คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ ๑๑๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์6 มิ.ย. 2562 20:35โดยพงศ์ศานต์ เจริญวารี   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2562 20:39 ]
คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ ๑๑๕/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