หน้าแรก

https://sites.google.com/pycat.ac.th/pycatonline/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

https://datacenter.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา)
ประจำปีการศึกษา 2566
***การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
        1. รายงานตัวเข้าศึกษาต่อด้วยตนเอง ได้ที่ "ห้องทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา" โดยใช้หลักฐานในการรายงานตัว ประกอบด้วย
            1.1 หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
            1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
            1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง บิดา และมารดา จำนวน 1 ฉบับ
            1.4 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
            1.5 ค่าธรรมการศึกษา ระดับ ปวช.1 จำนวน 920 บาท และระดับ ปวส.1 จำนวน 1,320 บาท
        2. รายงานตัวเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) ผ่านระบบออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_uI9ltvty0JfHLOVuUsNvW050VVs6ZgkKEY3hxV9qUxgbIQ/viewform
หมายเหตุ : 1. ผู้รายงานตัวสามารถรายงานตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 มกราคม 2566 
             2. ผู้รายงานตัวจะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน 
             3. ผู้รายงานตัวจะต้อง "แนบหลักฐานสลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียม" ตามหมายเลขบัญชีที่ให้ไว้ ดังนี้
                ธนาคาร         :  กรุงไทย
                หมายเลขบัญชี  :  512-1-42920-7
                ชื่อบัญชี         :  เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
             4. รายละเอียดค่าธรรมเนียมที่ผู้รายงานตัวจะต้องชำระ ดาวน์โหลดเอกสารค่าธรรมเนียม
                    4.1 ค่าธรรมเนียมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่จะต้องชำระ จำนวนเงินทั้งสิ้น 920 บาท 
        
                    4.2 ค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ที่จะต้องชำระ จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,320 บาท (ยกเว้นค่าหน่วยกิตที่ต้องมาชำระในวันลงทะเบียนเรียนตามสาขาวิชาที่สมัครเรียน)

ข่าวสารการศึกษาต่อ

โครงการอาชีวศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ
"อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ"
https://www.vec.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/tabid/103/ArticleId/37609/language/th-TH/37609.aspx

https://www.vec.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/tabid/103/ArticleId/37609/language/th-TH/37609.aspx


การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 
https://www.moe.go.th/360policy-and-focus-moe-2023/

ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย - จีน

กิจกรรมของสถานศึกษา

ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้ที่...
Facebook : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาhttps://www.facebook.com/pycat55/
เพจ : งานฟาร์มพืชผักและปุ๋ยอินทรีย์ วษท.พะเยาhttps://www.facebook.com/102700884648296/posts/213506066901110/?sfnsn=mo
เพจ : เกษตรสาร วษท.พะเยาhttps://www.facebook.com/pycat55/

สร้างคน สู้งาน กับ AG IDOL


ปลูกรักษ์มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1

***ขอบคุณภาพสวย ๆ จาก พะเยาโพสต์ PhayaoPost***
และติดตามภาพกิจกรรม "วิ่งปลูกรักษ์มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1" ได้ที่...
   เพจ : #ปลูกรักษ์มินิฮาล์ฟมาราธอนhttps://www.facebook.com/102700884648296/posts/213506066901110/?sfnsn=mo

ข่าวสารการศึกษา

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

http://pycat.vlcloud.net/

ผู้เรียน / ผู้ปกครอง ดูผลการเรียน

https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent

http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

https://covid19.workpointnews.com/

https://std2018.vec.go.th/

http://edmspycat.com/edmspycat2563/

https://www.v-cop.go.th/v-cop/

https://www.studentloan.or.th/

http://www.vec.go.th

https://www.nrct.go.th/
https://researchexpo.nrct.go.th/

http://118.175.21.17/innovation/index.php

http://v-cop.net/staff/index.php

http://edltv.vec.go.th/

สภาพอากาศวันนี้