E-Commerce

รหัสวิชา 122-001               ชื่อวิชา  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Commerce)    จำนวน       3 หน่วยกิต

รายวิชาสังกัดคณะ             บริหารธุรกิจ           สาขาวิชา      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ            หลักสูตร   ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

สถานภาพของวิชา            วิชาเอกบังคับ

วิชาบังคับก่อน                   ไม่มีภาคเรียนที่    1       ปีการศึกษา              2552

ผู้สอน    

-          อาจารย์ นริศ อริยวาณิชกุล

-          Position : Assistant Manger (Project)

-          IBM Thailand co.ltd, Kasikornbank co.ltd  

-          E-mail :    naariy@rc.ac.th

คำอธิบายรายวิชา

                          ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้นแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาด การซื้อการขาย และการโฆษณา ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน

1.        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประเภทของการทำธุรกิจและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการค้าและบริหารองค์กร

3.     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นการสร้างและพัฒนาเว็บเพจเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4.        เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์

5.        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

6.        เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของนโยบายการเสนอขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

7.        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำลอง

Subpages (1): Project E-Commerce
ĉ
Naris Ariyavanitchakul,
Nov 7, 2009, 12:44 AM
ć
Naris Ariyavanitchakul,
Nov 7, 2009, 10:44 AM
ć
Naris Ariyavanitchakul,
Mar 13, 2010, 2:23 AM
ć
Naris Ariyavanitchakul,
Nov 27, 2009, 1:05 AM
ć
Naris Ariyavanitchakul,
Nov 27, 2009, 1:05 AM
ć
Naris Ariyavanitchakul,
Dec 12, 2009, 1:02 AM
ć
Naris Ariyavanitchakul,
Dec 18, 2009, 10:25 AM
ć
Naris Ariyavanitchakul,
Dec 2, 2009, 4:49 AM
ć
Naris Ariyavanitchakul,
Jan 29, 2010, 6:45 PM
ć
Naris Ariyavanitchakul,
Feb 5, 2010, 6:15 AM
Comments