แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Ċ
p1eng.pdf
(295k)
Supannarat Saenbutdee,
1 ก.ย. 2558 06:25
Ċ
p1kan.pdf
(480k)
Supannarat Saenbutdee,
1 ก.ย. 2558 06:25
Ċ
p1math.pdf
(447k)
Supannarat Saenbutdee,
1 ก.ย. 2558 06:25
Ċ
p1pala.pdf
(308k)
Supannarat Saenbutdee,
1 ก.ย. 2558 06:25
Ċ
Supannarat Saenbutdee,
1 ก.ย. 2558 06:25
Ċ
Supannarat Saenbutdee,
1 ก.ย. 2558 06:25
Ċ
Supannarat Saenbutdee,
1 ก.ย. 2558 06:25
Ċ
p1thai.pdf
(509k)
Supannarat Saenbutdee,
1 ก.ย. 2558 06:25
Comments