คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 376/2561 เรื่อง แต่งตี่งคณะกรรมการดำเนินการติดตามข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562

โพสต์4 ธ.ค. 2561 01:51โดยปัทมา เหรียญทอง