Nieuws 2015

12-2015

Dennie staat er weer.

Door goede samenwerking van de ‘’Dorpsraad Wedde’’ en de gemeente Bellingwedde, staat er weer een DENNIE te pronken op het dorpsplein in Wedde. Deze keer is Dennie aangeboden door de familie B.Jager. De boom stond jarenlang in hun tuin aan de Lageweg. Maandag is hij door dorpsraad bestuurslid Rinck Zevenberg omgezaagd en met medewerking van de gemeente stond hij diezelfde middag al op het dorpsplein. De verlichting werd aangebracht door bestuursleden van de dorpsraad en leerlingen van OBS ‘’de Vlonder’’. Groep 3 en 4 hebben de opdracht gekregen om de kerstdecoraties in te kleuren. Donderdagmiddag 10 december om 13.00 uur hebben de kinderen onder begeleiding van juf Engelina Reininga en enkele moeders zelf de decoraties in de boom mogen hangen. Als dank voor hun creatieve inzet kregen alle leerlingen een mandarijn en een kerstkoekje.

Trijnie Spa. ‘’Dorpsraad Wedde’’

11-2015

Wedde dat ‘t lukt wint de Niek de Jong prijs 2015.

Op 2 november j.l. won Wedde dat ’t lukt de Niek de Jongprijs 2015 tijdens het ZorgNL 2015congres in Fort Voordorp (onderdeel van de Hollandse Waterlinie) in Groenekan (provincie Utrecht).

Deze prijs die door de gezamenlijke zorgverzekeraars is ingesteld om zorgprojecten die innovatief zijn, waarbij van aanvulling en samenwerking in de zorg sprake is, wordt iedere 2 jaar tijdens een zorgcongres van de zorgverzekeraars uitgereikt. Dit congres dat als thema had “De lijnen vervagen” werd bezocht door zo’n 200 congresgangers. Wedde dat ’t lukt was genomineerd door zorgverzekeraar Menzis. Voor het congres waren in totaal vanuit het hele land 9 projecten voorgedragen. Na een uitstekende startpitch door Hans Berg (huisarts en bestuurslid van de Stichting) werden tijdens de zgn. deelsessies de 9 projecten “doorgelicht” en werden vanuit deze projecten aan de zorgverzekeraars aanbevelingen gedaan, die tijdens het plenaire gedeelte daarna verder werden behandeld en omgezet in actiepunten voor de toekomst. Aan de deelsessies werd heel actief deelgenomen door Hans Berg, Janneke Snijder (burgemeester Bellingwedde), Lea van der Tuin (wethouder Bellingwedde), Renate Bruin (dorpsondersteuner), Natasja Huting (Menzis) en Harm Stubbe (bestuurslid Stichting en Dorpsraad Wedde).

Na het plenaire gedeelte konden alle congresgangers hun stem uitbrengen op het project van hun keuze. Hieruit bleek, dat Wedde dat ’t lukt “met afstand” als winnaar uit de bus kwam en met – naast de landelijke erkenning – een bedrag van €20.000 mee naar Wedde kon nemen.

09-2015

Filmopnames nominatie Niek de Jongprijs 2015 Wedde dat 't lukt.

Op maandag 21 september j.l. werden er door Pannekoek Producties uit Amersfoort filmopnames gemaakt met betrekking tot de nominaties voor de Niek de Jongprijs 2015.

Er werden interviews afgenomen bij een tweetal cliënten, een bestuurslid, het huisartsenteam en de dorpsondersteuner.

Ook werden er cliënten thuis bezocht voor een interview.

De filmploeg van 4 personen probeert door middel van beelden en geluid duidelijk te maken wat het project precies inhoudt.

Naast het filmpje van ongeveer 1½ minuut is er tijdens het ZorgNL 2015 congres op maandag 2 november a.s. in Groenekan(provincie Utrecht) een presentatie door Hans Berg en zal wethouder mw. Lea van der Tuin, bijgestaan door burgemeester mw. Janneke Snijder tijdens een zogenaamde pitch (een korte maar krachtige presentatie van ongeveer 1 minuut) de deelnemers aan het congres proberen te overtuigen waarom ze op ons project Wedde dat ’t lukt moeten stemmen.Wij wachten met gezonde spanning de komende ontwikkelingen af.

Na het congres kunnen de filmpjes ook op You Tube worden bekeken . Wij houden u op de hoogte.

De Dorpsraad Wedde is met vele zaken bezig.

Nieuwe invulling Troefmarkt.

