Welkom op onze website

Af en toe werken de foto albums niet goed.
Dit ligt aan Google. Om toch de foto's te kunnen bekijken kunt u deze link volgen.De Dorpsraad van Wedde bevordert en bewaakt de leefbaarheid in Wedde en Wedderveer in de ruimste zin. Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Wedde hoopt met deze website u van alle belangrijke, interessante en verrassende zaken op de hoogte te brengen.


NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

05-2017

Afronding herinrichting dorpsplein.

Samen met u willen we op 20 mei het vernieuwde dorpsplein feestelijk openen! Het kunstwerk voor het dorpsplein is dan klaar en zal worden onthuld, de bloembakken zijn gevuld en de bankjes zijn klaar voor gebruik. U bent van harte welkom op 20 mei om 13.30 uur op het dorpsplein bij de Voortgang.

Contributie-inning. 

Tijdens de ALV van 6 april 2017 hebben we als dorpsraad voorgesteld om de contributie voortaan te innen voor de zomer. De contributie blijft gehandhaafd op € 5,00 per jaar. De aanwezigen hebben met beide voorstellen ingestemd, dus u kunt in de komende maanden iemand van het bestuur aan de deur verwachten voor de contributie-inning.


Denk aan uw rijsnelheid in en buiten Wedde!

Naar aanleiding van een ingezonden stuk op de ALV willen we u vragen om op uw rijsnelheid in en om Wedde te letten. Er zijn veel klachten over de hard rijden op de Hoofdweg en de Lageweg. De Hoofdweg is voor een deel 30 kilometerzone en hier wordt vaak harder gereden. Dit is niet alleen gevaarlijk voor fietsers, wandelaars en kinderen die onverwacht de weg op kunnen rennen, maar geeft ook veel overlast voor omwonenden door de trillingen die veroorzaakt worden door hard rijdend verkeer. 


Ook de Lageweg lijkt soms als racebaan gebruikt te worden, de maximumsnelheid is daar 50, maar regelmatig wordt daar veel harder gereden. Heel gevaarlijk door de vele op- en afritten van aanwonenden: een aanrijding is zo veroorzaakt! 


Laten we met zijn allen zorgen dat Wedde een prettige en veilige plaats blijft om te wonen en zich te verplaatsen! 

Houdt u aan de aangegeven snelheid: veilig en prettig voor iedereen!


Naar aanleiding van een andere ingezonden brief willen we u er op attent maken dat er langs het dorpshuis een extra brede strook tussen dorpshuis en parkeerplaatsen is ingericht, speciaal bedoeld voor mensen die zich met behulp van rolstoel, rollator of wandelwagen verplaatsen. U wordt van harte uitgenodigd daarvan gebruik te maken.


Daarnaast willen we uw aandacht vragen voor het laatste, verharde gedeelte van de Middenweg: dit gedeelte is alleen toegankelijk voor bewoners en landbouwverkeer en is geen sluiproute om Wedde via de Middenweg en de Swienekoge te verlaten.


Hoenderkamp

Het wegdek van de Hoenderkamp is aan vervanging toe, dit zal in de loop van 2017 aangepakt worden, zo heeft de gemeente ons laten weten.04-2017

Zwerfvuilactie

Op 25 maart is de jaarlijkse zwerfvuilactie gehouden. Deze actie doen wij normaal gesproken in het weekend van NL-doet maar in dat weekend konden we niet terecht bij het dorpshuis. NL-doet sponsort de dorpsraad elk jaar voor de zwerfvuilactie.

Er hadden zich 30 vrijwilligers aangemeld die met veel enthousiasme aan de slag gingen. Het was prachtig weer en het viel op dat er weer minder zwerfvuil was dat afgelopen jaren, vooral in en vlak rond de dorpskern. In de buitengebieden lag wel wat meer rommel. Blijkbaar wordt er minder rommel weggegooid onderweg, maar er zijn ook verschillende inwoners van Wedde die op hun dagelijkse wandelingen al zwerfvuil verzamelen. We willen iedereen die meegedaan heeft aan de actie hartelijk bedanken, maar ook iedereen die op zijn/haar dagelijkse wandelingen rondzwervend vuil meeneemt.

ALV

Op 6 april was de algemene ledenvergadering van de dorpsraad. Burgemeester Janneke Snijder heeft iets verteld over de samenvoeging van gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde. Dit proces is in volle gang. Er zijn verschillende werkgroepen die gaan kijken hoe alles verdeeld gaat worden, welke functies er zullen zijn in de nieuwe gemeente en wie die functies zal invullen. Er is nog niet duidelijk waar, welke onderdelen van het bestuur gehuisvest worden, maar wel duidelijk is dat beide gemeentehuizen in Sellingen en Bellingwedde blijven bestaan. In beide gemeentehuizen blijft een loket voor burgerzaken, zodat burgers terecht kunnen op dezelfde plaats als ze gewend waren. De huidige gemeentewerven blijven ook in de nieuw te vormen gemeente op dezelfde plaats.

De gemeente zoekt nog vrijwilligers voor het burgerpanel dat meepraat over de nieuw te vormen gemeente en die haar vragen, zorgen en opmerkingen vanuit de bevolking voor het voetlicht brengt in dit panel. Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij de gemeente als lid van het burgerpanel.

Vanuit het bestuur is er een voorstel gedaan om meer geld uit te geven aan vrijwilligersactiviteiten. Dit is door de vergadering goedgekeurd. Als bestuur hebben wij hiervoor een richtlijn opgesteld waarbij jaarlijks bepaald zal worden hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld voor vrijwilligersactiviteiten. Hieronder leest u een samenvatting van de richtlijn:

Richtlijn giften van de dorpsraad

Maximaal bedrag per jaar dat de dorpsraad uitgeeft aan vrijwilligersactiviteiten wordt jaarlijks bepaald in de begroting en staat voor 2017 op € 2000,- 

(Mede) financieren van een activiteit die (totaal max. 1200,-):

- Georganiseerd wordt door dorpsbewoners, ten goede komt aan de leefbaarheid van het dorp en/of het dorp positief op de kaart zet. 

Bedrag per activiteit: met een max € 200,-

Te denken valt aan activiteiten van, door en voor bewoners als o.a. een het opzetten van een soos/ het opzetten van een ‘bibliotheek’ gevuld met boeken van dorpsbewoners, organiseren van een markt.

(Mede) financieren van een aantal vaste activiteiten (totaal max. 600,-)

- sinterklaasfeest €100,-

- bloembakken 

Heeft u, als inwoner van Wedde, een idee voor een project dat ten goede komt aan de leefbaarheid, dan bent u van harte welkom om uw plan voor te leggen aan de dorpsraad. Wij kunnen met u meedenken en, als u voldoet aan de voorwaarden, u financieel steunen.


Vanuit de vergadering kwam al een eerste voorzet van Diana Gruben: namelijk het verduurzamen van het dorp Wedde. In verschillende dorpen worden daarvoor al initiatieven ontwikkeld en dat zou ook in Wedde kunnen. Mocht u daarvoor voelen en wilt u daar graag een rol in spelen, meldt u dan aan bij Diana Gruben of de dorpsraad en bedenk een plan.


Tijdens de vergadering vertelde Harm Stubbe over de plannen om de activiteiten rond de Burcht uit de breiden:

Historie en bewegen ontmoeten elkaar bij de Burcht Wedde.

De dorpsraad Wedde, de Burcht Wedde, gemeente Bellingwedde en Huis voor de Sport Groningen zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om een nog betere verbinding / samenwerking tot stand te brengen tussen de Burcht en het dorp (+omgeving).

Hiervoor is een project gestart met als titel “Bewegen in de Openbare Ruimte”.

De nadruk ligt hierbij op het bewegen rond het burchtterrein voor m.n. de jeugd (doelgroep), maar ook andere groepen komen  in beeld (bewegen is goed voor iedereen). Er wordt aangesloten bij de Sport- en beweegvisie van de (toekomstige) gemeente Westerwolde.

Om een plan van uitvoering te maken zijn er gesprekken gaande / of worden opgestart

met de school (koningsspelen) , Huis voor de Sport (woensdagmiddagactiviteiten) verenigingen, wandelgroepen, enz.

Er wordt naar gestreefd om meer gebruik te maken van het burchtterrein, de grachten (zwemmen, schaatsen, vissen), het bastion (incl. glijbaan), enz.


Wedderbergen

Vanuit de rondvraag kwam de opmerking dat er uitbreidingswerkzaamheden bij de camping Wedderbergen aan de gang zijn, grenzend aan de Westerwoldse Aa. De vergunningen hiervoor zijn afgegeven, maar deze blijken in te gaan tegen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan Wedderbergen geeft aan dat de camping uit mag breiden in de richting van Wedde, langs de Wedderbergenweg, maar niet langs de Westerwoldse Aa, vanwege de natuurwaarde van de Aa en omliggende oevers. Toch lijkt dit nu gaan te gebeuren. Er is al een bezwaar ingediend door een inwoner van Wedde, ook het IVN zal een bezwaar indienen. Vanuit de vergadering is een oproep gedaan om bezwaar in te dienen tegen de voorgenomen uitbreidingsplannen van de camping. Dit kan nog tot 13 april.

Afronding herinrichting dorpsplein Wedde

Eerder meldden we u dat het dorpsplein in Wedde op 29 april feestelijk geopend zou worden. Omdat niet alles voor deze datum gereed zou zijn is de feestelijke opening uitgesteld naar 20 mei. Samen met u willen we op 20 mei het vernieuwde dorpsplein feestelijk openen! Het kunstwerk voor het dorpsplein is dan klaar en zal worden onthuld, de bloembakken zijn dan gevuld en de bankjes zijn klaar voor gebruik. U bent van harte welkom op 20 mei om 14.00 op het dorpsplein voor het dorpshuis.

Witte voetjes actie

Op 29 mei wordt er weer een witte voetjes actie gehouden. Bij deze actie wordt in het dorp gekeken of er deuren en ramen van huis en schuur openstaan, waar dit het geval is wordt een wit (papieren) voetje neergelegd, met de opdruk: deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn.29-03-2017

Afronding herinrichting dorpsplein Wedde.

Eerder meldden we u dat het dorpsplein in Wedde op 29 april feestelijk geopend zou worden. Omdat niet alles voor deze datum gereed zou zijn is de feestelijke opening uitgesteld naar 20 mei. Samen met u willen we op 20 mei het vernieuwde dorpsplein feestelijk openen! Het kunstwerk voor het dorpsplein is dan klaar en zal worden onthuld, de bloembakken zijn gevuld en de bankjes zijn klaar voor gebruik. U bent van harte welkom op 20 mei om 13.30 uur op het dorpsplein bij de Voortgang.


