ประวัติโรงเรียน

โพสต์14 ก.ค. 2559 01:12โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2559 01:43 ]
ประวัติโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


พ.ศ.2442   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เริ่มขึ้นที่ “วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง)”  ในปี พ.ศ.2442  หลังจากมีพระบรมราชโองการใน “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"  ที่ทรงขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง  โดยอาศัยเรียนบนโรงธรรมของวัด  มีฐานะเป็นโรงเรียนหลวงของมณฑลนครราชสีมา  ต่อมาได้ย้ายจากโรงธรรมเข้าเรียนในโรงเรียนที่สร้างขึ้นในบริเวณวัด  ในวันอาทิตย์  แรม 14 ค่ำ  เดือน 4  ปีขาล  จัตวาศก  1264  ตรงกับวันที่ 6  เมษายน  พ.ศ.2445  (ร.ศ.121)  เรียกชื่อว่า     “โรงเรียนวัดกลาง”

พ.ศ.2447   วันที่ 1  พฤษภาคม  ได้กระทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการโดยมี  พระยากำแหงสงคราม สมุหเทศาภิบาล  เป็นประธานในพิธี  มีนักเรียน 110  คน  พระสมุห์จริง ป.  เป็นครูใหญ่  จัดการเรียนการสอนเพียงประโยคประถมศึกษา

พ.ศ.2456   ได้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่  ณ  บริเวณศาลารัฐบาลมณฑลนครราชสีมา  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนศิริวิทยากร  (โรงเรียนรวมมิตรวิทยาในปัจจุบัน)  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนตัวอย่าง”  กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน 2456

พ.ศ.2457   โรงเรียนขยายการศึกษาจากระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับฝึกหัดครูมูล (ป.)  เพิ่มขึ้น  นับว่าเป็นการฝึกหัดครูแห่งแรกในส่วนภูมิภาค

พ.ศ.2458   มีพระราชบัญญัติการใช้นามสกุลครูและนักเรียนโรงเรียนตัวอย่าง  และครูทุกคนจึงมีนามสกุลตั้งแต่นั้นมา  ครูใหญ่ชื่อ  นายศุข  อาสนนันทน์

พ.ศ.2461   ในสมัย  ขุนอักษรเสรฐ  เป็นครูใหญ่  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมา”  เปิดสอนถึงระดับชั้น ม.6


พ.ศ.2470   โรงเรียนได้จัดให้มีแตรวงลูกเสือขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดดุริยางค์ลูกเสือ  และวงโยธวาทิตของโรงเรียนในปัจจุบัน

พ.ศ.2471   โอนนักเรียนหญิงทั้งหมดจากโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมาไปอยู่รวมกับโรงเรียนประจำจังหวัด  ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดสุทธจินดา (ปัจจุบันคือโรงเรียนสุรนารีวิทยา)  จึงเปิดสอนเฉพาะนักเรียนชาย

พ.ศ.2476   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ  ได้มาตรวจโรงเรียน  มีนักเรียนกว่า 1,000 คน  เห็นควรให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7  และ 8 ขึ้น

พ.ศ.2477   ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย”    หลวงทรงวิทยาศาสตร์  เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2478   ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8  และได้เปิดสอนแผนกพาณิชยการเพิ่มขึ้น

    

พ.ศ.2481   ได้ยุบชั้นประถมศึกษาทั้งหมด  จึงกลายเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีแต่นักเรียนชายล้วน  เปิดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ยุบแผนกพาณิชยการ  และยุบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7  และ 8  ไปเปิดสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทเพียงแห่งเดียว

   

พ.ศ.2483   ได้ย้ายโรงเรียนจากสถานที่เดิมไปอยู่ที่บ้านแสนสุข  ติดกับค่ายสุรนารี  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2483  และกระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2483    นายสำเนียง     ตีระวนิช  ป.ม. , อ.บ.  เป็นอาจารย์ใหญ่  เกิดคำขวัญ  “มานะ - วินัย”

พ.ศ.2484   ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย (ส.น.ร.)

พ.ศ.2489   เริ่มจัดการศึกษาชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์  และปี  พ.ศ.2490  เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา  แผนกอักษรศาสตร์  นับเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดแห่งแรกที่เปิดสอนทั้งสองแผนก  นายดำรง  มัธยมนันทน์  เป็นอาจารย์ใหญ่  

พ.ศ.2490   โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมวิสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนประเคราะห์  (Project  School)  ของโครงการพัฒนาการศึกษา  เรียกย่อๆ ว่า  ค.พ.ศ.  (General  Education  Development  Project  G.E.D.)