De dorpsraad denkt in het kader van leegstand van gebouwen na over een mogelijke nieuwe invulling van de Troefmarkt. Er zijn al vele ideeën binnengekomen; hebt u hierover nog voorstellen, meldt ze dan bij de dorpsraad (zie: dorpsraadwedde@gmail.com)

Raadpleging bewoners Oostersingel .

Wij hebben op verzoek van het College van B & W de bewoners van de Oostersingel 1a t/m 31 gevraagd naar hun ervaringen met de halfverharding van het nieuwe voetpad. Kort samengevat zagen de bewoners qua veiligheid een grote vooruitgang; de uitvoering kreeg een ruime onvoldoende (losse inlopende steentjes / overlast, enz. ) Wij hebben het advies opgestuurd naar de gemeente en zullen nauwkeurig de ontwikkelingen volgen.

Snelheidsmetingen Lageweg (50 km-zone) en Markeweg (30km- zone).

De resultaten zijn bekend van de snelheidsmetingen, die in maart / april j.l. zijn gehouden.

De metingen laten zien, dat tussen de 30 en 50 % van de automobilisten zich houden aan de snelheidslimieten. De hoogst gemeten snelheid op de Lageweg was 105 km per uur, terwijl dat voor de Markeweg 70 km was. De meetgegevens voor de Lageweg zijn aan de politie verstrekt; van het Openbaar Ministerie heeft de politie geen toestemming om op de Markeweg gerichte snelheidscontroles te houden.

Overleg met het College van B & W.

Op 14 september j.l. vond het halfjaarlijkse overleg plaats met het College. Alle lopende zaken werden besproken.

Jaarlijkse schouw.

In begin oktober doet de dorpsraad weer de jaarlijkse dorpsschouw en rapporteert de resultaten aan de gemeente. Het gaat hier om de volgende zaken: Technische staat van onderhoud van de verharding, groen, meubilair en verzorging (w.o. zwerfvuil)

Stand van zaken herinrichting Hoofdweg / dorpsplein.

Op dit moment (2 september 2015) is de gemeente bezig met de voorbereiding van de aanbesteding.

Wij houden u op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling, maar die zijn wellicht op korte termijn ook al zichtbaar in het dorp.

Ontwikkeling Dorpsvisie.

Na de vakantie heeft de dorpsraad dit weer opgepakt: op dinsdag 22 september j.l. vond de laatste van een 3-tal keukentafelgesprekken plaats; er volgen binnenkort nog gesprekken met deskundigen over de thema’s: toerisme / recreatie (+ cultuur en evenementen), veilig wonen (wonen, woonomgeving, veiligheid en milieu), bedrijvigheid en werkgelegenheid. Vervolgens wordt er een “ruwe schets / eerste concept” van de dorpsvisie gemaakt.

Contributie-inning.

Vanaf oktober komen de bestuursleden rond om de jaarcontributie 2015 ( € 5,00) te innen.

08-2015

Wedde dat ’t lukt genomineerd voor de Niek de Jong Prijs 2015.

De Niek de Jong Prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een Nederlands, actueel, innovatief en lopend zorgproject. Deze projecten worden voorgedragen door zorgverzekeraars. Wedde dat ’t lukt is voorgedragen door ziektekostenverzekeraar Menzis.

Er zijn door de gezamenlijke zorgverzekeraars landelijk totaal 9 projecten voorgedragen voor de Niek de Jong Prijs.

Om genomineerd te worden voor deze prestigieuze prijs moet het zorgproject voldoen aan een aantal criteria. Er moet in ieder geval sprake zijn van vernieuwing, aanvulling en samenwerking in de zorg.

Naast de landelijke erkenning levert de prijs een aanzienlijk geldbedrag op( € 20.000)

De Niek de Jongprijs wordt op 2 november a.s. uitgereikt tijdens een congres van de gezamenlijke zorgverzekeraars in Fort Voordorp (onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ) te Groenekan (prov. Utrecht).

07-2015

Algemene ledenvergadering.

Op dinsdag 19 mei j.l. hield de dorpsraad haar algemene ledenvergadering in dorpshuis De Voortgang. Naast het bestuur waren een 35-tal personen aanwezig waaronder wethouders Bart Huizing, raadslid Wilt Meendering en ambtenaar Remco Cannegieter. Alle leden hadden vooraf thuis de stukken ontvangen, zodat iedereen goed voorbereid op de vergadering afkwam. Notulen van de vorige jaarvergadering, jaarverslag secretaris en het financieel jaarverslag van de penningmeester werden onveranderd vastgesteld. De vereniging sloot het boekjaar af met een ruim positief saldo, zodat de contributie niet verhoogd hoeft te worden. Van de kascommissie werd afscheid genomen van Jurrie Dekker, terwijl Meijco van Velzen als nieuw lid toetrad.