03-2017

Inning contributie.

Op de ALV zullen we een voorstel doen om de contributie van de dorpsraad voortaan te innen in het voorjaar in plaats van aan het eind van het jaar.

Als dit goedgekeurd wordt zullen we in de maanden april-mei bij u aan de deur komen voor de contributie-inning.

Dorpsvisie

Als dorpsraad hebben we besloten om als eerste met het thema Recreatie, Cultuur en Evenementen aan de slag te gaan. 

We hebben inmiddels een eerste gesprek met de gemeente gehad over hoe we met dit thema aan de slag zullen gaan en hebben afgesproken dat we ons vooral zullen richten op de informatievoorziening met betrekking tot recreatie, cultuur en evenementen in en om Wedde. Wordt vervolgd.
02-2017

Opening vernieuwde dorpskern

Op 21 januari is onder ruime belangstelling de vernieuwde dorpskern feestelijk geopend.  Inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente Bellingwedde, Vlagtwedde, de provincie, het aannemersbedrijf en het ontwerpbedrijf, blikten met wethouder Lea van der Tuin terug op het project, onder het genot van een kopje koffie met gebak.

Vervolgens werd het kunstwerk ter hoogte van het gemeentehuis, gemaakt door Willy Oosterveld, onthuld. Het kunstwerk vertegenwoordigt Wedde en de gemeente Bellingwedde, ingebed in de landelijke omgeving. De slak staat voor Cittaslow, een keurmerk voor gemeenten die het goed doen op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit.


Het dorpsplein zal de komende maanden nog verder ‘aangekleed’ worden: de perken worden nog ingezaaid of beplant, de bloembakken zullen worden gevuld en er is nog een kunstwerk in de maak voor op het dorpsplein. De kronkelende betonbank zal deels voorzien worden van houten vlondertjes en voor het dorpshuis zullen nog twee bankjes geplaatst worden.

Namens de dorpsraad willen we iedereen bedanken voor het geduld dat u opgebracht heeft voordat het plein en de bestrating aangepakt werden. Ook heeft u veel geduld op moeten brengen tijdens de werkzaamheden waar vrijwel iedereen in het dorp in mindere of meerdere mate last van heeft gehad. 

Voordat het plan definitief was heeft u, als inwoner, inspraak gehad in de plannen tijdens een paar inloopavonden. U heeft daar goed gebruik van gemaakt en door uw kritische vragen en opmerkingen is er nog eens goed naar de plannen gekeken en zijn deze hier en daar aangepast. Ook daarvoor willen we u bedanken.

We hopen dat het voor iedereen de moeite waard was en dat we nu vele jaren kunnen genieten van de vernieuwde dorpskern.


We hebben gemerkt dat men nog even moet wennen aan de vernieuwingen in het dorp: de glasbakken zijn ondergronds gegaan en bevinden zich voor het dorpshuis. Niet iedereen kon deze meteen vinden: we troffen nog een aantal dozen met flessen aan op de ‘oude plek’ aan de Markeweg. 

Ook de parkeerplaatsen zijn veranderd: er zijn geen parkeerplaatsen meer recht voor het dorpshuis, deze bevinden zich nu aan de zijkant van het plein. We willen iedereen vriendelijk vragen gebruik te maken van deze nieuwe parkeerplaatsen en niet meer te parkeren voor het dorpshuis.


Zwerfvuilactie

Ook dit jaar houdt de dorpsraad weer haar jaarlijkse zwerfvuilactie. Deze zal gehouden worden op 25 maart. U wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deze actie via het mailadres van de dorpsraad: dorpsraadwedde@gmail.com.

De zwerfvuilactie start om 9.00 met koffie en thee in dorpshuis de Voortgang. Rond het middaguur zullen we daar genieten van een gezamenlijke lunch. We hopen op een grote opkomst zodat we Wedde en omgeving weer helemaal netjes kunnen maken!Algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op 6 april 2017 om 20.00 uur in dorpshuis de Voortgang. Alle dorpsraadleden ontvangen hiervan nog een papieren uitnodiging. Op deze avond komen alle algemene zaken van de dorpsraad aan de orde en zal burgemeester Janneke Snijder ons vertellen over de voortgang van de gemeentelijke herindeling. 

Ook is er de jaarlijkse bestuursverkiezing waarvoor we nieuwe leden zoeken. Wilt u iets betekenen voor het dorp, denk dan eens aan het bestuur van de dorpsraad en meld u aan als toekomstig bestuurslid!12-2016

Nieuws van de dorpsraad december.

 

Kerstboom 2016

Op onze oproep voor kerstbomen in de vorige dorpskrant, kwamen vele aanbiedingen. Dank daarvoor! Helaas is één kerstboom op het dorpsplein voldoende, dus hebben we ook verschillende mensen moeten teleurstellen: hun boom zal dit jaar niet als kerstboom dienen.

Daarnaast is het zo dat niet alle bomen geschikt zijn. Sommige zijn te groot, niet goed bereikbaar met zwaar materieel, hebben een dubbele stam, etcetera.

Mogelijk komt uw boom, mits bereikbaar, niet te groot, niet te klein en de juiste vorm, volgend jaar in aanmerking om als kerstboom te dienen.

Dinsdag 6 december a.s plaatst ''Dorpsraad Wedde'' in samenwerking met de gemeente de kerstboom op het vernieuwde dorpsplein. De den is aangeboden door fam P. v/d Geest wonend aan de Lageweg. Namens dorpsraad Wedde bedankt.

Overleg college


Op 21 november heeft de dorpsraad overleg gehad met het college van B&W.

Verschillende onderwerpen hebben de revue gepasseerd. Hierbij een samenvatting:

Het opnieuw inrichten van de dorpskern is bijna gereed. De dorpsraad gaat in samenwerking met de gemeente 2 kunstwerken, 2 info-panelen, bloembakken en een bankje voor het dorpshuis plaatsen. Wanneer alles klaar is zal er een feestelijke opening zijn op 21 januari om 14.00, waarbij het eerste kunstwerk onthuld wordt. Het tweede kunstwerk zal meer tijd in beslag nemen, en is dan nog niet klaar.

Met het college is ook besproken dat bewoners rond de dorpskern niet altijd even goed op de hoogte werden gesteld van de voortgang van de werkzaamheden, waarbij hun erf tijdelijk minder goed bereikbaar was. Dit is niet de bedoeling geweest, het college neemt dit mee in de evaluatie en trekt hieruit lering voor volgende bouwprojecten.

De verlichting op het dorpsplein is erg karig. De verantwoordelijk wethouder zal kijken of dit verbeterd kan worden, zodat een ieder ook in het donker, veilig het dorpshuis kan bereiken.

Er zijn nog geen fietsenrekken op het dorpsplein nabij de bushalte. Inmiddels is dit gerealiseerd. We zijn erg blij met de snelle actie!

De Middenweg en Hoenderkamp zijn niet opgenomen in de strooiroute bij gladheid. Er is 1 container beschikbaar voor strooizout, waaruit bewoners van Middenweg en Hoenderkamp zelf strooizout voor hun straat zouden kunnen halen. Er moet nog gekeken worden wat de beste plek is voor deze container, zodat een ieder gemakkelijk zout kan halen op het moment dat dit nodig is. Ook over het beheer moet worden nagedacht. We houden u op de hoogte.

Er zijn verzoeken om het eenrichtingsverkeer van de Albert-Wubs weg op te heffen. De Eltjo Mulderweg zou dan minder frequent gebruikt gaan worden. Het college onderzoekt wat mogelijk is.

De voetpaden aan de Oostersingel zijn door de boomwortels erg ongelijkmatig. Het opnieuw bestraten van de voetpaden heeft maar korte tijd effect omdat de boomwortels de tegels telkens weer opduwen. Er is een proef geweest met halfverharding op een deel van de Oostersingel, maar daarover waren veel klachten van aanwonenden.

Nu is het plan om de bomen aan 1 kant van de Oostersingel (even nummers) weg te halen en daar een nieuw voetpad te leggen. Aan de oneven zijde blijven de bomen staan en wordt het voetpad opgeheven. Zodra meer bekend is over de uitwerking en het tijdspad van dit plan worden aanwonenden en dorpsraad hiervan in kennis gesteld.

Af en toe bereiken de dorpsraad klachten over loslopende honden. Voor alle honden geldt binnen de bebouwde kom een aanlijngebod en voor sommige honden en bepaalde buitengebieden geldt ook een aanlijngebod. Worden deze geboden overtreden en veroorzaken deze honden overlast, meldt dit dan bij de gemeente. De BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) kan dan handhaven op de verschillende geldende regels.

Gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde zijn druk bezig met de gemeentelijke herindeling. Het herindelingsvoorstel is naar de minister en tweede kamer gegaan. Eind februari 2017 moet duidelijk zijn of het herindelingsvoorstel goedgekeurd wordt. Inmiddels is er een team geformeerd vanuit beide gemeentes die werken aan een nieuwe ambtelijke organisatie.

Ingezonden brief van de Vereniging Van Groninger Monument Eigenaren

Beste Dorpsraad Wedde,

Zoals jullie weten beeft en verzakt de grond nog wel eens in het Grunneger Laand, met schade aan gebouwen tot gevolg. De meest markante gebouwen, de gemeentelijke en rijksmonumenten worden daardoor bedreigd. Op initiatief van de monumentenwacht/libau hebben enkele Groninger monument-eigenaars de koppen bijeen gestoken om te kijken of er draagvlak is voor samenwerking en een antwoord te bieden op de mijnwinningsproblematiek (aardbevingen, bodemdaling, enzovoorts).

De nieuw op te richten "Vereniging Van Groninger Monument-Eigenaren" is het uitvloeisel van deze bijeenkomst. De vereniging zoekt leden, om samen een antwoord te bieden aan de schades aan ons Groninger erfgoed als gevolg van de aardgaswinning in de provincie. Omdat er aparte wet- en regelgeving bestaat voor monumenten, is een eigen vereniging namelijk wenselijk.

Eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en panden in beschermde stads- of dorpsgezichten kunnen zich daarom aanmelden als potentieel lid. Mensen die hun steun willen uitspreken voor monumentaal erfgoed zijn ook van harte welkom!

Aanmelden als lid kan op www.groningermonument.nl. Steun uitspreken kan door een vriendschapsverzoek aan Groninger Monument te sturen.

Het wordt ontzettend op prijs gesteld om naamsbekendheid binnen Wedde e.o. te genereren, want het is lastig om alle monument-eigenaren te bereiken. (Vandaar dit bericht) We hopen dat jullie daaraan een steentje willen bijdragen, en daarmee het historisch erfgoed in deze streek veilig te stellen.

