ข้อมูลทั่วไป

Rajadamri1

Rajadamri02 

ตราสัญลักษณ์ - เครื่องหมายประจำโรงเรียน
            เป็นรูปมงกุฎอยู่เหนือธรรมจักร และมีชื่อโรงเรียนอยู่ตรงกลาง เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าโรงเรียนนี้เริ่มต้นด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ(ในหลวงรัขกาลที่ ๙) และด้วยกำลังศรัทธาของวัดทุ่งลานนา
อักษรย่อ
สีประจำโรงเรียน


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
คติพจน์ของโรงเรียน
ปรัขญาของโรงเรียน
 
คำขวัญของโรงเรียนวันสถาปนาโรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน

สังกัด

ที่ตั้งโรงเรียน
โทรศัพท์
โทรสาร
:    ร.ด.
:    น้ำเงิน เหลือง
     น้ำเงิน เป็นสีแห่งความเป็นผู้นำ ความเข้มแข็ง
     เหลือง เป็นสีแห่งความสุขุม รอบคอบ ยึดมั่นในคุณธรรม
:    ต้นสุพรรณิการ์
:    กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความรู้
:    นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
     แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี
:    ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
:    ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘
:    พระโพธิราชการุณย์
:    เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
:    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการขั้น
     พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
:    เลขที่ 163 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
:    0-2337-4429, 0-2337-4430
:    0-2337-5986
Comments