Trang chủ

Nằm trong khuôn khổ của Chương trình nâng cao nhận thức về Môi trường và Biến đổi khí hậu (RAECP), Dự án điều tra nhận thức Môi trường và Biến đổi khí hậu(BĐKH) là một trong những dự án quan trọng và đang trong quá trình thực hiện.

Mục tiêu chính của dự án là:
  • Kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đối với vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu
  • Điều tra nhận thức, kiến thức, thái đội của cộng đồng với vấn đề này, tạo cơ sở cho các nghiên cứu, đánh giá, cũng như các dự án môi trường, BĐKH
  • Khuyến khích người dân, đặc biệt là giới trẻ tìm hiểu về vấn đề biến đổi khí hậu
  • Phổ biến kiến thức về môi trường và BĐKH, tuyên truyền những phương pháp thay đổi thói quen, hành vi
  • Dự án kêu gọi sự hợp tác từ các câu lạc bộ môi trường, nhóm tình nguyện, thông qua hoạt động chung trong dự án điều tra, góp phần gắn kết hoạt động
Dự án Điều tra nhận thức Môi trường và Biến đổi khí hậu bắt đầu từ tháng 4 năm 2009. Hiện nay, dự án đang trong qua trình phân tích nhu cầu, thu thập thêm thông tin, hiệu chỉnh và xin ý kiến của các chuyên gia để bàn thảo và thiết lập kế hoạch triển khai dự án trong thời gian sắp tới.

Từ tháng 5 năm 2009, dự án đã xây dựng, đăng tải phiếu điều tra thử nghiệm dành cho mọi đối tượng và tiến hành điều tra thử nghiệm rộng rãi trên trang chủ của RAECP. Với cơ sở như vậy, chúng tôi rất mong muốn có thể thực hiện dự án trong việc hợp tác với các câu lạc bộ, tổ chức khác.

Để biết thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Lã Minh Phương
Phó giám đốc chương trình
Chương trình nâng cao nhận thức Môi trường và Biến đổi khí hậu (RAECP)
www.raecp.org
laminhphuong@raecp.org

+84 01692913174Phiếu điều tra thử nghiệm

Phiếu điều tra


Comments