ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) คลิก
  • ประกาศแจ้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ให้มารับหนังสือเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 26 (ปีการศึกษา 2563) คลิก

 ข่าวนักเรียน

  • ภาระงานของนักเรียน คลิก

 ภาพกิจกรรม                      


 
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 
 
วันที่ 2 มิถุนายน 2564    
 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564   
 ครูและบุคลากรทางการศึกษารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid ครั้งที่ 1
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564  
 
โรงเรียนดำเนินการติดตั้งเครื่องขยายเสียงและโปรเจคเตอร์ตามห้องเรียน
วันที่ 21-26 พฤษภาคม 2564  
โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงระบบไฟโรงอาหาร
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564  
 
วันที่ 8 เมษายน 2564  
 
 
วันที่ 4 เมษายน 2564    
 
วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

https://sites.google.com/purcbkk.ac.th/purcbkk-online/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81