แผนผังหน่วยงาน
ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นายอรรถวุท ใบยา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางดวงใจ เนตรทิพย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสุธิดา บุพบรรพต
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายวิรัตน์ คุรสิทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายประดิษฐ์ กลาสี
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสุจิตรา ศรีเครือมา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางวจีพรรณ บัณฑิต
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายชำนาญ ยาปัน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
นางเตือนใจ ประกอบเที่ยง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
นายสมชาย เขื่อนธะนะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
นางวิรัชนก จันทร์เรีย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายชัยยศ จงจิตร
ครูผู้ช่วย
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา
นายสิรธีร์ ศิริรัตน์
ครู คศ.1
ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษา