คำสั่ง(บุคคล)


คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 82/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและคณะกรรมการตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์1 ก.ค. 2563 18:55โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 18:55 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคมที่ 82/2563 
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและคณะกรรมการตามโครงสร้าง ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 320/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและคณะทำงานตามโครงสร้าง ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

โพสต์6 ม.ค. 2563 17:19โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 320/2562 
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและคณะทำงานตามโครงสร้าง ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 327/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563

โพสต์27 ธ.ค. 2562 00:55โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 327/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและคณะทำงานตามโครงสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์5 ก.ค. 2562 08:54โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 08:55 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ ๑๑๘/๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและคณะทำงานตามโครงสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒

ไม่มีชื่อ

โพสต์23 พ.ค. 2562 05:49โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2562 05:55 ]


คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม "การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว๒๑/๒๕๖๐" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์23 พ.ค. 2562 05:49โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม "การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว๒๑/๒๕๖๐" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 85/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:56โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 22:56 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 85/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 81/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)"

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:50โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 22:50 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 81/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)"


คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 72/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:41โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 22:41 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 72/2561 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา


คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 61/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) และตรวจทานสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:33โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 22:34 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 61/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) และตรวจทานสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


1-10 of 26