คำสั่ง(บุคคล)


คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 85/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:56โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 22:56 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 85/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 81/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)"

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:50โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 22:50 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 81/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)"


คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 72/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:41โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 22:41 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 72/2561 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา


คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 61/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) และตรวจทานสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:33โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 22:34 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 61/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) และตรวจทานสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 54/2561 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:15โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 22:15 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 54/2561 
เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ


คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 50/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์7 ก.พ. 2562 22:03โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 22:04 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 50/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 33/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MSMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 ก.พ. 2562 21:53โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 21:53 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 33/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MSMP) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 26/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์7 ก.พ. 2562 20:07โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 20:07 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 26/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 19/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ

โพสต์7 ก.พ. 2562 19:55โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 19:55 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 19/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 18/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและนักเรียนไปราชการ

โพสต์28 ม.ค. 2562 23:55โดยสุภาภรณ์ แก่นรอด   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 23:55 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 18/2561 
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและนักเรียนไปราชการ

1-10 of 20