Alvast bedankt!

De VVGME.

 

 

De dorpsraad wenst iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!

 


10-2016

Nieuws van dorpsraad Wedde, november.

Kerstboom

De dorpsraad is op zoek naar een kerstboom voor op het dorpsplein. De boom moet goed te transporteren zijn, er moet een auto met kraan bij kunnen. 

Heeft u een flinke boom die geschikt is als kerstboom en die u graag kwijt wilt? Laat het de dorpsraad weten via de mail: dorpsraadwedde@gmail.com.

De dorpsraad komt dan, samen met medewerkers van de gemeente, de boom bij u omzagen en weghalen. U moet wel zelf voor een kapvergunning zorgen.

Bloembakken.

Zoals u weet staan er sinds een aantal jaren bloembakken in Wedde om het dorp wat op te fleuren. Deze bloembakken worden voor de winter weggehaald, maar in het voorjaar komen ze weer terug en worden ze door de dorpsraad gevuld met bloemen en planten. Heeft u ideeën of tips over welke soorten bloemen/planten u graag zou willen zien in de bloembakken, laat dit dan via de mail weten aan de dorpsraad: dorpsraadwedde@gmail.com.

Wie weet wordt uw idee komend jaar uitgevoerd en zijn de bloembakken in 2017 mooier dan ooit!07-2016

Dorpsvisie gereed

Tijdens de algemene ledenvergadering van de dorpsraad Wedde op 25 mei j.l. werd de dorpsvisie Wedde aangeboden aan de wethouder van de gemeente Bellingwedde, dhr. Bart Huizing. In de dorpsvisie geeft de dorpsraad - na uitgebreid overleg met de bewoners  aan- , wat in de toekomst voor het dorp  bewaard moet blijven en welke knelpunten opgelost dienen te worden. Naast de gemeentelijke ondersteuning zal hierbij ook een beroep worden gedaan op de eigen inwoners, organisaties, belanghebbenden.

Het rapport vindt u op de pagina Dorpsvisie als PDF bestand.

07- 2016

Overleg college.

Twee keer per jaar heeft de dorpsraad overleg met het college van B&W. Op 26 mei is er zo’n overleg geweest en daarin zijn de volgende zaken besproken:

Herinrichting Hoofdweg/Schoolstraat/dorpspleinen.

De herinrichting is inmiddels in volle gang. Het streven is de Hoofdweg in elk geval voor de lichtweek klaar te hebben.
De containers voor glas en textiel zullen ondergronds gaan, de plaats voor de containers is nog niet bekend.

Het wegdek van de Hoenderkamp is ook in slechte staat, deze wordt niet met de herinrichting van 2016 aangepakt, maar is in 2017 aan de beurt. Het pand op de hoek Hoofdweg/Kerkstraat heeft de aandacht van de gemeente, de eigenaar is gesommeerd het pand op te knappen en daar wordt aan gewerkt. 

De oude Rabobank zal in juli dit jaar voorzien worden van een nieuwe verflaag, zodat deze er ook weer netjes bij staat.

De gemeente denkt na over een oplossing van de voetpaden van de Oostersingel. Deze hebben door de boomwortels veel last van scheefstaande stoeptegels, waardoor de paden slechter begaanbaar worden. Er is een proef met halfverharding gedaan op een deel van de Oostersingel maar hierover zijn de bewoners niet erg tevreden. Het pad is wel mooi egaal en daardoor goed begaanbaar, maar de kleine steentjes geven veel overlast.

Het fietspad vanaf de Lageweg richting Veele is in slechte staat, deze wordt binnenkort opgeknapt.
Het bosje achter de Oostersingel wordt uitgedund en voorzien van wandelpaden. Deze werkzaamheden hebben even stil gelegen omdat een ander project voorrang had, maar zullen binnenkort voortgezet worden.

Op 1 januari 2018 zullen de gemeentes Bellingwedde en Vlagtwedde samengaan. Er wordt naar gestreefd om de lijnen met de inwoners kort te houden. Het overleg met de verschillende dorpsraden zal op dezelfde manier blijven bestaan.

Suikeresdoorn.

De oude suikeresdoorn ( Acer Sacharinum) die in het centrum van ons dorp staat blijft vooralsnog staan. De boom heeft aantastingen van de tonderzwam en is in het verleden al een keer geknot. Na het broedseizoen zal opnieuw een snoei plaats vinden, de boom zal worden gekandelaberd. De dorpsraad heeft dit in samenspraak met gemeente en bewoners afgesproken.

Vergaderdata dorpsraad.
De dorpsraad zal dit jaar vergaderen op de volgende data:
11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december. Als u iets met de dorpsraad zou willen bespreken kunt u zich uit laten nodigen voor een vergadering. Stuur dan een mail naar dorpsraadwedde@gmail.com.


06-2016

Op 25 mei jl. was de algemene ledenvergadering van de dorpsraad. Deze vergadering was goed bezocht, er waren ruim 30 leden aanwezig. Naast het zakelijke gedeelte, kwamen de dorpsvisie en het project ‘Wedde dat ’t lukt’ aan bod.


Na ruim twee jaar voorbereiding mochten we de nieuwe dorpsvisie presenteren en het eerste exemplaar uitreiken aan wethouder Bart Huizing. De dorpsvisie zal binnenkort digitaal op de website van de dorpsraad verschijnen. Mocht u prijs stellen op een papieren exemplaar, stuur dan een mail naar: dorpsraadwedde@gmail.com

Een dag later was er overleg met het college. De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan de orde: reconstructie Hoofdweg en pleinen, ondergronds plaatsen van de glas- en textielcontainers, opknappen oude Rabobank, voetpaden Oostersingel, pand Westerman, etcetera. In een volgend ‘nieuws van de dorpsraad’ zal een samenvatting van dit overleg geplaatst worden.

Het zal u niet ontgaan zijn: de reconstructie van de Hoofdweg en pleinen is begonnen. De Hoofdweg zal voor langere tijd gestremd zijn en we vragen daarom iedereen die een alternatieve route moet nemen, rustig te rijden en rekening te houden met toegenomen verkeer, ook en vooral op de kleinere wegen.
Alle omwonenden zijn middels een brief geïnformeerd over de reconstructie. Mocht u nog vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u deze stellen bij het gemeentehuis.


05-2016
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de vereniging ‘’Dorpsraad Wedde’’

Datum    :   Woensdag 25 mei 2016
Plaats     :   Dorpshuis ‘’ De Voortgang ’’te Wedde.
Aanvang:   20.00 uur.

    AGENDA:

1.   Opening:
2.   Korte presentatie nieuwe dorpsvisie + uitreiking 1ste  exemplaar nieuwe dorpsvisie.
3.   Ingekomen stukken en mededelingen:
4.   Notulen jaarvergadering 19 mei 2015:
5.   Jaarverslag secretaris mei 2015 t/m april 2016:
6.   Jaarverslag Penningmeester:
7.   Verslag kascommissie:
8.   Benoeming nieuwe kascommissie:
9.   Vaststellen contributie:
10. Bestuursverkiezing:  
Harm Stubbe is na 6 jaar aftredend, stelt zich weer herkiesbaar.
Rinck Zevenberg is na 3 jaar aftredend en herkiesbaar.
Kandidaten/tegenkandidaten kunnen zich melden tot een uur voor aanvang van deze vergadering bij de secretaris Trijnie Spa-Jansingh.
Nieuwe bestuursleden zijn zeer welkom, ook jongeren. Je mag altijd een paar vergaderingen bijwonen om te kijken of het iets voor je is.
11. Wat verder ter tafel komt:
PAUZE.
Met foto presentatie activiteiten dorpsraad o.a. zwerfvuil 2016 en gouden pit Utrecht.
12.Powerpoint presentatie dorpsvisie ( Jantje Koeweiden).
     Wedde dat ’t lukt ( Harm Stubbe).
13. Rondvraag:
14. Sluiting:

WIJ HOPEN OP UW KOMST.
De secretaris Trijnie Spa- Jansingh.

