หน้าแรก

  
    
 กิจกรรมชุมนุม Internet (ร้านค้าออนไลน์ด้วย Google Site)

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom
 ขั้นตอนที่ 1 นักเรียนต้องศึกษาเรียนรู้เข้าใจถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้แล้วนักเรียนบอกกฎหมายเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาคนละ 1 มาตรา พร้อมบอกแหล่งที่มาด้วย
 

 
ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนศึกษา VDO วิธีการสร้าง Google Site คนละ 2 VDO


ขั้นตอนที่ 3 นักเรียนคิดค้นคว้าหาข้อมูลเตรียมการสำหรับการสร้างร้านค้าออนไลน์ของตนเอง
 ขั้นตอนที่ 4 นักเรียนนำข้อมูล (รูปภาพสินค้า, พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไว้ที่โปรแกรม word ไว้ที่ Drive D  โฟลเดอร์ของตนเอง)

ขั้นตอนที่ 5 นักเรียนทำแบรนเนอร์ร้านค้าออนไลน์ของตนเอง องค์ประกอบในแบรนเนอร์ รูปภาพสินค้า รูปพื้นหลัง ข้อความ ข้อมูลที่ติดต่อได้