วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศ 

2. เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ หรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา จนอาจประกอบอาชีพนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ในอนาคต 

3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เข้าอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ ทั่วประเทศ ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในรอบต่อไป 

4. เพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์มีประสบการณ์ร่วมกันในการเข้าร่วมจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ปรับปรุงการสอน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการอบรมทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น 

5. เพื่อสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียน และ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ และมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศ 

2. สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรัก และสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไป จนสามารถประกอบอาชีพนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ใช้คณิตศาสตร์ในอนาคตได้

Comments