Notulen van de algemene ledenvergadering van vereniging ᾽᾽ Dorpsraad Wedde᾽᾽welke is gehouden
op dinsdag 19 mei 2015 in dorpshuis ᾽᾽De Voortgang᾽᾽aanvang 20.00 uur.
Notuliste:                Trijnie Spa-Jansingh.
Uitgewerkt door:   Trijnie Spa-Jansingh.
Aanwezig: Bestuursleden van ᾽᾽Dorpsraad Wedde᾽᾽ Jantje Koeweiden,Trijnie Spa,Lida Teuben,Reina Boels,Harm Stubbe, Geert Dekker,Klaas Klaassens en Rinck Zevenberg.
Verder aanwezig: 29 personen waaronder 26 leden van de dorpsraad, wethouder dhr B.Huizing,
dhr W.Meendering raadslid C.D.A. en dhr R.Cannegieter dorpencoӧrdinator gemeente Bellingwedde.
1. Opening: De voorzitter heet allen welkom en laat weten het fijn te vinden dat er weer een grote
     aantal leden op de vergadering aanwezig zijn. Ook worden de heren Huizing, Meendering en 
     Cannegieter welkom geheten zij zijn aanwezig namens de gemeente.
2.Ingekomen stukken en mededelingen: Er zijn geen ingekomen stukken. Jantje deelt mee dat er 
   2 koppen koffie/thee en 1 drankje voor rekening zijn van de dorpsraad.
3.Notulen van de jaarvergadering 14 mei 2014: Er waren geen op of aanmerkingen zodat ze 
    onveranderd goedgekeurd en getekend werden.
4. Jaarverslag secretaris mei 2014 t/m april 2015: Er waren geen op of aanmerkingen.
5.Jaarverslag penningmeester over 2014: Jantje geeft via de beamer uitleg van het financieel
   jaarverslag. We hebben meer geld in kas dan voorgaande jaar maar dat heeft een reden,
   er staat nog contributie van 2013 bij geschreven en subsidie van de gemeente 2x dat wordt 
   volgend jaar 1x. Verder was alles duidelijk er waren dan ook geen vragen.
6. Verslag kascommissie: Fritz Wὒnker en Jurjen Dekker hebben bij Jantje thuis de kas gecontroleerd. 
     Alles was goed in orde en ze stellen dan ook voor om de penningmeester en het bestuur dẻcharge 
     te verlenen .Hetgeen door alle aanwezigen met applaus wordt onderstreept.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie: Jurjen Dekker wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet 
    voor de kascommissie. Meijco van Velsen is benoemd tot nieuwe lid. De kascommissie bestaat nu 
    uit, Fritz Wὒnker, Goretta Berg en Meijco van Velsen reserve lid.
8. Vaststellen contributie: Deze blijft € 5,-.
9. Bestuursverkiezing: Jantje Koeweiden en Klaas Klaassens waren aftredend en herkiesbaar ze 
    blijven nog drie jaar deel uitmaken van het bestuur en kregen hiervoor applaus van de leden.
    Geert Dekker was aftredend en niet herkiesbaar maar heeft besloten om nog een jaar door te
    gaan ook hij kreeg hiervoor applaus. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden.
10 en 11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag:
 1. Mevr de Haas vraagt of het mogelijk is dat met vernieuwde herinrichting van de Hoofdweg
       de parkeer plaats bij hun voor het huis weg kan. We nodigen haar uit om 27 mei a.s. naar het 
       dorpshuis te komen op een voorlichtingsbijeenkomst dorpsvernieuwingsproject herinrichting
       Hoofdweg, zodat ze zelf met de betreffende personen kan overleggen.
2. Mevr Houwen, Het trapveldje voor het dorpshuis komt die nog weer terug met de herinrichting.
      We weten nog niet hoe de plannen eruit gaan zien ook dat komt 27 mei aan orde.
3. Dhr Boels maakt zich zorgen over voetpad Oostersingel, deze komt door de boomwortels helemaal 
    omhoog wat weer een gevaarlijke situatie is.
    Dhr Cannegieter gaat hierop in.
    Er vind op dit ogenblik een proef plaats met een stuk voetpad aan de Oostersingel  met 
    halfverharding. Als de bevindingen goed zijn is de gemeente van plan om dit op meerdere 
    voetpaden aan te brengen, er wordt nog contact op genomen met de aanwonenden van dit
    proefproject voor een evaluatie.
4. Mevr Wage denkt dat een dorpsvernieuwing weinig zin heeft als een rotte kies de blikvanger is,
     pand Westerman is hier niets aan te doen.
     Dhr Huizing zegt hierover dat de gemeente bezig is met een nieuwe rotte kies beleid in samen-
     werking met de welstandcommissie. (We wachten af). 
5. Dhr Smith maakt zich zorgen over de trillingen die worden veroorzaakt door het landbouwverkeer
     dat maar steeds groter en zwaarder word. Hij heeft al scheuren in de muren van zijn woning en
     vraagt zich af of er al berichten zijn van trillingsmetingen van de Hoofdweg. Ook dit nemen we
     mee naar de voorlichtingsavond van 27 mei.
6. Mevr Zwarts, de voetpad en bestrating aan de Hoenderkamp ligt er heel slecht bij, ook een stuk
    voetpad aan het begin van de Lageweg komt door de boomwortels omhoog. Met een rollator 
    kinderwagen of rolstoel is het geen doen om de voetpad te betreden.
    Dhr Cannegieter neemt het mee naar de gemeente en geeft tzt de bevindingen door aan de 
    dorpsraad.
                                                                  12.     PAUZE

13.Na de pauze presentatie in woord en beeld van een 3 tal grote projecten van de dorpsraad.
1. Harm vertelt over stand van zaken project Wedde dat ᾽t lukt, een project om formele en
    informele zorg te waarborgen. Vanaf januari 2015 is het officieel een stichting. Er zijn subsidie
    gelden binnen gehaald van de provincie die zien dit als een pilot project . Ook zijn er gelden van
    de gemeente en Menzis binnen gekomen, ze eisen alle 3 een inspanningsverplichting om het
    project  te doen slagen. Het project is ook voorgedragen voor een leefbaarheidswedstrijd 
    Kern met pit in januari 2016 zal blijken of Wedde zich kern met pit mag noemen.
                                                      --------------------------------------------------
2. Leefbaarheidsproject dorpsvisie: Ook hier verteld Harm hoe ver we zijn, de thema᾽s zijn bekend
    we hebben één avond gehad waarvoor alle inwoners van Wedde en Wedderveer waren 
    uitgenodigd. Omdat er nog inwoners waren die ook graag mee wilden praten komt er in 
    september nog een inspraak avond. We streven ernaar dat op het einde van dit jaar of begin
    volgend jaar de nieuwe dorpsvisie klaar is.
                                                      -----------------------------------------------------
3. Dorpsvernieuwingsproject herinrichting Hoofdweg en beide pleinen (hoefijzerproject 2).
     We hebben in samenwerking met de gemeente op 21 januari een inloopavond gehad waar de 
     omwonenden hun ideeӫn kenbaar konden maken. We hebben alles doorgegeven aan de
     gemeente die hiermee aan de slag zijn gegaan. Op 27 mei is er weer een bijeenkomst.
14. Sluiting : De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid wenst allen wel thuis en sluit
      de vergadering om 21.55 uur.  


Jaarverslag dorpsraad 2016.

Mei 2015.
11 mei  vergadering dorpsraad Wedde.
19 mei algemene leden vergadering, zie notulen A.L.V. 19 mei 2016.
Uitnodiging 21 mei afronding project Ter Wupping-Wessinghuizen een aantal bestuursleden hebben de route per fiets afgelegd.
27 mei informatieavond herinrichting Hoofdweg /dorpsplein in samenwerking met de gemeente en dorpsraad. De opkomst was zeer positief, er zijn allerlei ideeӫn naar voren gekomen waar we mee aan de slag kunnen. 

Juni 2015.
8 juni vergadering dorpsraad Wedde.
Op de vergadering van 8 juni kwam dorpsbewoner dhr v/d Berg langs met een verzoek of er een mogelijkheid was voor een inloop huis /soos voor alle dorpsbewoners jong en oud. Om hier allerlei activiteiten te organiseren. Er was geen geld / pand beschikbaar. We hebben hier onze twijfels over of dit wel haalbaar is, in het verleden heeft steunstee ook al zoiets geprobeerd en de ouderen soos op woensdagmiddag bestaat ook al niet meer.
 Op 23 juni 2015 gecombineerde bijeenkomst Visie leefbaarheid gemeente Bellingwedde en tevens
een toelichting over het keurmerk Cittaslow. De Meent Bellingwolde.
Namens dorpsraad aanwezig: ( Trijnie, Reina, Klaas en Harm).
Er werd met alle dorpsraden en belangen verenigingen van gedachten gewisseld over het ontwikkelen van een dorpsvisie. Harm gaf een presentatie over hoe ,,Dorpsraad Wedde,, dit heeft opgepakt ,wij waren de eerste dorpsraad die al zover was. Daarna gaf burgemeester Janneke Snijder
een toelichting over het keurmerk Cittaslow. De gemeente Westerwolde in oprichting maakt sinds 19 juni 2014 deel uit van de wereldwijde Cittaslow gemeenschap. Cittaslow is een internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied  van leefomgeving,landschap,gastvrijheid,streekproducten,cultuurhistorie en behoud van indentiteit tot de top behoren. In heel Nederland zijn er tot nu toe 6 gemeentes die de keurmerk Cittaslow dragen waaronder Bellingwedde en Vlagtwedde. 
25 juni Opening foto expositie ,,Kunst van fijnschaligheid,, over Westerwolde. namens dorpsraad aanwezig Klaas Klaassens Foto’s stonden de hele zomer op het Karel Schenkpad tentoongesteld.
Verkeerstelling Lageweg , Markeweg. De resultaten hebt u terug kunnen lezen in het dorpskrant van september 2015.
In Juli vergaderen we niet ivm vakantie.
Augustus 2015.
31 augustus vergadering dorpsraad Wedde.
Raadpleging bewoners Oostersingel 1a t/m 31 m.b.t. het proefproject aanleg van een alternatief voetpad met half verharding. Op verzoek van de gemeente zijn Jantje Koeweiden en Harm Stubbe 
namens dorpsraad op 14/15 augustus in gesprek geweest met de bewoners van bovenstaande huisnummers. Dit om de bevindingen van de half verharding aan te horen. Van de 17 adressen werden 14 bezocht. Bewoners van 2 panden waren niet benaderbaar er kan dus vastgesteld worden
dat er een reactie van 82% is. Waarbij 2 adressen waren die totaal geen klachten hadden.
In het algemeen waren de bewoners niet tevreden over de nieuwe situatie. De bevindingen hebben we doorgegeven aan de verantwoordelijke wethouder.  
We zijn nog volop bezig met de dorpsvisie, en gaan de volgende maand huis aan huis een flyer
rondbrengen.
September 2015.
14 september overleg dorpsraad / college Bellingwedde.
Enkele bespreekpunten ingebracht Dorpsraad:
1.Snoeiplan gemeente: bij inventarisatie van de gemeente is gekozen om het snoeien van bomen en
    struiken eens in de 10 jaar te doen.
2. Pand Westerman: Het is moeilijk om de heer Westerman te dwingen iets aan de pand te doen.
    Er komt waarschijnlijk een excessen nota voor welstand.( Inmiddels is het pand al iets opgeknapt).
3. Pand ‘’Beter in Bewegen’’ wordt er ook niet fraaier op.(Er is beloofd dat het in voorjaar/zomer van 
    2016 een nieuwe kleur krijgt dat bij de dorpskern past, de dorpsraad houd de gemeente aan deze 
    afspraak).
4. Bestaat er een mogelijkheid om de fietspaden in de herfst i.v.m. vallende bladeren wat vaker te 
     vegen. Dit om gevaarlijk situaties te voorkomen.( Er wordt gekeken of de aantal jaarlijkse 
     veegbeurten anders ingepland kunnen worden).
    Bespreekpunten ingebracht door college:
 1.Dienstverlening naar de burger, gemeentehuis blijft op donderdagavond langer open daar staat
    tegenover dat het op vrijdag middag eerder dicht gaat. Openingstijden hebben in de streekblad 
    gestaan.
2. Intergemeentelijk samenwerking Bellingwedde/ Vlagtwedde: Er wordt steeds meer samengewerkt  
    door beide gemeentes, de resultaten zijn goed. Beide gemeentes werken aan een organisatie dat 
    moet leiden tot aan samen voeging tot een gemeente Westerwolde voor 1 januari 2018.
3. Er bestaat een mogelijkheid om huisnummers die oplichten te kopen.
     ( Inmiddels staan hier en daar van die huisnummers).
     16 september hebben de inwoners van Wedde/Weddeveer een flyer in de bus gehad om
      mee te praten over het ontwikkelen van de dorpsvisie op 22 september.(Helaas hebben er maar
      weinig inwoners aan deze oproep gehoor gegeven).
     25 september kwam er een verzoek van Willemijn Ahlers aan de dorpsraad. De bewoners van de 
     Esweg wilden graag een zoals Willemijn omschreef ‘’leugenbankje’’ voor de sociale cohesie. Het  
     hoeft maar een eenvoudig bankje zijn. Hun eigen contact met de gemeente had niets opgeleverd.
     Door bemiddeling van een bestuurslid van de dorpsraad stond het bankje 2 oktober op zijn plek.
     (Er zullen al wel heel wat leugens verteld zijn daar op het bankje aan de Esweg).
  
