หน้าแรก


นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
       

ความร่วมมือระหว่างไทย - จีน

กิจกรรมของสถานศึกษา

   ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้ที่...
Facebook : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาhttps://www.facebook.com/pycat55/
เพจ : เกษตรสาร วษท.พะเยาhttps://www.facebook.com/pycat55/

สร้างคน สู้งาน...กับ...AG IDOL


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- ตารางกำหนดการรายงานตัว และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563https://drive.google.com/file/d/15rXerfZvC7uPHXOxl2_3Y8vDh4gaegqw/view?usp=sharing
- นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาhttps://drive.google.com/file/d/1rGQqMCAdOQDcRiftvRP5-pq7t1Kudq-o/view?usp=sharing
- คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19https://drive.google.com/file/d/1NKndlPGrPzbFZXaW8dkYVT4nITC7ln19/view?usp=sharing
- มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19https://drive.google.com/file/d/1cT_o5QVLN-cMlKIatueremLEH_1syQQw/view?usp=sharing

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) [21.012563]https://drive.google.com/file/d/1Jb5uUzWziQcbYXFNnPw7BIOYzIj8H8bl/view?usp=sharing
- คุณลักษณะครุภัณฑ์ปี 2563 รถบรรทุกดีเซล  [15.01.2563]https://drive.google.com/file/d/1QVCvY1B1XK0fEzYXTl-7Tut4jRX-M_gv/view?usp=sharing
- ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยืนเสนอแนะรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์https://drive.google.com/file/d/1hpuG8NV4f1JRChyvSgSA6RL5T1wSai-6/view?usp=sharing

ข่าวสารการศึกษา

ผู้เรียน / ผู้ปกครอง ดูผลการเรียน

https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent

http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

https://covid19.workpointnews.com/

https://std2018.vec.go.th/

http://edmspycat.com/edmspycat2563/

https://www.v-cop.go.th/v-cop/

https://www.studentloan.or.th/

http://www.vec.go.th

https://www.nrct.go.th/
https://researchexpo.nrct.go.th/

http://118.175.21.17/innovation/index.php

http://v-cop.net/staff/index.php

http://edltv.vec.go.th/

สภาพอากาศวันนี้