กิจกรรมปลูกต้นไม้.pptx


ปฎิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปแผนผังโรงเรียนประสาทวิทยาคาร

 ภาพกิจกรรมกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
10-11 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4

  
11 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร

  
12 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเตรียมสถานที่ประชุมครู สหวิทยาเขต 7


 
  

ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายจำรัส เสียงเพราะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสุรันต์ โสมกุล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยสถานศึกษา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิิเศษ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป


https://www.soc.go.th/process_mati.htm


จำขึ้นใจ

  •      -Admissions 

    การงานอาชีพ
    -แบบทดสอบสุขภาพจิต
     (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)