Jantje Koeweiden, Klaas Klaassens en Geert Dekker werden in het bestuur voor een periode van 3 jaar herbenoemd.

Na de pauze gaf bestuurslid Harm Stubbe een PowerPoint presentatie van een 3-tal projecten:

a. zorgproject “Wedde dat ’t lukt”.

b. leefbaarheidsproject “Dorpsvisie”.

c. dorpsvernieuwingsproject “Herinrichting Hoofdweg en beide pleinen ( hoefijzer2project)”.

Dorpsvisie.

De dorpsraad is druk bezig met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Dit is een plan, waarin wordt aangegeven, wat er leeft in het dorp en waarin de dorpsraad zich – in overleg met de bevolking – aan de hand van een 8-tal thema’s de komende tijd gaat bezig houden om de leefbaarheid van het dorp te borgen, c.q. verder te ontwikkelen.

Na het vaststellen van de 8 thema’s zijn er op dinsdag 21 april j.l. in het dorpshuis De Voortgang de zgn. keukengesprekken gevoerd. De deelnemers gingen in kleine groepen van gedachten wisselen (ideeën uitwisselen) over de thema’s. Deze ideeën zijn verzameld en zullen de basis vormen van de te schrijven dorpsvisie. Na de zomervakantie zal er nog één sessie keukentafelgesprekken worden gevoerd, n.l. op dinsdag 22 september. Vlak daarna zullen er ook nog betrokkenen van de 8 thema’s worden uitgenodigd om hun visie op de toekomstige ontwikkeling van Wedde te geven.

Herinrichting Hoofdweg en pleinen.

Op woensdag 27 mei j.l. hadden de dorpsraad Wedde en de gemeente Bellingwedde de bevolking van Wedde / Wedderveer uitgenodigd om de herinrichtingsplannen van Hoofdweg + pleinen te presenteren. De voorzitter kon een 40-tal inwoners verwelkomen. Tim Adema van bureau Roelofs presenteerde de plannen , waarna de aanwezigen vragen konden stellen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Vervolgens was er een inloopmarkt, waarbij de aanwezigen aan de hand van de tekeningen van het ontwerpvoorstel vragen konden stellen (bijv. ter verduidelijking) en opmerkingen konden plaatsen. Deze opmerkingen worden meegenomen om het definitieve plan in het najaar nogmaals te presenteren. Daarna zal nog deze herfst met de werkzaamheden worden begonnen.

Vergaderrooster dorpsraad.

Na de zomervakantie vergadert de dorpsraad iedere 2e maandag van de maand in dorpshuis De Voortgang. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en iedereen is aan het begin van de vergadering welkom om vragen te stellen, ideeën in te brengen, enz.

We beginnen op 31 augustus a.s. (i.v.m. de Lichtweek een week eerder) en vervolgen de vergaderingen op 12 oktober, 9 november en 14 december.

05-2015

Zoals u hebt kunnen lezen in de uitnodigingsbrief die half april is verspreid in het dorp, is de dorpsraad begonnen met het vormen van een dorpsvisie. We hadden u uitgenodigd om mee te praten over de dorpsvisie op drie avonden in april, maar in eerste instantie was er nog niet zoveel animo. Daarom hebben we alle mensen die zich aangemeld hebben gevraagd op één avond mee te denken over een dorpsvisie voor Wedde. Op deze avond waren 14 inwoners van het dorp aanwezig. Alle ideeën die op die avond genoemd zijn zullen uitgewerkt worden en worden meegenomen in de te vormen visie.

Om een visie te kunnen vormen die echt vanuit het dorp komt, is het nodig om met meer mensen van gedachten te wisselen. We zullen ons beraden hoe we nog meer dorpsbewoners kunnen bewegen met ons mee te denken over een dorpsvisie.

De dorpsvisie zal zeker weer aan de orde komen op de algemene ledenvergadering van 19 mei.

Zoals u hebt gezien zijn er weer bloembakken in Wedde geplaatst. Enkele bestuursleden van de dorpsraad hebben deze voorzien van nieuwe bloemen. We willen u, als omwonenden, vragen de bloembakken regelmatig te voorzien van water, zodat het dorp een fleurig aanzien krijgt en houdt.

