-2016

Bloembakken geplaatst en gevuld

Zoals u heeft kunnen zien zijn er op verschillende plaatsen in Wedde weer bloembakken geplaatst. De dorpsraad heeft deze voorzien van nieuwe bloemen. We hopen dat u geniet van de aanblik van de bloembakken!Met dit bericht willen we ook meteen een oproep aan omwonenden doen om de bloembakken te onderhouden. Vindt u de bloembakken ook een aanwinst voor het straatbeeld? Geef ze dan af en toe een emmertje water en haal de dode planten weg.

Zo blijven we met zijn allen genieten van deze bloemen!

De dorpsraad zal de bakken ook in de gaten houden en zo nodig de beplanting aanvullen of vervangen.

Zwerfvuilactie.

Op 12 maart heeft de dorpsraad weer haar jaarlijkse zwerfvuilactie gehouden. Maar liefst 37 vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken om Wedde en omstreken van rommel te ontdoen.

Wat opviel was dat er op de meeste plekken weinig zwerfvuil lag: er wordt wellicht minder rommel weggegooid en we weten dat verschillende wandelaars geregeld zwerfvuil verzamelen op hun wandelingen. Fantastisch om te zien dat we elk jaar minder rommel verzamelen!

Alleen in het buitengebied Weverslaan, Borgesiusweg, Oerdeweg en Driepoldersweg lag erg veel zwerfvuil. Blijkbaar wordt in buitengebied heeft gemakkelijk afval uit een autoraampje gekiept. Erg jammer. Bij deze willen we dan ook een oproep aan iedereen doen om zijn/haar afval niet buiten te dumpen, maar mee te nemen naar huis en daar in een afvalbak te doen.

Het grootste deel van het dorp was in de loop van de ochtend geheel opgeruimd, daarna was er voor iedereen heerlijke snert in het dorpshuis.

We bedanken alle vrijwilligers van harte, zonder jullie hulp hadden we deze actie niet kunnen uitvoeren! Tot volgend jaar!

Algemene ledenvergadering.

Op 25 mei houdt de dorpsraad weer haar algemene ledenvergadering. De vergadering zal starten met een zakelijk gedeelte waarin de notulen van vorig jaar, het jaarverslag en de financiën besproken worden.

Na de pauze zal de dorpsvisie gepresenteerd worden en wordt u bijgepraat over het project Wedde dat ’t lukt.

Kern met pit 2015.

Zoals bekend heeft de dorpsraad Wedde met het zorgproject Wedde dat ’t lukt naast de provinciale trofee de Gouden Pit 2015 gewonnen. Met een bus met ongeveer 30 personen , vertegenwoordigend Wedde dat ’t lukt, huisartsenteam Wedde, dorpsraad Wedde, Plaatselijk belang Veelerveen, dorpsraad Vriescheloo, het College van B & W , de dorpsondersteuner, maar bovenal veel vrijwilligers vertrok men welgemoed naar Utrecht. Na de presentatie bleek Wedde dat ’t lukt met kop en schouders boven de andere deelnemers uit te steken: van de maximaal te behalen 30 punten ontving Wedde dat ’t lukt er totaal 26 punten, terwijl de nrs. 2 en 3 respectievelijk 16 en 14 punten ontvingen. Het burgerinitiatief uit Wedde ontving naast veel bewondering tevens een geldbedrag van €3000.

Al met al in de afgelopen maanden een resultaat, waaruit blijkt “dat een klein dorp samen met haar bewoners groot kan zijn”.

Dorpsvisie.

De dorpsvisie Wedde (een plan, waarin de dorpsraad Wedde aangeeft wat de gewenste ontwikkeling is van de leefbaarheid van Wedde en de naaste omgeving) is klaar.

Na vele gesprekken met bewoners en belanghebbenden is het plan gereed om naar de drukker te gaan (eind maart 2016). De dorpsvisie zal tijdens de algemene ledenvergadering van de dorpsraad op 25 mei a.s. aan het College van B & W en de bewoners van Wedde worden gepresenteerd.

Het is de bedoeling, dat de dorpsvisie t.z.t. vanaf de website gedownload kan worden.

Ook kan men een exemplaar reserveren via dorpsraadwedde@gmail.com

Bewonersparticipatie in het groen.

Nog meer participatie van burgers maar nu in het groen!. Een aantal bewoners van de Wedderhöfte is gevraagd mee te werken aan een nieuwe vorm van beheer. Het ‘bosje’ achter het electriciteitshuisje wordt kwa beheer aangepakt. De bomen zullen worden gesnoeid en overhangende takken worden teruggenomen. Vervolgens zal de onderbegroeiing van vnl. esdoorn worden afgezet ( = tot aan de grond afzagen). De bedoeling is voorts dat er nieuwe struiken, bloeiend en besdragend, worden geplant. Het beheer wordt verder in handen van de bewoners gegeven. Streven is zo dat de betrokkenheid van de bewoners groter wordt en er geen zwerfvuil en tuinafval meer wordt gedumpt. De snoei en begeleiding van dit ‘project’ is in handen van de gemeente Bellingwedde en Rinck Zevenberg Groentotaal.

