กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ก.ย. 2562 18:47 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ แนบ สเต็ม.jpg กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 237/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4 ก.ย. 2562 18:46 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ แนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์.pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 237/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4 ก.ย. 2562 18:46 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ สร้าง คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 237/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
4 ก.ย. 2562 08:05 พงศธร แสนเมือง แก้ไข งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพัฒนานิคม
4 ก.ย. 2562 08:05 พงศธร แสนเมือง แนบ วันวิทย์ (229).JPG กับ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพัฒนานิคม
4 ก.ย. 2562 08:05 พงศธร แสนเมือง สร้าง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพัฒนานิคม
4 ก.ย. 2562 08:03 พงศธร แสนเมือง แก้ไข กิจกรรมปลูกนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ โครงการสถานศึกษาพอเพียง
4 ก.ย. 2562 08:02 พงศธร แสนเมือง แนบ ปลูกข้าว (26).JPG กับ กิจกรรมปลูกนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ โครงการสถานศึกษาพอเพียง
4 ก.ย. 2562 08:02 พงศธร แสนเมือง สร้าง กิจกรรมปลูกนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ โครงการสถานศึกษาพอเพียง
4 ก.ย. 2562 08:01 พงศธร แสนเมือง แก้ไข กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนพัฒนานิคม
4 ก.ย. 2562 08:00 พงศธร แสนเมือง แนบ วันแม่ (209).JPG กับ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนพัฒนานิคม
4 ก.ย. 2562 08:00 พงศธร แสนเมือง สร้าง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนพัฒนานิคม
3 ก.ย. 2562 02:29 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ แนบ ลูกเสือ.jpg กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 172/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
3 ก.ย. 2562 02:29 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ แนบ 172_62 คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ปี2562.pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 172/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
3 ก.ย. 2562 02:29 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ สร้าง คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 172/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
3 ก.ย. 2562 02:27 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ แนบ กรรมการคุมสอบวรรณคดี.jpg กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 243/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3 ก.ย. 2562 02:27 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ แนบ 243_2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ การวัดและประเมินผลการเร.pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 243/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3 ก.ย. 2562 02:27 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ สร้าง คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 243/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
30 ส.ค. 2562 02:32 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ แนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice).pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 233/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล
30 ส.ค. 2562 02:32 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ แนบ 30-8-62.jpg กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 233/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล
30 ส.ค. 2562 02:32 ศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่ สร้าง คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 233/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล
21 ส.ค. 2562 02:26 ปัทมา เหรียญทอง แนบ Scan.jpg กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 206/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2562
21 ส.ค. 2562 02:26 ปัทมา เหรียญทอง แนบ 206_2562แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2562.pdf กับ คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 206/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2562
21 ส.ค. 2562 02:26 ปัทมา เหรียญทอง สร้าง คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 206/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2562
20 ส.ค. 2562 22:10 เกียรติพงศ์ ทองอยู่ แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า