คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 181/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเก็บข้อมูลและคัดกรองนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสพฐ.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์5 ก.ค. 2562 01:32โดยศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่