คำสั่ง(บริหารทั่วไป)

คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนเพื่อจำหน่ายอาหารประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์18 มี.ค. 2563 02:38โดยอรทัย บุญวาส


คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม ที่ 388/2561

โพสต์27 ม.ค. 2562 20:07โดยอรทัย บุญวาส   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2562 20:29 โดย เกียรติพงศ์ ทองอยู่ ]

คำสั่งโรงเรียนพัฒนานิคม 
ที่ 388/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1-3 of 3