ความเป็นมา

   สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไปสู่ นักเรียน ครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งช่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน จึงได้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาฟิสิกส์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และสำหรับในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาคณิตศาสตร์และสาขาชีววิทยา เพื่อให้มีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติครบทุกสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ สอวน. จึงมีมติให้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอีก 2 สาขาที่เหลือ คือ สาขาเคมี และสาขาคอมพิวเตอร์


ความเป็นมาในสาขาคณิตศาสตร์

     การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ จัดครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2547 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมเรียกว่าการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thai Mathematical Olympiad หรือ TMO) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ โดยเลียนแบบการแข่งขัน International Mathematical Olympiad : IMO  

     คณะกรรมการฝ่ายวิชาคณิตศาสตร์ สอวน. ประกอบด้วย กรรมการกลางวิชาคณิตศาสตร์จาก มูลนิธิ สอวน. และกรรมการจากศูนย์ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วประเทศเป็นผู้กำหนดเนื้อหาหลักสูตรในการอบรมร่วมกัน และในการแข่งขันใช้มาตรฐานเดียวกับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

     สำหรับในสาขาคณิตศาสตร์ มีการจัดการแข่งขันมาแล้ว 14 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 จะเป็นการจัดการแข่งขันในระดับชาติเป็นครั้งที่ 15 โดย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ ในวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2561สำหรับเกียรติประวัติในการจัดการแข่งขันในครั้งก่อนหน้าเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีลำดับการจัดการแข่งขันดังนี้


ครั้งที่ ช่วงเวลาจัดงาน ชื่ออย่างเป็นทางการ ตราสัญลักษณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
15
5 - 9
พฤษภาคม 
2561
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 
The 15th Thailand Mathematical Olympiad
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
14
10 - 14 
พฤษภาคม 
2560
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 
The 14th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
16 - 20 
พฤษภาคม 
2559
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 
The 13th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
12
10-14 
มิถุนายน 
2558
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 
The 12th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
1-5 
มิถุนายน 
2557
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
13-17 
พฤษภาคม 
2556
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 
The 10th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
14-18 
พฤษภาคม 
2555
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
2-6 
พฤษภาคม 
2554
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 
The 8th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
26-30 
เมษายน 
2553
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 
The 7th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
26-30 
เมษายน 
2552
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6 
The 6th Thailand Mathematical Olympiad
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5
4-9 
พฤษภาคม 
2551
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5 
The Fifth POSN Mathematica Olympiad
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
4
4-9
พฤษภาคม 
2550
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 4 
The Fourth POSN Mathematica Olympiad
โรงเรียนเตรียมทหาร
3
8-12 
พฤษภาคม 
2549
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 3 
The Third POSN Mathematica Olympiad
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
2-6 
พฤษภาคม 
2548
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 2 
The Second POSN Mathematica Olympiad
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1                 พฤษภาคม 
2547
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 
The First Thai Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา : http://www.tmo14.wu.ac.th/ 
Comments