ครูเข้ารับการอบรม STEM

     

ค่ายพัฒนานักเรียนที่มีความอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2559


ค่ายพัฒนานักเรียนที่มีความอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี 2559


                         

ค่ายคณิต


A-math


เพชรยอดมงกุฏ
http://www.myfirstbrain.com/default.aspx


-แบบทดสอบสุขภาพจิต
 (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)