03-2016

Wedde dat 't lukt wint de Gouden Pit

Het stemrapport spreekt boekdelen en kunt u hier inzien.

Zaterdag 19 maart 2016 om 9.15 uur vertrok een bus met dorpsondersteuner Renate Bruin, dokter Hans Berg en bestuursleden van het project Wedde dat ’t lukt en dorpsraad Wedde samen met een aantal vrijwilligers vanaf het dorpshuis richting Utrecht, waar in de Auditorium van de Rabobank de strijd werd aangegaan met nog 11 provincies voor de Gouden Pit, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

De opening werd gedaan door Annemarie Jorritsma, waarna ieder provincie zijn project presenteerde. Het was een spannende strijd met allemaal goede projecten. Wedde dat ’t lukt, dat als laatste aan de beurt was, was het enige project met een jury waardering waar negens in voorkwamen, 9.2 / 8.7 / 8.5 / 9.3. Samen met de internet- en publieksstemmen werd Wedde dat ’t lukt de winnaar van de Gouden Pit. Na de prijsuitreiking en een hapje en een drankje keerden we om 17.30 uur weer terug naar Wedde. Waar we om 20.00 uur door dorpsbewoners werden ontvangen met voor ieder een roos. Bij het door enkele kinderen versierde dorpshuis was het weer heerlijk thuiskomen. Na de nominatie € 1000,- de provinciale prijs € 1500,- en nu de Gouden Pit € 3000,- hebben we Wedde landelijk op de kaart gezet.

Trijnie Spa.

Gouden Pit

Wedde is weer schoon.

Vandaag 12 maart de dag van NL Doet hebben vrijwilligers zich ingezet voor de zwerfvuilactie

georganiseerd door ‘’Dorpsraad Wedde’’. Om 9 uur melden zich 37 vrijwilligers bij dorpshuis

‘’ De Voortgang’’. Een van de vrijwilligers deed ondanks haar verjaardag zelfs mee. Na de koffie

en de jarige toe hebben gezongen vertrokken rond half 10 de vrijwilligers. Verdeeld in 11 groepen

gewapend met grijpstok en vuilniszakken ging ieder groep beginnen met zijn route door dorp en buitengebied om Wedde te ontdoen van zwerfvuil. Rond 12 uur was iedereen in het dorpshuis terug voor een welverdiende kom snert, roggebrood met spek of een bord patat. Na het eten gingen nog een aantal vrijwilligers opnieuw op pad, met name het buitengebied was nog niet klaar. Om 14.30 uur was alles opgeruimd en zagen Wedde en Wedderveer er spic en span uit. Alle deelnemers kregen na afloop een presentje mee als dank voor hun inzet. Wat er zoals is opgehaald, blikjes, flessen, sappakken en veel heel veel plastic. Deze dag werd ondersteund door het Oranje Fonds.

Trijnie Spa.

zwerfvuilactie 2015

Link naar foto album

02-2016

Op 22 februari hebben enkele bestuursleden van ‘’Dorpsraad Wedde’’ en het bestuur van ‘’ Wedde dat ‘t lukt’’ het bordje Kern met Pit aan de muur van dorpshuis ‘’De Voortgang’’ bevestigd.

22-02-2016

Foto's hierboven of via deze link

Dorpsraad Wedde heeft het project ’’Wedde dat ’t lukt’ ’aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij voor nominatie Kern met Pit 2015.

‘’Wedde dat ’t lukt’’ is een project opgezet door de plaatselijke huisarts Hans Berg met ondersteuning van ‘’Dorpsraad Wedde’’. De doelstelling van dit project is met elkaar voor elkaar zorgen in de breedst mogelijke zin van het woord en hierdoor de leefbaarheid in het dorp bevorderen en verder ontwikkelen. Hierbij is de doelgroep van 0 t/m 100+ met specifieke aandacht voor de kwetsbare ouderen. Zodat deze groep kwetsbare ouderen van Wedde /Wedderveer met inzet van vrijwilligers langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Meer informatie is te vinden op de website van www.weddelukt.nl Op 23 januari 2016 heeft in Slochteren de prijs uitreiking plaatsgevonden. Dit project heeft het predicaat ‘’Kern met Pit’’ en € 1000.- gekregen. En ook de eerste plaats van provincie Groningen en een geldbedrag van € 1500,-. Nu gaan we door voor de Landelijke prijs de GOUDEN PIT deze wordt uitgereikt op 19 maart 2016 in Utrecht. De winnaar zal dan bepaald worden door stemmen : 1/3 beoordeling van het publiek, aanwezig op 19 maart in het Auditorium van de Rabobank te Utrecht. 1/3 door de vakjury tijdens de nationale prijsuitreiking en 1/3 via internet stemmen.

