หน้าแรก

รายชื่อครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

       ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) สู่การปฏิบัติ" 
        ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำเกียรติบัตร จึงขอความอนุเคราะห์ครูที่เข้าร่วมอบรมได้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คุณครูที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีชื่อปรากฎในตารางข้างล่างนี้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ‎‎(การตอบกลับ)‎‎