คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสิอวิสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 ม.ค. 2563 18:35โดยศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่