ติดต่อเราโรงเรียนพัฒนานิคม
เลขที่ 192 หมู่ 6    ตำบลพัฒนานิคม 
อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 15140
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์    0-3649-1338
โทรสาร    0-3649-1338