กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอรภาณีย์  จุรีพรทวีฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอินทิรา  รัตนานันท์

นายอิทธิยา  เกิดสุข

นางสาวสายชล  แสงจันทอง

นางสาวมยุรา  บุษบิล

นางสาววิมลวรรณ  แจ้งนิล
นายอำนาจ  แก้วโกมล

นายปริญญา  นุ่นโชติ

นางาสาววัลลภา  พงษาเทศ

นางเพ็ญศรี  ภู่กัน

นางสาวศศิธร  ทรัพย์เมือง
นางสาวอุดมลักษณ์  สนามทอง

นางสาวพิมพ์ชนก  แดนทอง

นางสาวกมลชนก  สิงห์คำ

นายวิษณุพล  ศิวินา


Comments