พ.ศ.2506   กรมวิสามัญศึกษาได้สั่งให้เปิดสอนเป็นโรงเรียนมัธยมแบบประสม  (Comprehensive  School)  โดยเริ่มรับนักเรียนชั้น  ม.ศ.1  จำนวน  8  ห้องเรียน

   

พ.ศ.2510   โรงเรียนได้ย้ายจากสถานที่เดิม  ณ  บ้านแสนสุข  มาอยู่  ณ  ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่  1753  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  (เดิมคือตำบลบ้านใหม่)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  176  ไร่  3  งาน  14  ตารางวา  ได้ย้ายมา  เมื่อวันที่           25  ธันวาคม  2510  นายคณิต  พุทธิรัตน์  เป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ.2510   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมแบบประสม  แบบที่ 1  (คมส.1)  (Comprehensive  School)  โดยจัดหลักสูตรให้กว้างขวางเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจแตกต่างกันได้เลือกเรียนตามสาขาวิชาต่างๆ  ที่สนใจและถนัดในหลักสูตร  มีทั้งวิชาสามัญที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียน  และมีวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจของแต่ละคนทั้งด้านวิสามัญและวิชาชีพ

พ.ศ.2517   นายคณิต  พุทธิรัตน์  อาจารย์ใหญ่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชั้นพิเศษ  เปิดสอนนักศึกษาผู้ใหญ่  ระดับ  5  เรียกว่า  “โรงเรียนผู้ใหญ่ราชสีมาวิทยาลัย”  ระหว่าง พ.ศ.2471-พ.ศ.2525  โรงเรียนเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย  จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “โรงเรียนประจำจังหวัดชาย”

พ.ศ.2526   เปิดรับนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นต้นมา  จึงเป็นโรงเรียนสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย  นายมาโนช  ปานโต  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


พ.ศ.2531   วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย  รับถ้วยพระราชทานของ  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ซึ่งนับเป็นปีสุดท้ายของการประกวดที่กำหนดให้มีถ้วยพระราชทานประเภทเดียว  ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของเขตการศึกษา 11  นายสุชาติ   สุประกอบ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2532   วงโยธวาทิตโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดดนตรีโลก  ณ  เมืองเกอร์กาเด  ประเทศเนเธอร์แลนด์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทดิสเพลย์และมาร์ชชิ่ง  นายสุชาติ  สุประกอบ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2533   โรงเรียนได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น  ให้ไปร่วมแสดงวงโยธวาทิต  และศิลปะการแสดง

พ.ศ.2534   วงโยธวาทิตของโรงเรียนเข้าร่วมประกวดดนตรีโลก  ณ  เมืองเกอร์กาเด  ประเทศเนเธอร์แลนด์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทดิสเพลย์และมาร์ชชิ่ง นายชวลิต  ตัณฑเศรณีวัฒน์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2535   เปิดโรงเรียนสาขารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นสหศึกษา

พ.ศ.2536   โรงเรียนแบ่งพื้นที่จำนวน  14  ไร่  ให้กองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  จัดตั้งเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา  (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล)  เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  และบกพร่องทางการได้ยิน  ตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.3

พ.ศ.2537   โรงเรียนสาขาได้จัดตั้งเป็น  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2  และได้ย้ายไปทำการสอน  ณ  ที่แห่งใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2540

พ.ศ.2538   นายสุจินต์  แซ่ตั้ง  ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค     ณ  ประเทศแคนาดา  (ซึ่งนับว่าเป็นเหรียญเงินเหรียญแรกของประเทศไทยในสาขาวิชาคณิตศาสตร์)


พ.ศ.2540   โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  7  ชั้น  ชื่อว่า  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบพระชนมพรรษา

พ.ศ.2542   โรงเรียนได้จัดงานฉลองครบรอบ  100 ปี  ของการก่อตั้งโรงเรียน

พ.ศ.2544   นายอุดม  พรมพันธ์ใจ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.2545   จัดตั้งหอสมุด  IT  หลังคาคลุมทางเดินเท้า  ถมดิน  และปรับสนามกีฬาให้เป็นขนาดมาตรฐาน