Oktober 2015.
12 oktober vergadering dorpsraad Wedde.
Op onze vergadering van 12 oktober waren mw Astrid Lὕὕrssen, dhr Remco Verstok en de dhr Nico
Valke aanwezig namens de W.M.O. raad. Ze willen graag uiteen zetten wat hun werk zoal inhoud.
Dorpsvisie; Er komt maar zo weinig reactie op uitnodiging toerisme binnen, dat we besluiten om 
ondernemers per brief een vragenlijst toe te sturen die ze binnen een bepaalde tijd ingevuld retour
kunnen sturen.
Dorpsraad Wedde heeft in 2015 het project Wedde dat ’t lukt aangemeld voor een nominatie 
Kern met Pit. Er komt nog een keer een jury langs en nadert zijn eindfase.
November 2015
9 november vergadering dorpsraad Wedde.
Groninger dorpen organiseert op 12 november een avond over duurzame energie. 
Trijnie, Geert en Klaas waren daar namens dorpsraad bij aanwezig.
3 November jaarlijkse schouw, alle bevindingen zijn aan de gemeente doorgegeven.
We gaan in de maanden oktober / november contributie innen zodat het 1 december binnen is.

December 2015.
14 december vergadering dorpsraad Wedde.
7 december, Danny de kerstboom aangeboden door fam Jager aan de Lageweg is door onze eigen Rinck omver gehaald. En dezelfde dag nog door de gemeente op het plein geplaatst.
Bestuursleden van dorpsraad hebben de verlichting gedaan. De leerlingen van groep 3 en 4 hebben de kerstdecoraties ingekleurd en zelf opgehangen in de kerstboom. Dit ging natuurlijk wel onder begeleiding, ze kregen als dank voor hun werk een mandarijn en kerstkrans sierlijk ingepakt door een paar bestuursleden. Ook hebben ze een uitvergrote groepsfoto gemaakt voor de versierde  Danny van de dorpsraad gekregen. We zijn nog steeds bezig met de dorpsvisie streefdatum is eind december of begin 2016. Jantje en Harm hebben de eind redactie op zich genomen.
22 december hebben we ons jaarlijkse kerstborrel gehouden in het dorpshuis. Rinck heeft die avond verzorgt met een presentatie over zijn reis in 2005 door China. T.V. programma ‘’De Peking Express’’
Hele vreemde verhalen kwamen voorbij.
Januari 2016.
11 januari vergadering dorpsraad Wedde.
23 januari provinciale bekendmaking van Kern met Pit waar dorpsraad Wedde het project ,,Wedde dat ’t lukt,, in 2015 voor heeft genomineerd. Wedde is beloond voor nominatie en won € 1000,- en een schild Kern met Pit deze hangt naast de ingang van dorpshuis ,,De Voortgang,, ook heeft het project de 1ste plaats van de provincie Groningen gehaald € 1500,- en een schild Kern met Pit deze hangt bij praktijk dokter Berg aan de muur. We gaan nu door voor de landelijke gouden Pit op 19 maart a.s. in Utrecht.
29 januari gaat de dorpsraad op uitnodiging van Jarne Heuff naar het gemeentehuis om nog 1 keer  samen de tekening door te nemen van herinrichting Hoofdweg en pleinen voor aanbesteding plaats
vindt. 
Februari 2016.
8 februari vergadering dorpsraad Wedde.
Onze Web beheerder Marten Fokkens vond het tijd worden om met de dorpsraad op facebook
te gaan. Volgens Marten heb je veel meer bereik, vanaf nu staan we op facebook en hij heeft gelijk er wordt veel meer gekeken en gereageerd. We zijn ook nog steeds te vinden op de site van dorpsraad Wedde.
Maart 2016.
12 maart hadden we onze jaarlijkse zwerfvuilactie, ook dit jaar kregen we een donatie van het oranje fonds. Met 37 vrijwilligers waarvan 35 enthousiast dorp en buitengebied schoon maakten, de overige 2 hebben samen met Diana hun best gedaan in de keuken. Zodat ieder na afloop een welverdiende kop snert of bord patat kreeg. Het was een geslaagde ochtend hoewel er nog een groep van 6 vrijwilligers tot 14.30 bezig is geweest op de Borgesusweg en Oerdeweg. Dorp en buitengebied was dan ook weer helemaal ontdaan van zwerfvuil.
14 maart vergadering dorpsraad Wedde. 
  19 maart vertrok er een bus met 28 personen van uit Wedde naar Utrecht waar in de 
  Auditorium van de Rabobank de uitreiking van de gouden Pit met Kern plaats vond.
  Wedde dat ’t lukt moest zich als laatste presenteren, en kreeg van de vak jury de meeste 
  punten toegekend 9.3 / 8.5 / 8.7 / 9.2 rond 16.30 uur wisten we het zeker de gouden pit
  een prijs van € 3000,- gaat mee naar Wedde. Namens dorpsraad waren Trijnie, Klaas en 
  Harm hierbij aanwezig. 
 April 2016
 11 april vergadering dorpsraad Wedde. 

De secretaris Trijnie Spa-Jansingh.


04-2016

Bloembakken geplaatst en gevuld

Zoals u heeft kunnen zien zijn er op verschillende plaatsen in Wedde weer bloembakken geplaatst. De dorpsraad heeft deze voorzien van nieuwe bloemen. We hopen dat u geniet van de aanblik van de bloembakken!

Met dit bericht willen we ook meteen een oproep aan omwonenden doen om de bloembakken te onderhouden. Vindt u de bloembakken ook een aanwinst voor het straatbeeld? Geef ze dan af en toe een emmertje water en haal de dode planten weg.

Zo blijven we met zijn allen genieten van deze bloemen!

De dorpsraad zal de bakken ook in de gaten houden en zo nodig de beplanting aanvullen of vervangen.


Zwerfvuilactie.

Op 12 maart heeft de dorpsraad weer haar jaarlijkse zwerfvuilactie gehouden. Maar liefst 37 vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken om Wedde en omstreken van rommel te ontdoen.

Wat opviel was dat er op de meeste plekken weinig zwerfvuil lag: er wordt wellicht minder rommel weggegooid en we weten dat verschillende wandelaars geregeld zwerfvuil verzamelen op hun wandelingen. Fantastisch om te zien dat we elk jaar minder rommel verzamelen!

Alleen in het buitengebied Weverslaan, Borgesiusweg, Oerdeweg en Driepoldersweg lag erg veel zwerfvuil. Blijkbaar wordt in buitengebied heeft gemakkelijk afval uit een autoraampje gekiept. Erg jammer. Bij deze willen we dan ook een oproep aan iedereen doen om zijn/haar afval niet buiten te dumpen, maar mee te nemen naar huis en daar in een afvalbak te doen.

Het grootste deel van het dorp was in de loop van de ochtend geheel opgeruimd, daarna was er voor iedereen heerlijke snert in het dorpshuis.

We bedanken alle vrijwilligers van harte, zonder jullie hulp hadden we deze actie niet kunnen uitvoeren! Tot volgend jaar!

Algemene ledenvergadering.

Op 25 mei houdt de dorpsraad weer haar algemene ledenvergadering. De vergadering zal starten met een zakelijk gedeelte waarin de notulen van vorig jaar, het jaarverslag en de financiën besproken worden.

Na de pauze zal de dorpsvisie gepresenteerd worden en wordt u bijgepraat over het project Wedde dat ’t lukt.

Kern met pit 2015.

Zoals bekend heeft de dorpsraad Wedde met het zorgproject Wedde dat ’t lukt naast de provinciale trofee de Gouden Pit 2015 gewonnen. Met een bus met ongeveer 30 personen , vertegenwoordigend Wedde dat ’t lukt, huisartsenteam Wedde, dorpsraad Wedde, Plaatselijk belang Veelerveen, dorpsraad Vriescheloo, het College van B & W , de dorpsondersteuner, maar bovenal veel vrijwilligers vertrok men welgemoed naar Utrecht. Na de presentatie bleek Wedde dat ’t lukt met kop en schouders boven de andere deelnemers uit te steken: van de maximaal te behalen 30 punten ontving Wedde dat ’t lukt er totaal 26 punten, terwijl de nrs. 2 en 3 respectievelijk 16 en 14 punten ontvingen. Het burgerinitiatief  uit Wedde ontving naast veel bewondering tevens een geldbedrag van €3000.

Al met al in de afgelopen maanden een resultaat, waaruit blijkt “dat een klein dorp samen met haar bewoners groot kan zijn”. 

Dorpsvisie.

De dorpsvisie Wedde (een plan, waarin de dorpsraad Wedde aangeeft wat de gewenste ontwikkeling is van de leefbaarheid van Wedde en de naaste omgeving) is klaar.

Na vele gesprekken met bewoners en belanghebbenden is het plan gereed om naar de drukker te gaan (eind maart 2016). De dorpsvisie zal tijdens de algemene ledenvergadering van de dorpsraad op 25 mei a.s. aan het College van B & W en de bewoners van Wedde worden gepresenteerd.

Het is de bedoeling, dat de dorpsvisie t.z.t. vanaf de website gedownload kan worden.

Ook kan men een exemplaar reserveren via dorpsraadwedde@gmail.com


Bewonersparticipatie in het groen.

Nog meer participatie van burgers maar nu in het groen!. Een aantal bewoners van de Wedderhöfte is  gevraagd mee te werken aan een nieuwe vorm van beheer. Het ‘bosje’ achter het electriciteitshuisje wordt kwa beheer aangepakt. De bomen zullen worden gesnoeid en overhangende takken worden teruggenomen.  Vervolgens zal de onderbegroeiing van vnl. esdoorn worden afgezet ( = tot aan de grond afzagen). De bedoeling is voorts dat er nieuwe struiken, bloeiend en besdragend, worden geplant. Het beheer wordt verder in handen van de bewoners gegeven. Streven is zo dat de betrokkenheid van de bewoners groter wordt en er geen zwerfvuil  en tuinafval meer wordt gedumpt. De snoei en begeleiding van dit ‘project’ is in handen van de gemeente Bellingwedde en Rinck Zevenberg Groentotaal.


03-2016


Wedde dat 't lukt wint de Gouden Pit

Het stemrapport spreekt boekdelen en kunt u hier inzien. 

