Tietosuojaseloste

 1. SIPOON KANOOTTIKLUBI RY:N TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Avokanoottiyhdistys ry

Osoite: Osoite?

Puhelin: 0503512417, harri.hypen@iki.fi

Y-tunnus: FI185934

Yhteyshenkilö: Harri Hypen

Sähköpostiosoite: harri.hypen@iki.fi

 1. Tietosuojavastaava

Sipoon kanoottiklubi ry:n tietosuojavastaava:

Suvi Marttinen, suvi.marttinen@hpp.fi, puh 0405807686

 1. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Avokanoottiyhdistys ry:n (jäljempänä ”Yhdistys”) jäsenrekisterin tietoja ja yhdistyksen kotisivuilla julkaistavia valokuvia.

 1. Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen. Rekisteröity on antanut suostumuksen rekisteritietojen käsittelyyn tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti. Rekisteriin ei merkitä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoja.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:

 • rekisteröidyn nimi ja syntymävuosi

 • rekisteröidyn yhteystiedot: puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite

 • jäseneksi liittymisvuosi ja toiminta Yhdistyksessä

 • rekisteröidyn suorittamat yhdistyksen järjestämät kurssit ja tasokokeet sekä rekisteröidyn ilmoittamat muut melontakurssit ja tasokokeet

 • Yhdistyksen kotisivuilla julkaistavia Yhdistyksen tilaisuuksissa otettuja valokuvia..

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Yhdistyksen tilaisuuksissa otettuja valokuvia julkaistaan Yhdistyksen kotisivuilla.

 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä säännönmukaisesti.

 1. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään henkilön yhdistyksen jäsenyyden ajan. Henkilötiedot poistetaan jäsenrekisteristä, kun henkilö on eronnut seuran jäsenyydestä ja suorittanut jäsenyyden aikana erääntyneet jäsenmaksut.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;

 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; ja

 • vaatia henkilötietojensa poistamista.

Henkilötietojen poistaminen jäsenrekisteristä estää henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamisen, jolloin henkilön katsotaan eronneen Yhdistyksestä.

Jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, sillä ei ole vaikutusta ennen peruuttamista suostumuksen perusteella toteutetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhdistys ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Tietoturva

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Yhdistyksen tilaisuuksissa otettuja valokuvia julkaistaan Yhdistyksen kotisivuilla.

Yhtiön ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan.

 1. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Avokanoottiyhdistys ry:n tietosuojavastaavalle Suvi Marttiselle osoitteeseen suvi.marttinen@hpp.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Avokanoottiyhdistys

Puheenjohtaja Harri Hypen

Osoite

 1. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty x.4.2018.