กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐชริดา  บัณฑุกากาญจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอโณชา  พงษ์แฉล้ม

นางสาวพิกุล  พุ่มสี

นางสาวจันทรกานต์  จรรยา

นางสาวเพ็ญพร  นันต๊ะเสน

นางสาวสุวนันท์  นิวงษา

นางสาวฐิติมา  สิทธิกัน

Marivic Petican Valdec
นางวิชชารี  รักษ์ธรรม

นางสาวธนัชพร  อุ่นน้อย

นางสาวศุทธินี  เพียรไพบูลย์

นางมัทนียา  สุดจิตร

นางศิริรักษ์  บินใจ

Tonyi Kossi Noudjrodou

Thomas Earls
นางจิราภรณ์  เลียงชัยศิริ

นางสาวนัฐกานต์  ขอเจริญ

นางสาวธิดา  สิงหเดชวีระชัย

นายช่วงโชติ  ไชยวงศ์

นางสาวอัมพันธ์  สีเที่ยงธรรม

Jonalyn Danglipen Caluten

Lioyd Pio C-Apsay
Comments