ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร งานบุคคล
- ใบลา...คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารงานปกครอง
- เอกสารรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี...คลิก


ดาวน์โหลดเอกสารงานวัดผล

ดาวน์โหลดเอกสารงานแผนงานขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสาร
1. คลิกที่ link เอกสารที่้ตองการดาวน์โหลด
2. คลิกปุ่มดาวน์โหลด ดังภาพ


.................................................................................................................

Comments