ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 19:51โดยนฤพล จันคำหมายเหตุ (กรุณาอ่าน)
- ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารการนัดหมายมอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม 90 ปี
- เอกสารในการรายงานตัวคือบัตรประจำตัวสอบของนักเรียน
- หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้โรงเรียนทราบ โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนทันที


Comments