หน้าแรก

รูปแบบกิจกรรมของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ งานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2561


      ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จัดให้มีงานมหกรรมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการของคณะครูในสังกัดเป็นประจำทุกปีนั้น  ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561  ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอแจ้งรูปแบบกิจกรรมการประกวดผลงานต่าง ๆ ประจำปี 2561  ดังนี้


     1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
     2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวดผลงานออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
     3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวดผลงานออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน/ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต
     4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวดผลงานออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
     5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวดผลงานออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ASEAN Curriculum Sourecbook 
     6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวดผลงานสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
     7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประกวดโครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     8. กิจกรรมประกวดผลงานครูผู้ช่วย

หมายเหตุ 
     การเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมวิชาการฯ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน ของความร่วมมือจากทุกโรงเรียนร่วมส่งผลงานกิจกรรมต่าง ๆ โดยแยกตามระดับ ดังนี้
     1. ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     2. ครูวิทยฐานะชำนาญการ
     3. ครู คศ.1
     4. ครูผู้ช่วย บังคับส่ง 3 รายการ คือ 1)แผนพัฒนาตนเอง 2)แผนการจัดการเรียนรู้ และ 3)งานวิจัยในชั้นเรียน โดยครูผู้ช่วยทุกคนต้องส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
     5. พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินกิจกรรมต่างๆ คลิกที่นี่

สมัครส่งผลงานมหกรรมวิชาการ ปี 2561 คลิกที่นี่