Zaterdag 19 maart 2016 om 9.15 uur vertrok  een bus met dorpsondersteuner Renate Bruin, dokter Hans Berg en bestuursleden van het project Wedde dat ’t lukt  en dorpsraad Wedde samen met een aantal vrijwilligers vanaf het dorpshuis richting Utrecht, waar in de Auditorium van de Rabobank de strijd werd aangegaan met nog 11 provincies voor de Gouden Pit, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.
De opening werd gedaan door Annemarie Jorritsma, waarna ieder provincie zijn project presenteerde. Het was een spannende strijd met  allemaal goede projecten. Wedde dat ’t lukt, dat als laatste aan de beurt was, was het enige project met een jury waardering waar negens in voorkwamen, 9.2 / 8.7 / 8.5 / 9.3. Samen met de internet- en publieksstemmen werd Wedde dat ’t lukt de winnaar van de Gouden Pit. Na de prijsuitreiking en een hapje en een drankje keerden we om 17.30 uur weer terug naar Wedde. Waar we om 20.00 uur door dorpsbewoners werden ontvangen met voor ieder een roos. Bij het door enkele kinderen versierde dorpshuis was het weer heerlijk thuiskomen. Na de nominatie € 1000,- de provinciale prijs € 1500,- en nu de Gouden Pit  € 3000,- hebben we Wedde landelijk op de kaart gezet.

Trijnie Spa.

Gouden PitWedde is weer schoon.

Vandaag 12 maart de dag van NL Doet hebben vrijwilligers  zich ingezet voor de zwerfvuilactie
georganiseerd door ‘’Dorpsraad Wedde’’. Om 9 uur melden zich 37 vrijwilligers bij dorpshuis
‘’ De Voortgang’’. Een van de vrijwilligers deed ondanks haar verjaardag zelfs mee. Na de koffie
en de jarige toe hebben gezongen vertrokken rond half 10 de vrijwilligers. Verdeeld in 11 groepen
gewapend met grijpstok en vuilniszakken ging ieder groep beginnen met zijn route door dorp en buitengebied om Wedde te ontdoen van zwerfvuil. Rond 12 uur was iedereen in het dorpshuis terug voor een welverdiende kom snert, roggebrood met spek of een bord patat. Na het eten gingen nog een aantal vrijwilligers opnieuw op pad, met name het buitengebied was nog niet klaar. Om 14.30 uur was alles opgeruimd en zagen Wedde en Wedderveer er spic en span uit. Alle deelnemers kregen na afloop een presentje mee als dank voor hun inzet. Wat er zoals is opgehaald, blikjes, flessen, sappakken en veel heel veel plastic.   Deze dag werd ondersteund door het Oranje Fonds.

Trijnie Spa.   

zwerfvuilactie 2015


Link naar foto album


02-2016

Op 22 februari hebben enkele bestuursleden van ‘’Dorpsraad Wedde’’ en het bestuur van ‘’ Wedde dat ‘t lukt’’ het bordje Kern met Pit aan de muur van dorpshuis ‘’De Voortgang’’ bevestigd.

22-02-2016


Foto's hierboven of via deze link
Dorpsraad Wedde heeft het project ’’Wedde dat ’t lukt’ ’aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij voor nominatie Kern met Pit 2015. 

‘’Wedde dat ’t lukt’’ is een project opgezet door de plaatselijke huisarts Hans Berg met ondersteuning van ‘’Dorpsraad Wedde’’. De doelstelling van dit project is met elkaar voor elkaar zorgen in de breedst mogelijke zin van het woord en hierdoor de leefbaarheid in het dorp bevorderen en verder ontwikkelen. Hierbij is de doelgroep van 0 t/m 100+ met specifieke aandacht voor de kwetsbare ouderen. Zodat deze groep kwetsbare ouderen van Wedde /Wedderveer met inzet van vrijwilligers langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Meer informatie is te vinden op de website van www.weddelukt.nl  Op 23 januari 2016 heeft in Slochteren de prijs uitreiking  plaatsgevonden. Dit project heeft het predicaat ‘’Kern met Pit’’ en € 1000.- gekregen. En ook de eerste plaats van provincie Groningen en een geldbedrag van € 1500,-. Nu gaan we door voor de Landelijke prijs de GOUDEN PIT deze wordt uitgereikt op 19 maart 2016 in Utrecht. De winnaar zal dan bepaald worden door stemmen  : 1/3 beoordeling van het publiek, aanwezig op 19 maart in het Auditorium van de Rabobank te Utrecht. 1/3 door de vakjury tijdens de nationale prijsuitreiking en 1/3 via internet stemmen.

En daarbij zijn we de stem van u / jullie nodig, stemmen op ‘’Wedde dat ’t lukt’’ kan van 15 februari tot 15 maart 2016 via www.kernmetpit.nl  
Ga naar: “ Wat is het beste burgerinitiatief van 2015 en stem hier  op Wedde dat ’t lukt”. Doen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Deel dit bericht met je vrienden op Facebook en help Dorpsraad Wedde de GOUDEN PIT naar Wedde te halen. Namens Dorpsraad Wedde ‘’ BEDANKT ‘’

Misschien is de site af en toe minder goed bereikbaar, maar blijf het a.u.b. proberen!Zwerfvuilactie 2016


Dorpsraad Wedde
organiseert in samenwerking met NLdoet (Oranjefonds) en 
de gemeente Bellingwedde weer haar jaarlijkse
Zwerfvuilactie
op zaterdag 12 maart a.s.
Start (met koffie) om 09.00 uur bij de Voortgang.
Na afloop (om ongeveer 12.30 uur) is er een snertmaaltijd
Wij zoeken nog vrijwillige medewerkers!!!!
Voor opgave: dorpsraadwedde@gmail.com of Tel: 0597-541197


Dorpsvisie

Zoals u weet is de dorpsraad al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van een dorpsvisie. We hebben inmiddels twee keer een groep inwoners gesproken over de dorpsvisie en we hebben ook verschillende schriftelijke reacties ontvangen. De conceptversie van de meeste onderwerpen is klaar, we verwachten de laatste reacties in de maand januari te verwerken. In februari zullen we de tekst nog eens kritisch doorlopen en dan hopen we eind februari, begin maart de dorpsvisie aan u te kunnen presenteren.


Kern met PitSlochteren, Wedde.

Zaterdag 23 januari j.l. heeft het zorgproject “Wedde dat ‘t lukt” de provinciale titel Kern met pit 2015 gewonnen.

Kern met pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), waarbij organisaties (in dit geval dorpsraad Wedde) uitgedaagd worden om een idee voor een betere leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Van de 8 provinciale nominaties bleek Wedde dat ’t lukt (een initiatief van huisarts Hans Berg en ondersteund door de dorpsraad Wedde, dus het dorp Wedde) na stemming de winnaar van de Provinciale trofee. Het zorgproject in Wedde heeft als  doelstelling : “In Wedde met elkaar voor elkaar zorgen in de breedst mogelijke zin van het woord, waarbij de leefbaarheid in het dorp wordt bevorderd en verder ontwikkeld en er specifieke aandacht is voor de kwetsbare ouderen.” Zaterdag vond in restaurant De Boerderij in Slochteren de prijsuitreiking plaats. Dorpsraad Wedde / Wedde dat ’t lukt ontving het predicaat Kern met pit en duizend euro; de provinciale prijs leverde een trofee op en een extra prijs van vijftienhonderd euro. Het is de tweede grote prijs die het zorgproject in de wacht sleept; op 2 november 2015 won Wedde dat ’t lukt tijdens het zorgcongres van de gezamenlijke zorgverzekeraars ook al de Niek de Jong prijs met naast de landelijke erkenning een geldbedrag van €20.000.

Op zaterdag 19 maart a.s. vertegenwoordigen de initiatiefnemers van Wedde dat ’t lukt de provincie Groningen in de landelijke wedstrijd voor de trofee de Gouden Pit. Deze vindt plaats in het Auditorium van de Rabobank in Utrecht. De dag staat in het teken van burgerinitiatieven en er is ruimte voor discussie, inspiratie en kennisuitwisseling. Van elk project wordt op de dag van de prijsuitreiking en kort filmpje vertoond.

Een deel van de stemmen voor de eindprijs wordt bepaald door het Nederlandse publiek, via de website van www.knmh.nl kan men hiervoor t.z.t  z’n stem uitbrengen. 


01-2016

Het nieuwe jaar is weer begonnen en vanuit de dorpsraad willen we iedereen een goed en gezond 2016 toewensen.

U heeft ongetwijfeld opgemerkt dat de dode eik bij de Swienekoge danig is ingekort. We hebben de gemeente gevraagd of deze boom mag blijven staan zodat allerlei dieren zoals spechten en andere holenbroeders hierin een plekje kunnen vinden. Ook kan de boom nog jaren onderdak bieden aan allerlei insecten die weer voedsel vormen voor verschillende soorten vogels. Daarnaast zullen verschillende zwammen een plekje vinden op de boom. Vanwege de natuurwaarde die deze boom nog heeft zal deze voorlopig blijven staan. Jaarlijks zal de boom worden gecontroleerd en zodra deze gevaar op lijkt te leveren wordt de stam alsnog omgezaagd.

Ook het komende jaar zal de dorpsraad weer allerlei activiteiten op touw zetten.

Begin 2016 verwachten we de dorpsvisie af te ronden. In maart vragen we weer uw hulp voor de zwerfvuilactie en later in het voorjaar zullen we de jaarlijkse ledenvergadering weer houden. In 2016 zullen we elke tweede maandag van de maand vergaderen. Mail en vragen die bij ons binnenkomen worden in de vergadering besproken en pas daarna krijgt u antwoord van ons. Om die reden kan een antwoord een poosje op zich laten wachten. U kunt zich ook altijd uit laten nodigen in een vergadering om een vraag/voorstel of probleem toe te lichten.12-2015

Dennie staat er weer.

Door goede samenwerking van de ‘’Dorpsraad Wedde’’ en de gemeente Bellingwedde, staat er weer een DENNIE te pronken op het dorpsplein in Wedde. Deze keer is Dennie aangeboden door de familie B.Jager. De boom stond jarenlang in hun tuin aan de Lageweg. Maandag is hij door dorpsraad bestuurslid Rinck Zevenberg omgezaagd en met medewerking van de gemeente stond hij diezelfde middag al op het dorpsplein. De verlichting werd aangebracht door bestuursleden van de dorpsraad en leerlingen van OBS ‘’de Vlonder’’. Groep 3 en 4 hebben de opdracht gekregen om de kerstdecoraties in te kleuren. Donderdagmiddag 10 december om 13.00 uur hebben de kinderen onder begeleiding van juf Engelina Reininga en enkele moeders zelf de decoraties in de boom mogen hangen. Als dank voor hun creatieve inzet kregen alle leerlingen een mandarijn en een kerstkoekje.

