หน้าหลัก

       

*** ความตรงต่อเวลา  ความมีระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบ ***

  ระดับ ปวช.  

      ระดับชั้น ปวช. 1  
            ปวช. 1/1     
            ปวช. 1/2     
            ปวช. 1/3

      ระดับชั้น ปวช. 2  
            ปวช. 2/1     
            ปวช. 2/2     
            ปวช. 2/3

      ระดับชั้น ปวช. 3  
            ปวช. 3/1                       
            ปวช. 3/2
            ปวช. 3/3                       
            ปวช. 3/4

  ระดับ ปวส.  

  ระดับชั้น ปวส. 1 

  ระดับชั้น ปวส. 2