คำสั่ง(นโยบายและแผนงาน)

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 323/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์28 ม.ค. 2562 02:31โดยศิรดา ศรีวิลักษณ์   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 02:31 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม
ที่ 323/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 299/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์28 ม.ค. 2562 02:19โดยศิรดา ศรีวิลักษณ์   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 02:23 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม
ที่ 299/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 72/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์28 ม.ค. 2562 02:14โดยศิรดา ศรีวิลักษณ์   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 02:24 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม
ที่ 72/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 71/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์27 ม.ค. 2562 20:04โดยศิรดา ศรีวิลักษณ์   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 02:25 ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 71/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


1-4 of 4