พ.ศ.2546   พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนพิเศษ  รวมทั้งห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบพระชนมพรรษา

พ.ศ.2547   โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน

พ.ศ.2548   จัดให้มีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์  จำนวน  1  ห้องเรียน  พร้อมทั้งจัดตั้งห้องปฏิบัติการพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์

พ.ศ.2549   จัดให้มีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  วิชาละ 1 ห้องเรียน  พร้อมทั้งจัดตั้งห้องปฏิบัติการพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปิดรับนักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พร้อมเข้าสู่โรงเรียนชายล้วนในปีการศึกษา 2551
ปรับพื้นที่หน้าอาคารศูนย์กีฬาให้เป็นสนามตะกร้อ  สนามเทนนิส  สนามบาสเก็ตบอล  ในระดับมาตรฐาน
มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต  พรหมรังสี)  เมตตาบารมี  โดยคุณสรพงศ์  ชาตรี  จัดสร้างสวนหน้าโรงเรียน  มอบประธานปรางสุโขทัย  29  นิ้ว  1  องค์  รูปหล่อเหมือนสมเด็จโต  1  องค์  จัดสร้างห้องพุทธศาสน์  เปิดใช้ต้นปี พ.ศ.2550

พ.ศ.2550   โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในการกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จำนวน  1  ห้องเรียน  (ทั่วประเทศมี 4 โรงเรียน  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ. เพียงแห่งเดียว)
เข้าร่วมกิจกรรมซีเกมส์  ครั้งที่ 24  จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ  (วันที่ 6 – 15  ธันวาคม  2550)  
จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  โดยการสนับสนุนของ  บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน)

พ.ศ. 2551   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER”  และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต  TO BE NUMBER ONE วันอังคารที่  15  กรกฏาคม  2551
สมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย  โดย พ.ต.อ.ไอศูรย์  สิงหนาท  นายกสมาคมและศิษย์เก่าจัดงานฉลอง 109 ปี  ราชสีมาวิทยาลัย
เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (วมว)  รุ่นที่ 1  จำนวน  1 ห้องเรียน  30 คน

พ.ศ.2552   ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จมาทรงเปิดป้ายอาคารวิทยาศาสตร์  วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552
เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (วมว)  รุ่นที่ 2  จำนวน  30 คน  

พ.ศ.2553   วันที่ 9 มกราคม 2553  นายอุทัย  หวังอ้อมกลาง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พัฒนาบุคลากร  วิชาการ  ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  พัฒนาอาคารสถานที่  สร้างบ้านคุณย่า  และสร้างอาคาร 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ.2553  สร้างสนามมวยผวนกาญจนกาศ


พ.ศ.2554   จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล  (World  Class  Standard School)  ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหารเอนกประสงค์  ปรับปรุงถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน หลังโรงเรียน  สร้างห้องน้ำเทพประคอง เปิดทำการสอนห้องเรียน Englis Program (EP)  เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ.2555   ได้รับบริจาคที่ดินจาก  ผู้อำนวยการคณิต  พุทธิรัตน์  และ นายประสิทธิ์  มาลาศรี  จำนวน  500 ตารางวา  มูลค่า  3,000,000 บาท

พ.ศ.2556   โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  เปิดใช้ หอประชุม-โรงอาหารอเนกประสงค์ 113 ปี  ภาคเรียนที่ 1/2556  เปิดธนาคารโรงเรียน  เปิดทำการสอนห้องเรียนพิเศษ   สสวท.  และ Cadet  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องคู่ขนาน  Gifted , School in School , คู่ขนาน สสวท. และ คู่ขนาน พวค. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


พ.ศ.2557   เปิดห้องเรียนพิเศษ "เพชรเมืองย่า"  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  (31 ตุลาคม 2557)  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ  พัฒนาวิชาการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2558   ปรับห้องเรียนคู่ขนาน  ห้องเรียนเพชรเมืองย่า  เป็นห้องเรียนปกติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้เป็นห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีหรือพอใช้  จัดให้เรียนคละกัน  และเมื่อเรียนไปครบ 1 ปีการศึกษา  นักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้นหรือลดลงให้สับเปลี่ยนห้องเรียนได้

พ.ศ.2559   เพิ่มคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน  จำนวน 90 เครื่อง

Comments