Introducción.


   
Todos sabemos que o noso planeta ten unha substancia moi interesante que o fai distinto a todos os outros: A Auga. É moi abundante, e de feito cubre as tres cuartas partes da  superficie terrestre. A maioría de esta auga está nos mares e oceanos, pero tamén hay hai depositos de auga que están prácticamente pechados. Son os Lagos. Aparentemente teñen menos importancia que os mares e oceanos, son máis pequenos e casi parece o seu mérito está no bonitos que poden ser. En xeral, os lagos están conectados con ríos, que son canales naturais ó mar.
  
 
    Si nos paramos a pensar en estas enormes piscinas e analizamos os seus datos, pode que nos levemos algunha sorpresa. Neste sitio trataremos de descubrir un pouco máis sobre os lagos e os ríos, sobre todo dende o punto de vista de canles de comunicación entre culturas, cidades, paises e, en definitiva, entre as persoas.


Preme na pestaña Datos de Interés e descubre algúns datos sobre os Ríos e os Lagos que che farán pensar de outra maneira.
    We all know that our planet has a very interesting substance and that makes it different from all others:  Water. It is very abundant, and in fact it covers three quarters of the earth's surface. Most of this water is in the seas and oceans, but there are also water tanks which are essentially closed. They are Lakes. Apparently, they have less importance than the seas and oceans, they are smaller and it almost seems their merit lies in how beautiful they can be. In general,  lakes are connected with rivers, which are natural canals to the sea.
  
      If we think about such huge pools and analyze the data, we may be really surprised. In this site we'll try to find out more about  lakes and rivers, especially in terms of channels of communication between cultures, cities, countries and all in all, between people.

    Click the label 
Datos de Interés and find some data about rivers and lakes that make you think in a different way.