05-2015

De dorpsraad Wedde is enthousiast bezig met een aantal projecten:

De herinrichting van de Hoofdweg en de pleinen in het centrum van het dorp. Dit vindt plaats in het kader van het zgn. Hoefijzerproject 2. De eerste schetsplannen werden gepresenteerd tijdens een drukbezochte zgn. Inloopavond op woensdag 21 januari j.l. De bevolking heeft haar wensen en ideeën in kunnen brengen en de plannen worden momenteel verder uitgewerkt en zullen in een later stadium weer aan de bevolking worden aangeboden. Intussen zijn er bomen gekapt, oude lantaarnpalen verwijderd en de nieuwe (nostalgische) lantaarnpalen geplaatst.

Verder is de dorpsraad druk bezig met het ontwikkelen van een zgn. dorpsvisie. Daartoe heeft het dorp tijdens de algemene ledenvergadering in mei 2014 de dorpsraad groen licht gegeven.

Inmiddels zijn tijdens de brainstormronde de 8 thema’s geformuleerd die de rode draad zullen vormen voor de dorpsontwikkeling op korte en middellange termijn. Op 21 , 22 en 28 april waren er een 3-tal gespreksavonden in dorpshuis De Voortgang waar de bevolking van Wedde de wensen en ideeën in kaart konden brengen. De bevolking was hiertoe middels een huis-aan-huis verspreide brief uitgenodigd. In het juninummer van deze krant zullen wij u op de hoogte brengen van de resultaten.

Ook is de dorpsraad een van de initiatiefnemers van het zorgproject Wedde dat ’t lukt. Op 1 maart j.l. begon de dorpsondersteuner Renate Bruin met haar werkzaamheden om de informele zorg inhoud te geven. Zij houdt op maandag, dinsdag en donderdag zitting in De Voortgang en is telefonisch te bereiken onder de telefoonnummers: 0597-674921 of 06-11902882. Zie ook de uitvoerige informatie in het aprilnummer van dit blad.

Het zorgproject is door de dorpsraad aangemeld voor “Kern met Pit” (een wedstrijd om de leefbaarheid van dorpen te vergroten, uitgeschreven door de Koninklijke Heide Maatschappij) en krijgt een jaar (2015) de tijd om dat ook waar te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte. De ontwikkelingen kun t u ook volgen op de website van www.kernmetpit.nl , projecten 2015, provincie Groningen.

Alle ontwikkelingen worden ook vermeld / gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Wedde op dinsdag 19 mei a.s. in De Voortgang te Wedde. Alle leden krijgen hierover nog een uitnodiging en uitvoerige documentatie.

Maar intussen gaan ook de gewone verenigingszaken door, zoals bijv. het houden van snelheidsmetingen op de Lageweg en de Markeweg, waarvan wij binnenkort- in overleg met de gemeente - ook de resultaten bekend kunnen maken.

04-2015

Vereniging Dorpsraad Wedde

Secretaris T. Spa-Jansingh

Lageweg 63

9698 BK Wedde.

E-mail: wijtrij@home.nl

Tel nr :0597 - 541197.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de vereniging " Dorpsraad Wedde"

Datum : Dinsdag 19 mei 2015.

Plaats : Dorpshuis " De Voortgang " te Wedde.

Aanvang : 20.00 uur.

Agenda :

1. Opening :

2. Ingekomen stukken en mededelingen :

3. Notulen van de jaarvergadering 14 mei 2014.

4. Jaarverslag secretaris mei 2014 t/m april 2015.

5. Jaarverslag penningmeester over 2014.

6. Verslag kascommissie.

7. Benoeming nieuw lid kascommissie

8. Vaststellen contributie.

9. Bestuursverkiezing : Aftredend en niet herkiesbaar: Geert Dekker

Aftredend en herkiesbaar: Jantje Koeweiden

Aftredend en herkiesbaar: Klaas Klaassens.

Kandidaten / tegenkandidaten kunnen zich melden tot een uur voor aanvang van

deze vergadering bij de secretaresse Trijnie Spa- Jansingh.

10. PAUZE.

11. Wat verder ter tafel komt .

12. Rondvraag :

13. Presentatie in woord en beeld van een 3-tal grote projecten van de

dorpsraad, te weten:

a. stand van zaken zorgproject Wedde dat ’t lukt

b. stand van zaken leefbaarheidsproject dorpsvisie

c. stand van zaken dorpsvernieuwingsproject herinrichting Hoofdweg en beide pleinen (hoefijzer2project)

14. Sluiting

Wij hopen op uw komst.