Trijnie Spa. ‘’Dorpsraad Wedde’’11-2015

Wedde dat ‘t lukt wint de Niek de Jong prijs 2015.

Op 2 november j.l. won Wedde dat ’t lukt de Niek de Jongprijs 2015 tijdens het ZorgNL 2015congres in Fort Voordorp (onderdeel van de Hollandse Waterlinie) in Groenekan (provincie Utrecht).

Deze prijs die door de gezamenlijke zorgverzekeraars  is ingesteld om zorgprojecten die innovatief zijn, waarbij van aanvulling en samenwerking in de zorg sprake is, wordt iedere 2 jaar tijdens een zorgcongres van de zorgverzekeraars uitgereikt.  Dit congres dat als thema had “De lijnen vervagen”  werd bezocht door zo’n 200 congresgangers. Wedde dat ’t lukt was genomineerd  door zorgverzekeraar Menzis.  Voor het congres  waren in totaal vanuit het hele land 9 projecten voorgedragen. Na een uitstekende startpitch door Hans Berg (huisarts en bestuurslid van de Stichting) werden tijdens de zgn.  deelsessies  de 9 projecten “doorgelicht” en werden vanuit deze projecten aan de zorgverzekeraars aanbevelingen gedaan, die tijdens het plenaire gedeelte daarna verder werden behandeld en omgezet in actiepunten voor de toekomst. Aan de deelsessies werd heel actief deelgenomen door Hans Berg, Janneke Snijder (burgemeester Bellingwedde), Lea van der Tuin (wethouder Bellingwedde), Renate Bruin (dorpsondersteuner), Natasja Huting (Menzis) en Harm Stubbe (bestuurslid Stichting en Dorpsraad Wedde).

Na het plenaire gedeelte konden alle congresgangers hun stem uitbrengen op het project van hun keuze. Hieruit bleek, dat Wedde dat ’t lukt “met afstand” als winnaar uit de bus kwam en met – naast de landelijke erkenning – een bedrag van €20.000 mee naar Wedde kon nemen.


09-2015

Filmopnames nominatie Niek de Jongprijs 2015 Wedde dat 't lukt.

Op maandag  21 september j.l. werden er door Pannekoek Producties uit Amersfoort filmopnames gemaakt met betrekking tot de nominaties voor de Niek de Jongprijs 2015.

Er werden interviews afgenomen bij een tweetal cliënten, een bestuurslid, het huisartsenteam en de dorpsondersteuner.

Ook werden er cliënten thuis bezocht voor een interview.

De filmploeg van 4 personen probeert door middel  van beelden en geluid duidelijk te maken  wat het project precies inhoudt.Naast het filmpje van ongeveer 1½ minuut is er tijdens het ZorgNL 2015 congres op maandag 2 november a.s. in Groenekan(provincie Utrecht)  een presentatie door Hans Berg en zal wethouder mw. Lea van der Tuin, bijgestaan door  burgemeester mw. Janneke Snijder tijdens een zogenaamde pitch (een korte maar krachtige presentatie van ongeveer 1 minuut) de deelnemers aan het congres proberen te overtuigen waarom ze op ons project Wedde dat ’t lukt moeten stemmen.

Wij wachten met gezonde spanning de komende ontwikkelingen af.


Na het congres kunnen de filmpjes ook op You Tube worden bekeken . Wij houden u op de hoogte.


De Dorpsraad Wedde is met vele zaken bezig.

Nieuwe invulling Troefmarkt.

De dorpsraad denkt in het kader van leegstand van gebouwen na over een mogelijke nieuwe invulling van de Troefmarkt. Er zijn al vele ideeën binnengekomen; hebt u hierover nog  voorstellen, meldt ze dan bij de dorpsraad (zie: dorpsraadwedde@gmail.com)

Raadpleging bewoners Oostersingel .

Wij hebben op verzoek van het College van B & W de bewoners van de Oostersingel 1a t/m 31 gevraagd naar hun ervaringen met de halfverharding van het nieuwe voetpad. Kort samengevat zagen de bewoners qua veiligheid een grote vooruitgang; de uitvoering kreeg een ruime onvoldoende (losse inlopende steentjes / overlast, enz. ) Wij hebben het advies opgestuurd naar de gemeente en zullen nauwkeurig de ontwikkelingen volgen.

Snelheidsmetingen Lageweg (50 km-zone) en Markeweg (30km- zone).

De resultaten zijn bekend van de snelheidsmetingen, die in maart / april j.l. zijn gehouden.

De metingen laten zien, dat tussen de 30 en 50 % van de automobilisten zich houden aan de snelheidslimieten. De hoogst gemeten snelheid op de Lageweg was 105 km per uur, terwijl  dat voor de Markeweg 70 km was. De meetgegevens voor de Lageweg zijn aan de politie verstrekt; van het Openbaar Ministerie heeft de politie geen toestemming om op de Markeweg gerichte snelheidscontroles te houden.

 Overleg met het College van B & W.

Op 14 september j.l.  vond  het halfjaarlijkse overleg plaats met het College. Alle lopende zaken werden besproken.

Jaarlijkse schouw.

In begin oktober doet  de dorpsraad weer de jaarlijkse dorpsschouw en rapporteert de resultaten aan de gemeente. Het gaat hier om de volgende zaken: Technische staat van onderhoud van de verharding, groen, meubilair en verzorging (w.o. zwerfvuil)

Stand van zaken herinrichting Hoofdweg / dorpsplein.

Op dit moment (2 september 2015) is de gemeente bezig met de voorbereiding van de aanbesteding.

Wij houden u op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling, maar die zijn wellicht op korte termijn  ook al zichtbaar in het dorp.

Ontwikkeling Dorpsvisie.

Na de vakantie heeft de dorpsraad dit weer opgepakt: op dinsdag 22 september j.l. vond  de laatste van een 3-tal keukentafelgesprekken plaats; er volgen binnenkort nog gesprekken met deskundigen over de thema’s: toerisme / recreatie (+ cultuur en evenementen), veilig wonen (wonen, woonomgeving, veiligheid en milieu), bedrijvigheid en werkgelegenheid. Vervolgens wordt er een “ruwe schets / eerste concept” van de dorpsvisie gemaakt.

Contributie-inning.

Vanaf oktober komen de bestuursleden rond om de jaarcontributie 2015 ( € 5,00) te innen.


08-2015

Wedde dat ’t lukt genomineerd voor de Niek de Jong Prijs 2015.

De Niek de Jong Prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een Nederlands, actueel, innovatief en lopend zorgproject. Deze projecten worden voorgedragen door zorgverzekeraars. Wedde dat ’t lukt is voorgedragen door ziektekostenverzekeraar Menzis.

Er zijn door de gezamenlijke zorgverzekeraars landelijk totaal 9 projecten voorgedragen voor de Niek de Jong Prijs.

Om genomineerd te worden voor deze prestigieuze prijs moet het zorgproject voldoen aan een aantal criteria. Er moet in ieder geval sprake zijn van vernieuwing, aanvulling en samenwerking in de zorg.

Naast de landelijke erkenning levert de prijs een aanzienlijk geldbedrag op( € 20.000)

De Niek de Jongprijs wordt op 2 november a.s.  uitgereikt tijdens een congres van de gezamenlijke  zorgverzekeraars in Fort Voordorp (onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ) te Groenekan (prov. Utrecht).


07-2015

Algemene ledenvergadering.


Op dinsdag 19 mei j.l. hield de dorpsraad haar algemene ledenvergadering in dorpshuis De Voortgang. Naast het bestuur waren een 35-tal personen aanwezig waaronder wethouders Bart Huizing, raadslid Wilt Meendering en  ambtenaar Remco Cannegieter. Alle leden hadden vooraf thuis de stukken ontvangen, zodat iedereen goed voorbereid op de vergadering afkwam. Notulen van de vorige jaarvergadering, jaarverslag secretaris en het financieel  jaarverslag van de penningmeester werden onveranderd vastgesteld. De vereniging sloot het boekjaar af met een ruim positief saldo, zodat de contributie niet verhoogd hoeft te worden. Van de kascommissie werd afscheid genomen van Jurrie Dekker, terwijl  Meijco van Velzen als nieuw lid toetrad.

Jantje Koeweiden, Klaas Klaassens en Geert Dekker werden in het bestuur voor een periode van 3 jaar herbenoemd.

Na de pauze gaf bestuurslid Harm Stubbe een PowerPoint presentatie van een 3-tal projecten:

a. zorgproject “Wedde dat ’t lukt”.

b. leefbaarheidsproject “Dorpsvisie”.

c. dorpsvernieuwingsproject “Herinrichting Hoofdweg en beide pleinen ( hoefijzer2project)”.


Dorpsvisie.

De dorpsraad is druk bezig met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Dit is een plan, waarin wordt aangegeven, wat er leeft in het dorp en waarin de dorpsraad zich – in overleg met de bevolking – aan de hand van een 8-tal thema’s de komende tijd gaat bezig houden om de leefbaarheid van het dorp te borgen, c.q. verder te ontwikkelen.

Na het vaststellen van de 8 thema’s zijn er op dinsdag 21 april j.l. in het dorpshuis De Voortgang de zgn. keukengesprekken gevoerd. De deelnemers gingen in kleine groepen van gedachten wisselen (ideeën uitwisselen) over de thema’s. Deze ideeën zijn verzameld en zullen de basis vormen van de te schrijven dorpsvisie. Na de zomervakantie zal er  nog één sessie keukentafelgesprekken worden gevoerd, n.l. op dinsdag 22 september. Vlak daarna zullen er ook nog  betrokkenen van de 8 thema’s worden uitgenodigd om hun visie op de toekomstige ontwikkeling van Wedde te geven.


Herinrichting Hoofdweg en pleinen.

Op woensdag 27 mei j.l. hadden de dorpsraad Wedde en de gemeente Bellingwedde de bevolking van Wedde / Wedderveer uitgenodigd om de herinrichtingsplannen van Hoofdweg + pleinen te presenteren. De voorzitter kon een 40-tal inwoners verwelkomen. Tim Adema van bureau Roelofs presenteerde de plannen , waarna de aanwezigen vragen konden stellen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Vervolgens was er een inloopmarkt, waarbij de aanwezigen aan de hand van de tekeningen van het ontwerpvoorstel vragen konden stellen (bijv. ter verduidelijking) en opmerkingen konden plaatsen. Deze opmerkingen worden meegenomen om het definitieve plan in het najaar nogmaals te presenteren. Daarna zal nog deze herfst  met de werkzaamheden worden begonnen.


Vergaderrooster dorpsraad.

