คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 195/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

โพสต์29 ก.ค. 2562 03:41โดยพงศ์ศานต์ เจริญวารี
คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม
ที่ 195/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562