De secretaris

Trijnie Spa-Jansingh.

03-2015

N.L.Doet 21 maart Wedde is weer ontdaan van zwerfvuil.

Zaterdagochtend om 9 uur kwamen 31 vrijwilligers bij het dorpshuis om de handen flink uit de mouwen te steken. Onder genot van een kop koffie werden de routes uitgedeeld. Rond half 10 gingen de 10 groepen gewapend met grijpstok en vuilniszak op pad om 3 uur later terug te keren voor een beloofde kop snert en een gezellige nazit. Rond de 35 vuilniszakken vol zwerfvuil zijn verzameld. Als dank voor hun inzet kregen alle dames een oorkonde met een roos uitgereikt en de mannen een oorkonde met kortingsbon van de Gamma. Tegen half twee keerde ieder voldaan huiswaarts

Alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor jullie geweldige inzet.

02-2015

01-2015

Dorpsvisie.

Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie. Een aantal sleutelfiguren in het dorp heeft –samen met de dorpsraad –een 8tal thema’s benoemd waar in de komende tijd aan gewerkt zal worden: recreatie, toerisme, cultuur, evenementen / zorg / wonen, woonomgeving , veiligheid, milieu / sport / bedrijvigheid en werkgelegenheid / onderwijs / vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid /gemeenschapszin.

Binnenkort zullen uit de aandachtsgebieden (thema’s ) met ervaringsdeskundigen keukentafelgesprekken worden gevoerd om te zien wat Wedde op termijn nodig heeft om de leefbaarheid op alle terreinen te bewaren. De dorpsvisie zal het komend jaar aan de bevolking van Wedde voorgelegd worden.

Wedde dat ’t lukt.

Het zorgproject - opgestart vanuit het initiatief van de huisartsenpraktijk Wedde - krijgt steeds meer vorm. Er is inmiddels een Stichting gevormd waarin zitting hebben: Melle Wachtmeester (voorzitter), Harm Stubbe (secretaris), Bé Jager (penningmeester) en Hans Berg (adviserend lid).

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Er is een breed samenwerkingsverband opgebouwd, waarin de belangrijkste partners (en subsidieverstrekkers) zijn: Provincie Groningen, gemeente Bellingwedde, ziektekostenverzekeraar Menzis en Stichting Het Oude Ambt. Ook de dorpsraad Wedde participeert in het project. De eerstkomende ontwikkelingen zijn: het benoemen van een dorpsondersteuner, het zoeken van kantoorruimte voor deze functionaris (waarschijnlijk in het dorpshuis De Voortgang) en het kwartier maken (inrichten werkplek, verbindingen tot stand brengen, het afronden van het projectplan). Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Kern met pit.

De dorpsraad Wedde heeft het project Wedde dat ’t lukt voorgedragen voor de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit van de Koninklijke Heidemaatschappij. Op zaterdag 24 januari j.l. werd het project in de Boerderij (Freylemaborg Slochteren) gepresenteerd. De jury bepaalde, dat de dorpsraad hier een jaar aan mag werken (krijgt een begeleider/adviseur toegewezen). In januari 2016 zal blijken of het dorp Wedde zich Kern met Pit mag noemen.

Voor informatie zie: klik op deze link

Inloopavond 21 januari j.l.

Het was druk op de inloopavond. Deze avond was voor de inwoners van Wedde belegd om kennis te nemen van de eerste ontwerpschetsen van de reconstructie van de Hoofdweg vanaf de Brug bij het gemeentehuis t/m de oversteek van het fietspad ter hoogte van de huisnummers 44 en 53 en de inrichting van de brink (grindplein) en plein voor het dorpshuis . De reconstructie vindt plaats in het kader van het zgn. hoefijzer 2 traject. Er werden vele suggesties gedaan; deze zullen worden verwerkt in een ontwerpplan en dit ontwerpplan zal wederom aan de bevolking worden getoond om te zien hoe het een en ander er uit zal gaan zien.

Zwerfvuilactie.

Op zaterdag 21 maart houdt de dorpsraad weer een zwerfvuilactie. Nader bericht volgt.

Vaste vergaderdata.

Tot aan de zomervakantie houdt de dorpsraad haar bestuursvergadering op de 2de maandag in de maand, dus op 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni (aanvang vergadering telkens om 19.30 uur). Hebt u een probleem of suggesties, wij nodigen u graag uit voor een gesprek aan het begin van de vergadering.