Na de zomervakantie vergadert de dorpsraad iedere 2e maandag van de maand in dorpshuis De Voortgang. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en iedereen is aan het begin van de vergadering welkom om vragen te stellen, ideeën in te brengen, enz.

We beginnen op 31 augustus a.s. (i.v.m. de Lichtweek een week eerder) en vervolgen de vergaderingen op 12 oktober, 9 november en 14 december.05-2015

Zoals u hebt kunnen lezen in de uitnodigingsbrief die half april is verspreid in het dorp, is de dorpsraad begonnen met het vormen van een dorpsvisie. We hadden u uitgenodigd om mee te praten over de dorpsvisie op drie avonden in april, maar in eerste instantie was er nog niet zoveel animo. Daarom hebben we alle mensen die zich aangemeld hebben gevraagd op één avond mee te denken over een dorpsvisie voor Wedde. Op deze avond waren 14 inwoners van het dorp aanwezig. Alle ideeën die op die avond genoemd zijn zullen uitgewerkt worden en worden meegenomen in de te vormen visie. 

Om een visie te kunnen vormen die echt vanuit het dorp komt, is het nodig om met meer mensen van gedachten te wisselen. We zullen ons beraden hoe we nog meer dorpsbewoners kunnen bewegen met ons mee te denken over een dorpsvisie.

De dorpsvisie zal zeker weer aan de orde komen op de algemene ledenvergadering van 19 mei. 

Zoals u hebt gezien zijn er weer bloembakken in Wedde geplaatst. Enkele bestuursleden van de dorpsraad hebben deze voorzien van nieuwe bloemen. We willen u, als omwonenden, vragen de bloembakken regelmatig te voorzien van water, zodat het dorp een fleurig aanzien krijgt en houdt.


05-2015

De dorpsraad Wedde is enthousiast bezig met een aantal projecten:


De herinrichting van de Hoofdweg en de pleinen in het centrum van het dorp. Dit vindt plaats in het kader van het zgn. Hoefijzerproject 2.  De eerste schetsplannen werden gepresenteerd tijdens  een drukbezochte zgn. Inloopavond op woensdag 21 januari j.l.  De bevolking heeft haar  wensen en ideeën in kunnen brengen en de plannen worden momenteel verder uitgewerkt en zullen in een later stadium weer aan de bevolking worden aangeboden. Intussen zijn er bomen gekapt, oude lantaarnpalen verwijderd en de nieuwe (nostalgische) lantaarnpalen geplaatst. Verder is de dorpsraad druk bezig met het ontwikkelen van een zgn. dorpsvisie. Daartoe heeft het dorp tijdens de algemene ledenvergadering in mei 2014 de dorpsraad groen licht gegeven.

Inmiddels zijn tijdens de brainstormronde  de 8 thema’s geformuleerd die de rode draad zullen vormen  voor de dorpsontwikkeling op korte en middellange termijn. Op 21 , 22 en 28 april waren er een 3-tal gespreksavonden in dorpshuis De Voortgang waar de bevolking van Wedde de wensen en ideeën in kaart konden brengen. De bevolking was hiertoe middels een huis-aan-huis verspreide brief uitgenodigd. In het juninummer van deze krant zullen wij u op de hoogte brengen van de resultaten.


Ook is de dorpsraad een van de initiatiefnemers van het zorgproject Wedde dat ’t lukt. Op 1 maart j.l. begon de dorpsondersteuner Renate Bruin met haar werkzaamheden om de informele zorg inhoud te geven. Zij houdt op maandag, dinsdag en donderdag zitting in De Voortgang en is telefonisch te bereiken onder de telefoonnummers: 0597-674921 of 06-11902882. Zie ook de uitvoerige informatie in het aprilnummer van dit blad.


Het zorgproject is door de dorpsraad aangemeld voor “Kern met Pit”  (een wedstrijd om de leefbaarheid van dorpen te vergroten, uitgeschreven door de Koninklijke Heide Maatschappij) en krijgt een jaar (2015) de tijd  om dat ook waar te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte. De ontwikkelingen kun t u ook volgen op de website van www.kernmetpit.nl , projecten 2015, provincie Groningen.


Alle ontwikkelingen worden ook vermeld / gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Wedde op dinsdag 19 mei a.s. in De Voortgang te Wedde. Alle leden krijgen hierover nog een uitnodiging en uitvoerige documentatie.


Maar intussen gaan ook de gewone verenigingszaken door, zoals bijv. het houden van snelheidsmetingen op de Lageweg en de Markeweg, waarvan wij binnenkort- in overleg met de gemeente -  ook de resultaten bekend kunnen maken.04-2015


Vereniging  Dorpsraad Wedde

Secretaris T. Spa-Jansingh
Lageweg 63
9698  BK   Wedde.
E-mail: wijtrij@home.nl
Tel nr :0597 -  541197.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de vereniging " Dorpsraad Wedde"

Datum    :     Dinsdag  19 mei 2015.

Plaats     :     Dorpshuis " De Voortgang " te Wedde.

Aanvang :     20.00 uur.  

Agenda :

 1.  Opening :

 2.  Ingekomen stukken en mededelingen :

 3.  Notulen van de jaarvergadering 14 mei 2014.

4. Jaarverslag secretaris mei 2014 t/m april 2015.

5. Jaarverslag penningmeester over 2014.

6. Verslag kascommissie.

7. Benoeming nieuw lid kascommissie

8. Vaststellen contributie.

9. Bestuursverkiezing : Aftredend en niet herkiesbaar: Geert Dekker

                                   Aftredend en herkiesbaar:  Jantje Koeweiden

 Aftredend en herkiesbaar: Klaas Klaassens.

Kandidaten / tegenkandidaten kunnen zich melden tot een uur voor aanvang van

deze vergadering bij de secretaresse Trijnie Spa- Jansingh.


10. PAUZE.

11. Wat verder ter tafel komt .

12. Rondvraag :

13. Presentatie in woord en beeld van een 3-tal grote projecten van de

     dorpsraad, te weten: 

a. stand van zaken zorgproject Wedde dat ’t lukt

b. stand van zaken leefbaarheidsproject dorpsvisie

c. stand van zaken dorpsvernieuwingsproject herinrichting Hoofdweg en beide pleinen (hoefijzer2project)

14. Sluiting


Wij hopen op uw komst.

De secretaris 

Trijnie Spa-Jansingh.


03-2015


N.L.Doet 21 maart Wedde is weer ontdaan van zwerfvuil.


Zaterdagochtend om 9 uur kwamen 31 vrijwilligers bij het dorpshuis om de handen flink uit de mouwen te steken. Onder genot van een kop koffie werden de routes uitgedeeld. Rond half 10 gingen de 10 groepen gewapend met grijpstok en vuilniszak op pad om 3 uur later terug te keren voor een beloofde kop snert en een gezellige nazit. Rond de 35 vuilniszakken vol zwerfvuil zijn verzameld. Als dank voor hun inzet kregen alle dames een oorkonde met een roos uitgereikt en de mannen een oorkonde met kortingsbon van de Gamma. Tegen half twee keerde ieder voldaan huiswaarts 

Alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor jullie geweldige inzet.
02-2015


01-2015

Dorpsvisie.

Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie.  Een aantal sleutelfiguren in het dorp heeft –samen met de dorpsraad –een 8tal  thema’s benoemd waar in de komende tijd aan gewerkt zal worden: recreatie, toerisme, cultuur, evenementen / zorg / wonen, woonomgeving , veiligheid, milieu / sport / bedrijvigheid en werkgelegenheid / onderwijs / vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid /gemeenschapszin.

Binnenkort zullen uit de aandachtsgebieden (thema’s ) met ervaringsdeskundigen keukentafelgesprekken worden gevoerd om te zien wat Wedde op termijn nodig heeft om de leefbaarheid op alle terreinen te bewaren. De dorpsvisie zal het komend jaar aan de bevolking van Wedde  voorgelegd worden.

Wedde dat ’t lukt.

Het zorgproject - opgestart vanuit het initiatief van de huisartsenpraktijk Wedde - krijgt steeds meer vorm.  Er is inmiddels een Stichting gevormd waarin zitting hebben: Melle Wachtmeester (voorzitter), Harm Stubbe (secretaris), Bé  Jager (penningmeester) en Hans Berg (adviserend lid).

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Er is een breed samenwerkingsverband opgebouwd, waarin de belangrijkste partners  (en subsidieverstrekkers) zijn: Provincie Groningen, gemeente Bellingwedde, ziektekostenverzekeraar Menzis en Stichting Het Oude Ambt. Ook de dorpsraad Wedde participeert in het project. De eerstkomende ontwikkelingen zijn: het benoemen van een dorpsondersteuner, het zoeken van kantoorruimte voor deze functionaris (waarschijnlijk in het dorpshuis De Voortgang) en het kwartier maken  (inrichten werkplek, verbindingen tot stand brengen, het afronden van het projectplan). Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Kern met pit.

De dorpsraad Wedde heeft het project Wedde dat ’t lukt voorgedragen voor de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit van de Koninklijke Heidemaatschappij. Op zaterdag 24 januari j.l. werd het project in de Boerderij (Freylemaborg Slochteren) gepresenteerd. De jury bepaalde, dat de dorpsraad hier een jaar aan mag werken (krijgt een begeleider/adviseur toegewezen). In januari 2016 zal blijken of het dorp Wedde zich Kern met Pit mag noemen.

Voor informatie zie: klik op deze link

Inloopavond 21 januari j.l.

Het was druk op de inloopavond. Deze avond was voor de inwoners van Wedde belegd om kennis te nemen van de eerste ontwerpschetsen van de reconstructie van de Hoofdweg vanaf de Brug bij het gemeentehuis t/m de oversteek van het fietspad ter hoogte  van de huisnummers 44 en 53 en de inrichting van de brink (grindplein) en plein voor het dorpshuis . De reconstructie vindt plaats in het kader  van het zgn. hoefijzer 2 traject.  Er werden vele suggesties gedaan; deze zullen worden verwerkt in een ontwerpplan en dit ontwerpplan zal wederom aan de bevolking worden getoond om te zien hoe het een en ander er uit zal gaan zien.

Zwerfvuilactie.

Op zaterdag 21 maart houdt de dorpsraad weer een zwerfvuilactie. Nader bericht volgt.

Vaste vergaderdata.

Tot aan de zomervakantie houdt de dorpsraad haar bestuursvergadering op de 2de maandag in de maand, dus op 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni (aanvang vergadering telkens om 19.30 uur). Hebt u een probleem of suggesties, wij nodigen u graag uit voor een gesprek aan het begin  van de vergadering.                    

 
Kijk voor ouder nieuws in het nieuwsarchief