โรงเรียนราชดำริ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 163 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
    ซึ่งได้รับการประกาศตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2518 ให้เป็นโรงเรียนมัธยมประเภทสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6
        
โรงเรียนราชดำริ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 163 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
    ซึ่งได้รับการประกาศตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2518 ให้เป็นโรงเรียนมัธยมประเภทสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6
เหตุที่ได้ชื่อว่าโรงเรียนราชดำริ
    ก็เพราะกำเนิดจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ เพื่อทรงเป็นประธานตัดลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดทุ่งลานนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานครและทรงพบว่าเยาวชนในพื้นที่ มีการศึกษาค่อนข้างต่ำส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เรียน ถึงมัธยมศึกษาทั้งที่อยากจะเรียนต่อ แต่เนื่องจากแขวงดอกไม้ไม่มีโรงเรียนมัธยม นอกจากนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคอื่นๆอีกเช่น ฐานะค่อยข้างยากจน จึงให้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เล่าเรียน 
    เมื่อทรงทราบจึงมีกระแสพระราชดำรัสแก่ พระครูเนกขัมมคุณ่จารย์เจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนาให้ช่วยเหลือดำเนินการสร้างโรงเรียน ให้เจ้าอาวาสและคณะกรรมกรวัดรับสนองพระราชดำรัส ได้ติดต่อหาผู้บริจาคที่ดินทั้งหมด 5 ราย ได้แก่
        1. นางฉะอ้อน      บุญมาเลิศ
        2. นายขุนทอง     บุญมาเลิศ
        3. นางสมถวิล     มีสายทอง
        4. นายชิต          สว่างเนตร์
        5. นางลิป          ปานเถื่อน
    ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่รวมกันได้ 19 ไร่ จากนั้นคณะกรรมการวัดได้ดำเนินการประสานงานกับ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 และให้ชื่อว่า "โรงเรียนราชดำริ" เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยแท้

Comments