En daarbij zijn we de stem van u / jullie nodig, stemmen op ‘’Wedde dat ’t lukt’’ kan van 15 februari tot 15 maart 2016 via www.kernmetpit.nl

Ga naar: “ Wat is het beste burgerinitiatief van 2015 en stem hier op Wedde dat ’t lukt”. Doen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Deel dit bericht met je vrienden op Facebook en help Dorpsraad Wedde de GOUDEN PIT naar Wedde te halen. Namens Dorpsraad Wedde ‘’ BEDANKT ‘’

Misschien is de site af en toe minder goed bereikbaar, maar blijf het a.u.b. proberen!

Zwerfvuilactie 2016

Dorpsraad Wedde

organiseert in samenwerking met NLdoet (Oranjefonds) en

de gemeente Bellingwedde weer haar jaarlijkse

Zwerfvuilactie

op zaterdag 12 maart a.s.

Start (met koffie) om 09.00 uur bij de Voortgang.

Na afloop (om ongeveer 12.30 uur) is er een snertmaaltijd

Wij zoeken nog vrijwillige medewerkers!!!!

Voor opgave: dorpsraadwedde@gmail.com of Tel: 0597-541197

Dorpsvisie

Zoals u weet is de dorpsraad al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van een dorpsvisie. We hebben inmiddels twee keer een groep inwoners gesproken over de dorpsvisie en we hebben ook verschillende schriftelijke reacties ontvangen. De conceptversie van de meeste onderwerpen is klaar, we verwachten de laatste reacties in de maand januari te verwerken. In februari zullen we de tekst nog eens kritisch doorlopen en dan hopen we eind februari, begin maart de dorpsvisie aan u te kunnen presenteren.

Kern met Pit

Slochteren, Wedde. Zaterdag 23 januari j.l. heeft het zorgproject “Wedde dat ‘t lukt” de provinciale titel Kern met pit 2015 gewonnen.Kern met pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), waarbij organisaties (in dit geval dorpsraad Wedde) uitgedaagd worden om een idee voor een betere leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Van de 8 provinciale nominaties bleek Wedde dat ’t lukt (een initiatief van huisarts Hans Berg en ondersteund door de dorpsraad Wedde, dus het dorp Wedde) na stemming de winnaar van de Provinciale trofee. Het zorgproject in Wedde heeft als doelstelling : “In Wedde met elkaar voor elkaar zorgen in de breedst mogelijke zin van het woord, waarbij de leefbaarheid in het dorp wordt bevorderd en verder ontwikkeld en er specifieke aandacht is voor de kwetsbare ouderen.” Zaterdag vond in restaurant De Boerderij in Slochteren de prijsuitreiking plaats. Dorpsraad Wedde / Wedde dat ’t lukt ontving het predicaat Kern met pit en duizend euro; de provinciale prijs leverde een trofee op en een extra prijs van vijftienhonderd euro. Het is de tweede grote prijs die het zorgproject in de wacht sleept; op 2 november 2015 won Wedde dat ’t lukt tijdens het zorgcongres van de gezamenlijke zorgverzekeraars ook al de Niek de Jong prijs met naast de landelijke erkenning een geldbedrag van €20.000.

Op zaterdag 19 maart a.s. vertegenwoordigen de initiatiefnemers van Wedde dat ’t lukt de provincie Groningen in de landelijke wedstrijd voor de trofee de Gouden Pit. Deze vindt plaats in het Auditorium van de Rabobank in Utrecht. De dag staat in het teken van burgerinitiatieven en er is ruimte voor discussie, inspiratie en kennisuitwisseling. Van elk project wordt op de dag van de prijsuitreiking en kort filmpje vertoond.

Een deel van de stemmen voor de eindprijs wordt bepaald door het Nederlandse publiek, via de website van www.knmh.nl kan men hiervoor t.z.t z’n stem uitbrengen.

01-2016

Het nieuwe jaar is weer begonnen en vanuit de dorpsraad willen we iedereen een goed en gezond 2016 toewensen.

U heeft ongetwijfeld opgemerkt dat de dode eik bij de Swienekoge danig is ingekort. We hebben de gemeente gevraagd of deze boom mag blijven staan zodat allerlei dieren zoals spechten en andere holenbroeders hierin een plekje kunnen vinden. Ook kan de boom nog jaren onderdak bieden aan allerlei insecten die weer voedsel vormen voor verschillende soorten vogels. Daarnaast zullen verschillende zwammen een plekje vinden op de boom. Vanwege de natuurwaarde die deze boom nog heeft zal deze voorlopig blijven staan. Jaarlijks zal de boom worden gecontroleerd en zodra deze gevaar op lijkt te leveren wordt de stam alsnog omgezaagd.

Ook het komende jaar zal de dorpsraad weer allerlei activiteiten op touw zetten.

Begin 2016 verwachten we de dorpsvisie af te ronden. In maart vragen we weer uw hulp voor de zwerfvuilactie en later in het voorjaar zullen we de jaarlijkse ledenvergadering weer houden. In 2016 zullen we elke tweede maandag van de maand vergaderen. Mail en vragen die bij ons binnenkomen worden in de vergadering besproken en pas daarna krijgt u antwoord van ons. Om die reden kan een antwoord een poosje op zich laten wachten. U kunt zich ook altijd uit laten nodigen in een vergadering om een vraag/voorstel of probleem toe te lichten.