หน้าแรก

Lสำรวจข้อมูลครู กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สังกัด สพม. เขต 33

     ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูทุกท่าน  สังกัดกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กรอกข้อมูลพื้นฐาน  เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำสารสนเทศของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
     โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้

สำรวจข้อมูลครูสังคม
คุณครูที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีชื่อปรากฎในตารางข้างล่างนี้

สำรวจข้อมูลครูสังคม